ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆSỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHO TỔCHỨC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 vàcác văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 2379/TTr-STC ngày 10 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đấtsát giá thị trường (Ktt) để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đấttrên địa bàn thành phố Bảo Lộc; cụ thể như sau:

Số TT

Tên đơn vị - Vị trí lô đất - Loại đất

Ktt (lần)

01

Công ty Cổ phần trà Rồng Vàng - Thửa số 728, tờ bản đồ F136.III.D (19), khu 3 (nay là tổ 13), phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc - Đất cơ sở SXKD

1,20

02

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam - Thửa số 310, tờ bản đồ số 13, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc - Đất cơ sở SXKD

1,05

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất sátgiá thị trường (Ktt) được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, giá đất tại thời điểmthuê đất và tỷ lệ đơn giá thuê đất Cục Thuế xác định đơn giá cho thuê đất vàthông báo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm cho đơn vị thuê đất biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịchUBND thành phố Bảo Lộc; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt