ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1908/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 238/TTr-SKHĐT-VP ngày 08 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủtrưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Banhành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

1

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Đăng ký chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại

3

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Đăng ký hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại

5

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

7

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

8

Hiệu đính thông tin

9

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

10

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

II

Lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước

1

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

2

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. LĨNH VỰCĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Đăng kýthay đổi Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, mộtcửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. TuyHòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiPhòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi Chủ sở hữu côngty TNHH một thành viên (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ một trong nhữnggiấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người nhận chuyển nhượng trong trườnghợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhậnchuyển nhượng là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ một trong nhữnggiấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo ủy quyền.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung củacông ty.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và cácgiấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi Chủ sở hữu côngty (Phụ lục III-8 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

2. Đăng kýchia công ty TNHH một thành viên thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhânChủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Quyết định của về việc chia côngty tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh(bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thànhlập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Dựthảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữulà Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữucho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷquyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyềntại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp/ 2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việcchia công ty quy định tại Điều 150 của Luật doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầutư).

- Danh sách người đại diện theo ủyquyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

3. Đăng kýtách doanh nghiệp đối với các công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(bản chính).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhânChủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của vềviệc tách công ty tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh(bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thànhlập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Dựthảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữulà Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữucho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷquyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyềntại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(Bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việctách công ty quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầutư).

- Danh sách người đại diện theo ủyquyền (Phụ lụcII-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

4. Đăng kýhợp nhất công ty TNHH một thành viên thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư ( số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. TuyHòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhânChủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định.

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của vềviệc hợp nhất công ty tại Điều 152 của Luật

Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh(bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thànhlập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

- Dự thảo điều lệ công ty hoặc tàiliệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữucho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷquyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyềntại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việchợp nhất công ty quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầutư).

- Danh sách người đại diện theo ủyquyền (Phụ lụcII-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

5. Chấm dứthoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH haithành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư ( số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. TuyHòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo chấm dứt hoạt độngVPĐD; địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiPhòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD,địa điểm kinh doanh của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của HĐTV về việc chấmdứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh doanh của người đại diện theo pháp luậtdoanh nghiệp (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD,(bản chính). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạtđộng VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3.

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luậtdoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

6. Đăng kýthay đổi nội dung đăng ký thuế

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông -

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bướcsau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăngký thuế (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăngký hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-10 Thông tưsố 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

7. Đăng kýthay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểmkinh doanh của doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăngký hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung hoạtđộng của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

8. Hiệu đínhthông tin

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ và thủ tục của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin(bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị hiệu đính của doanhnghiệp (Phụ lục III-11 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

9. Đăng kýsáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhânChủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của vềviệc hợp nhất công ty tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcủa công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản gốc).

b) Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh(bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thànhlập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

- Dự thảo điều lệ công ty hoặc tàiliệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữucho người được uỷ quyền.

- Danh sách người đại diện theo uỷquyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyềntại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợplệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điềukiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định(Bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phảicó yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việcnhận sáp nhập công ty quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng sáp nhậptheo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcủa công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanhnghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủyquyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

10. Đăng kýthay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp,chủ doanh nghiệp chết, mất tích

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo phápluật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửaliên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30.Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹntrong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người đượcủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệptư nhân có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặngcho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân;chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết,mất tích (bản chính).

- Bản sao hợp lệ một trong nhữnggiấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP của người mua, người được tặngcho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế.

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặngcho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặngcho đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp.

- Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tíchcủa Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệptư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người đượcthừa kế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): CụcQuản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thôngbáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

(Phụ lục III-7 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của LuậtDoanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung vềhồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

II. LĨNH VỰCĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. CấpGiấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợpđồng BTO, hợp đồng BT

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận mộtcửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện BiênPhủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtGiấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợplệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sángtừ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phậnmột cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện BiênPhủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầutư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứngnhận đầu tư (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hợp đồng dự án đã được ký tắt vàcác hợp đồng liên quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có); Dự thảo hợp đồng hoặccác thỏa thuận khác liên quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có) phải gửi kèmHợp đồng dự án (02 bản chính, 08 bản sao).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (02bản chính, 08 bản sao).

- Dự án khác được lập trong hồ sơriêng và gửi kèm Hồ sơ dự án xây dựng công trình BT (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệDoanh nghiệp dự án (nếu có) (02 bản chính, 08 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Phú Yên.

(Lưu ý: không cấp cho các dự án thuộcnhóm các dự án quan trọng quốc gia, các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủyquyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án,các dự án thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở KHĐT - UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cácsở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lụcIII, Mẫu số 1/Mẫu số 2 theo Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kếhoạch va Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu

lực kể từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao;

- Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày05/4/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinhdoanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xâydựng – Chuyển giao;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010; Nghị định102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thihành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

- Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011của Bộ Kế hoạch va Đầu tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị địnhsố 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợpđồng BOT; Hợp đồng BTO; Hợp đồng BT;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trìnhtự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

2. CấpGiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồngBOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bịhồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận mộtcửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện BiênPhủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtGiấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợplệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sángtừ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phậnmột cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện BiênPhủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầutư điều chỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư (02 bản chính, 08 bản sao).

- Báo cáo tình hình thực hiện Dựán đến thời điểm đề nghị điều chỉnh (02 bản chính, 08 bản sao).

- Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung củaHợp đồng dự án (nếu có) (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hồ sơ pháp lý (gồm Bản sao chứngnhận thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác) (02 bản chính, 08bản sao).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư(02 bản chính, 08 bản sao). b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cácsở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lụcIII, Mẫu số 5 theo Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; Luật Doanh nghiệp số60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu

lực kể từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao;

- Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày05/4/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinhdoanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xâydựng – Chuyển giao;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010; Nghị định102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thihành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

- Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011của Bộ Kế hoạch va Đầu tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị địnhsố 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợpđồng BOT; Hợp đồng BTO; Hợp đồng BT;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trìnhtự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.