ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂMY TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2005CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đốitượng trực tiếp tham gia khácg chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởngchính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên bộ: Quốc phòng - Lao động, Thương binh và Xãhội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 831/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Mua bảo hiểm y tế cho 05 đối tượngtheo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ.

(có Danh sáchkèm theo)

Mức mua Bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu,kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng7 năm 2009 của Chính phủ do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện Mai Sơnvà các đối tượng có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy địnhhiện hành.

UBND huyện Mai Sơn chịu trách nhiệm cấp phát thẻbảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này kịpthời, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Bảo hiểm xãhội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, các sở, ban, ngành liên quan và các đốitượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.HA.13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Lò Văn Chúc

1955

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

2

Lò Thị Nún

1951

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

3

Lò Thị Sam

1950

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

4

Lò Văn Sam

1947

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

5

Lò Văn Phanh

1947

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng