CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 706/TTr-CP ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 411 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-CTN ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG, sinh ngày 08/10/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 21, phố Vũ Lâm, khóm 16, phường Kim Liêu, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

2. SỲ ĐẠT LINH, sinh ngày 12/10/1993 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 37-3, đường Thực Tiễn, khóm 15, phường Hậu Phố, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

3. KHƯƠNG MỘNG CẦM, sinh ngày 01/7/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 10 số 11 ngõ 321, đường Thụ Hiếu, khóm 16, phường Tân Thành, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

4. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 23/9/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 5-2 số 209, đường Đại Nhã, đoạn 1, khóm 4, phường Lô Thố, khu Đông, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

5. TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN, sinh ngày 16/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9 số 6, đường Minh Đức, đoạn 1, phường Kim Thành, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

6. VÕ THỊ VẸN, sinh ngày 09/5/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 46 ngõ 207, đường Tự Cường 1, khóm 11, phường Thiện Tuế, quận Tam Dân, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

7. NGUYỄN NGỌC XUYẾN, sinh ngày 19/9/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6-3 số 125, đường Minh Đức, đoạn 2, khóm 4, phường Minh Đức, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

8. NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ, sinh ngày 14/3/1971 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7 ngách 50 ngõ 331, đường Đức Hành Đông, khóm 10, phường Đông Sơn, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

9. NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY, sinh ngày 06/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 25 ngõ 458, đường Bắc An, khóm 1, phường Vĩnh An, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

10. PHAN THỊ HIÊN, sinh ngày 26/6/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4 số 17 ngách 6 ngõ 192, phố Hoa Tân, khóm 26, phường Chính Nam, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

11. NGUYỄN THỊ OANH, sinh ngày 10/5/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 453, đường Thành Công, đoạn 1, khóm 23, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

12. TRẦN THIỆN CẨM VÀNG, sinh ngày 24/02/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 592, đường Cao Thiết Nam, khóm 6, phường Đầu Châu, quận Tân Thất, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

13. VÕ THANH HÀ, sinh ngày 19/8/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 9 số 85, đường Ngự Sử, khóm 30, phường Thành Thái, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

14. PHAN THỊ TRANG, sinh ngày 09/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 23 ngõ 48, phố Khang Lạc, khóm 5, phường Đông Hồ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

15. NGUYỄN THỊ CẨM VÂN, sinh ngày 08/10/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6 ngách 26 ngõ 16, phố Đông Phương, khóm 10, phường Phúc Long, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

16. ĐẶNG THỊ KHÁNH ĐOAN, sinh ngày 20/8/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 11 số 69, phố Quang Vinh, khóm 21, phường Quang Hưng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

17. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 15/5/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 17 ngõ 107, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 15, phường Minh Nghĩa, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

18. VÕ THỊ TỐ NGA, sinh ngày 24/01/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 152, phố Trường Thọ Tây, khóm 12, phường Chính Nghĩa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

19. NGUYỄN BÃY HƯỜNG, sinh ngày 01/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 464, đường Giới Thọ, đoạn 1, khóm 14, phường Đại Chính, quận Bát Đức, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

20. LÊ THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 06/6/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 74, đường Huệ Lai, đoạn 3, khóm 27, phường Huệ Lai, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

21. NGUYỄN THỊ THÙY, sinh ngày 11/6/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 16-1 số 139, đường Viên Hoàn Bắc, đoạn 2, khóm 12, phường Bắc Nam, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

22. PHẠM THU HUYỀN, sinh ngày 05/10/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3 số 19 ngách 15 ngõ 136, phố Khang Lạc, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

23. NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN, sinh ngày 04/4/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 58 ngõ 301, đường Đại Độ, đoạn 3, khóm 4, phường Quan Độ, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

24. PHAN THU THẢO, sinh ngày 08/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6 ngách 19 ngõ 1, phố Trường Hưng, khóm 8, phường Hải Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

25. HUỲNH KIM LAN, sinh ngày 03/8/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1 ngách 9 ngõ 247, đường Tân Quản, khóm 3, thôn Tân Quản, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

26. TRẦN KIM PHỤNG, sinh ngày 02/12/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7 số 12 ngõ 69, phố Đắc Thắng, khóm 5, phường Nhân Phục, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

27. NGUYỄN THỊ MẪN, sinh ngày 08/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 67, đường Gia Đông, đoạn 2, khóm 2, phường Gia Nam, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

28. LƯU THỊ KIM THIÊU, sinh ngày 14/11/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 301, đường Chương Thủy, đoạn 3, khóm 21, thôn Hợp Hưng, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

29. TRẦN CHẮN LÌN, sinh ngày 20/11/1979 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 292, đường Thái Lâm, đoạn 2, khóm 33, phường Sơn Cước, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

30. VÕ THANH TUYỀN, sinh ngày 19/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 116, đường Diên Bình Bắc, đoạn 6, khóm 2, phường Xã Viên, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

31. LÊ THỊ TIẾU, sinh ngày 25/01/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 334, đường Trung Chính, khóm 5, phường Trung Hiếu, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

32. TRỊNH THỊ HUỆ, sinh ngày 12/10/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 41-5, đường Thâm Hưng, khóm 24, phường Hoành Sơn, quận Yến Sào, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

33. NGUYỄN THANH THÚY, sinh ngày 07/11/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37, lầu 6, đường An Hòa, khóm 007, phường Hồng Ánh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

34. ĐỖ THỊ KIM OANH, sinh ngày 15/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 26, ngõ 26, đường Trung Thuận, đoạn 1, khóm 003, phường Chương Văn, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

35. HOÀNG THỊ NGA, sinh ngày 25/4/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 100, đường Tân Phước, khóm 018, phường Phước Hưng, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

36. CHÍ NHẬN KÍN, sinh ngày 15/6/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 88, đường Trung Chính, khóm 016, phường Tiền Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

37. PHAN THỊ KHA LY, sinh ngày 08/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/3, ngõ 13, đường Dân Quyền, khóm 015, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

38. TRẦN KIM TUYỀN, sinh ngày 15/8/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 38, đường Thượng Đức, khóm 005, thôn Đại Phong, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

39. HOÀNG THỊ QUẢNG, sinh ngày 10/02/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7/8, số 349, đường Trung Hoa, khóm 031, phường Lục Hợp, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

40. LƯU THỊ YẾN, sinh ngày 20/7/1989 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 20, lầu 7, ngõ 172, đoạn 2, đường Bắc Nghi, khóm 014, phường Thạch Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

41. ĐINH THỊ MỸ LINH, sinh ngày 20/3/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 57, đoạn 3, đường Giang Ninh, khóm 012, phường Khê Đầu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

42. PHẠM THÚY KIỀU, sinh ngày 10/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 9, ngõ 372, đoạn 2, đường Minh Chí, khóm 017, phường Minh Chí, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

43. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 06/3/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 36, đường Thái Bình 17, khóm 009, phường Thái Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

44. ĐÀO THỊ LAN, sinh ngày 11/9/1975 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 485, đường Bảo Láng, khóm 023, thôn Bảo Láng, xã Bia Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

45. NGUYỄN NGỌC QUYÊN, sinh ngày 02/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 381, đường Lục Phúc, khóm 013, phường Doanh Bàn, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

46. PHẠM THỊ KIM THOA, sinh ngày 13/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 87, đường Tân Phố, khóm 001, thôn Kỳ Bàn, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

47. LÊ THỊ THANH LƯU, sinh ngày 24/5/1990 tại Long An

Hiện trú tại: Số 62/6, đường Khê Biên, khóm 009, thôn Thánh Hóa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

48. HỨA VIẾT BA, sinh ngày 30/5/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 1, đường Thái Bình 15, khóm 018, phường Thái Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

49. LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG, sinh ngày 30/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 100, đường Đại Bộ, khóm 006, thôn Đại bộ, xã Đại Bộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

50. NGUYỄN THỊ THU TRÚC, sinh ngày 10/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 95, lầu 1, ngõ 700, đoạn 1, đường An Trung, khóm 012, phường Phượng Hoàng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

51. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, sinh ngày 17/4/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 283, đường Long Phổ, khóm 032, phường Phổ Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

52. ĐINH THỊ TUYỀN, sinh ngày 26/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42, lầu 3/3, đường Vĩnh Hưng 2, khóm 005, phường Quân Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

53. LÊ THỊ KIM CHI, sinh ngày 01/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/2-1 đường Tân Thành, khóm 010, phường Tái Hưng, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

54. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 24/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 132, lầu 5/16, đường Trường Bắc, khóm 006, phường Trường Đức, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

55. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 25/3/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 46/1, đường Chương Nguyên, khóm 004, thôn Chương Nguyên, xã Trường Diễn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

56. HÀ THỤC NHI, sinh ngày 18/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, đường Khánh Ly, khóm 019, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

57. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẠT, sinh ngày 18/01/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/18, ngõ 99, đường Hoành Khê, khóm 001, phường Khê Đông, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

58. TRẦN NGỌC VÂN, sinh ngày 04/6/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 33, đường Thành Công, khóm 015, phường Bát Đức, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

59. TRẦN THỊ GIÚP, sinh ngày 15/8/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5, số 63, đường Quang Hoa Nhị, khóm 016, phường Quang Hoa, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

60. ĐẶNG THỊ KIỀU LINH, sinh ngày 14/02/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngõ 408, đường Dân Tộc, khóm 007, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

61. BÙI THỊ CHÓT, sinh ngày 01/11/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, ngách 17, ngõ 5, đường Trung Ương, khóm 010, phường Tân Minh, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

62. VÕ THỊ HẰNG, sinh ngày 06/5/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngách 15, ngõ 216, đường Khê Châu 1, khóm 006, phường Khê Châu, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

63. NGUYỄN THỊ LAN DUYÊN, sinh ngày 27/11/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 162/1, đường Tam Dân, khóm 007, thôn Trung Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

64. LÂM DIỆU HIỀN, sinh ngày 12/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 57, đường Lâm Thố, khóm 031, phường Lưu Cầu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

65. VÕ THỊ NHUNG, sinh ngày 22/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 56, ngách 2, ngõ 68, đường Phúc Đức, khóm 005, phường Quả Lâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

66. DOÃN THỊ THẢO, sinh ngày 06/3/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 18, đường Thành An, khóm 010, thôn Thành Trung, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

67. NÔNG THỊ VĨNH, sinh ngày 27/9/1983 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 556, đường Công Nghiệp 8, khóm 011, phường Phù Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

68. TRẦN THỊ CẨM NHƯƠNG, sinh ngày 01/01/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 1092, đường Văn Lâm, khóm 008, phường Phù Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

69. LÊ TÚ EM, sinh ngày 15/10/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 401, đường Tân Cường, khóm 015, phường Tân Cường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

70. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 24/9/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 131, đường Dục Nhân, khóm 019, phường Tân Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

71. LẦNH CHI PHÓNG, sinh ngày 28/7/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 10, số 38, đường Dân Phú 13, khóm 019, phường Đại Hữu, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

72. LÝ SAY LÀN, sinh ngày 23/9/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 22, đường Hậu Trang, khóm 011, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

73. NGUYỄN HẠ KHƯƠNG, sinh ngày 10/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 351, đoạn 1, đường Đông Ninh, khóm 004, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

74. QUÁCH KIM VI, sinh ngày 09/9/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 291, đường Tây Phố, khóm 015, phường Tây Phố, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

75. BÙI THỊ TUYẾT XUÂN, sinh ngày 20/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 2, đường An Đại, khóm 013, phường An Chang, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

76. TRẦN THỊ MỸ HẰNG, sinh ngày 06/6/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 97, đường Gia Đông, khóm 011, phường Tùng Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

77. HỒ THỊ MỸ DUY, sinh ngày 06/7/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 160, đường Phúc Đức, khóm 002, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

78. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, sinh ngày 26/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 78, đường Tân Sinh, khóm 007, phường Quang Dương, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

79. ĐẶNG THỊ HIỀN, sinh ngày 12/10/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 11, ngách 11, ngõ 361, đoạn 1, đường Đông Chi, khóm 003, phường Chi Ba, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

80. NGUYỄN THỊ THI THƠ, sinh ngày 23/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, đường Thủy Vĩ, khóm 005, thôn Tạ Thố, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

81. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 20/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, đoạn 1, đường Đầm Hưng, khóm 009, phường Tụ Hưng, khu Đầm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

82. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 21/12/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 37/1, đường Cựu Trang, khóm 018, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

83. HỒ MỘNG NHANH, sinh ngày 15/4/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 224, Giai Lý Hưng, khóm 001, phường Lễ Hóa, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

84. LÊ PHƯƠNG THÚY, sinh ngày 29/9/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 125, đường Trung Thành, khóm 022, phường Niêu Tùng, khu Niêu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

85. NGUYỄN TRÚC LINH, sinh ngày 01/01/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, Vương Gia Cung, khóm 009, phường Vương Gia, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

86. TRẦN THỊ DIỄM CHÂU, sinh ngày 09/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 59, đường Trung Sơn, khóm 004, thôn Nam Hòa, xã Đại Bi, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

87. NGUYỄN THỊ THU BA, sinh ngày 11/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 503/9, đường Bắc Thế Đông, khóm 013, phường Tiến Giang, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

88. SƠN THỊ QUI HIỀN, sinh ngày 26/6/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26, đường Đông Xuyên, khóm 008, phường Hoành Sơn, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

89. NGUYỄN THỊ THANH NHI, sinh ngày 03/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 60, đường Dục Anh, khóm 017, phường Tân Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

90. NGUYỄN THỊ THU VÂN, sinh ngày 15/01/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 27, đường Viên Lâm Đại, khóm 018, phường Huệ Lai, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

91. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, sinh ngày 02/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 8, ngách 8, ngõ 31, đoạn 5, đường Quân An, khóm 020, phường Khê Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

92. SƠN THỊ HÒA, sinh ngày 10/3/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 59, đường Bắc Thế Châu, khóm 022, phường Minh Hòa, khu Sơn Thượng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

93. VÕ THỊ NGỌC MAI, sinh ngày 01/01/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 123, đường Nam Hoa Nhất, khóm 022, phường Bảo An, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

94. TRẦN THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 25/7/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 33/6, đường Thổ Tử Nội, khóm 003, phường Long An, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

95. TRẦN THỊ NHUNG, sinh ngày 21/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, đường Phòng Lý, khóm 002, phường Phòng Lý, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

96. HUỲNH THỊ TRÀ MI, sinh ngày 05/7/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 89/2, đường Thành Công, khóm 001, phường Cẩm Vinh, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

97. NGUYỄN THỊ THU THỦY, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 73, đường Đại Loan 3, khóm 024, phường Đông Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

98. ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 09/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, đường Sư Sơn, khóm 008, phường Sư Sơn, khu Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

99. HUỲNH THỊ THẢO EM, sinh ngày 19/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 34, đường Văn Hòa, khóm 014, phường Nam Thôn, khu Phong Nguyên, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

100. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 04/02/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/2, đường Chương Tú, khóm 002, thôn Tú Thủy, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

101. DIỆP KIM THÂU, sinh ngày 22/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 173, đường Phiên Cấu, khóm 005, phường Phiên Cấu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

102. PHẠM THỊ NGỌT, sinh ngày 13/5/1990 tại Long An

Hiện trú tại: Số 220, lầu 11/3, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 004, phường Bảo An, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

103. VÕ THỊ ĐÀO, sinh ngày 26/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 63/2, đường Bạch Kỷ, khóm 007, thôn Bạch Kỷ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

104. VŨ THỊ THỊNH, sinh ngày 25/10/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, đường Trần Gia, khóm 003, thôn Thanh Thủy, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

105. VŨ THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 14/9/1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, đường Trần Gia, khóm 003, thôn Thanh Thủy, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

106. TÔ THỊ ĐẢM TIÊN, sinh ngày 03/8/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 1, lầu 10/13, đoạn 3, đường Tân Sinh Bắc, khóm 020, phường Tân Phước, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

107. MAI THỊ NÂU, sinh ngày 20/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 132, đường Cát Phong, khóm 017, phường Cát Phong, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

108. LƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU, sinh ngày 27/3/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 210, đường Nguyên Danh, khóm 007, thôn Hỗ Trợ, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

109. NGÔ THỊ HUẾ, sinh ngày 13/9/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 76, đường Trung Chính, khóm 006, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

110. NGUYỄN THỊ CHI, sinh ngày 12/02/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, đoạn 2, đường Trung Hòa Đông, khóm 001, phường Đông Thánh, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

111. DIỆP NGỌC CHI, sinh ngày 28/8/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 7, ngõ 72, đường Lạc Quần, khóm 025, phường Gia Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

112. TRẦN THỊ LÝ, sinh ngày 15/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82/3, đường Trấn Hải, khóm 010, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

113. THÒNG A MÙI, sinh ngày 02/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 56, đường Tịnh Tu, khóm 015, phường Tân Sanh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

114. NGUYỄN THỊ HỒNG THÊM, sinh ngày 28/6/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 139, đoạn 1, đường Gia Định, khóm 006, phường Gia Lạc, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

115. BÙI THỊ KIỀU LOAN, sinh ngày 06/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngách 579, ngõ 6, đường Thái Lâm, đoạn 2, khóm 009, phường Lê Minh, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

116. TRƯƠNG THANH TUYỀN, sinh ngày 08/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 48, đường Tẩm Thủy Nam, khóm 008, phường Tẩm Thủy, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

117. TRỊNH TÚ QUẦN, sinh ngày 23/6/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 679, đường Trung Hoa, khóm 016, phường Thanh Hoa, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

118. LÊ THỊ TRÚC MAI, sinh ngày 17/5/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 2, phố Viên Hậu, khóm 6, phường Duyên Thủy, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

119. NGUYỄN THỊ THANH HOA, sinh ngày 27/01/1984 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 49, phố Quang Minh 1, khóm 31, thôn Phúc Lạc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

120. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 01/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 357, đường Đạm Kim, đoạn 3, khóm 17, phường Nghị Sơn, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

121. NGUYỄN THỊ MỸ ÁI, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6-1 ngõ 244, đường Trung Hòa, khóm 33, phường Thái An, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

122. TRẦN THỊ NĂM, sinh ngày 13/8/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 9 nhách 6 ngõ 207, đường Kim Thành, đoạn 3, khóm 14, phường Diên Lộc, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

123. HUỲNH THỊ HOA, sinh ngày 24/01/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 81, đường Nhân Ái, khóm 25, phường Kim Mỹ, quận Kim Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

124. BÙI THỊ TUYẾT LINH, sinh ngày 07/11/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10-3 ngõ 30, phố Lạc Lợi 3, khóm 23, phường Ngũ Phúc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

125. NGUYỄN THỊ THANH TRÂM, sinh ngày 16/8/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 48 ngõ 325, phố Bảo An, đoạn 2, khóm 24, phường Khương Liêu, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

126. TRỊNH THỊ HUỆ, sinh ngày 26/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12-6 ngõ 22, phố Ôn Châu, khóm 22, phường Long Nha, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

127. NGUYỄN THỊ LƯƠNG, sinh ngày 20/02/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8 ngách 19 ngõ 126, đường Thập Toàn, khóm 14, phường Phú Lâm, quận Quan Âm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

128. TRẦN THỊ THÚY, sinh ngày 03/10/1976 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 6, phố Phúc Hoa, khóm 11, phường Phúc Tinh, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

129. SỲ MỸ NGỒ, sinh ngày 14/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 só 5 ngõ 61, phố Dân Trị, khóm 2, phường Hoài Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

130. LÊ THỊ LƯƠNG HỒNG, sinh ngày 21/4/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 51-1 Tiêm Sơn, khóm 22, phường Hoành Phong, quận Đại Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

131. VÕ THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 08/01/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 120, phố Hạ Trang, quận Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. NGUYỄN THỊ THIẾT, sinh ngày 01/11/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 10, phố Văn Hóa 10, khóm 14, phường Nam Bảo, quận Quy Nhân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

133. MAI HUỆ HƯNG, sinh ngày 29/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1 ngõ 372, đường Minh Chí, đoạn 2, khóm 15, phường Minh Chí, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

134. NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU, sinh ngày 26/01/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 253, đường Tĩnh An, đoạn 1, khóm 8, phường Vĩnh Định, quận Thạch Định, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

135. NGUYỄN THÚY HÀ, sinh ngày 29/5/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5-7 số 20 ngách 6 ngõ 1156, đường Đại Quan, khóm 26, phường Nam Cảng, quận Đại Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

136. MẠC THỊ THANH, sinh ngày 12/02/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 9-7 số 3 ngách 1 ngõ 27, phố Ngân Hòa, khóm 26, phường Đại Hòa, quận Bát Đức, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

137. PHAN THỊ THỦY, sinh ngày 12/12/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 45, đường Tú Sơn, khóm 20, phường Thái Bình, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

138. ĐỖ THỊ TUYẾT, sinh ngày 04/4/1968 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 13-12 số 247, đường Ngưu Phố Đông, khóm 15, phường Ngưu Phố, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

139. PHẠM THỊ HOÀI, sinh ngày 20/10/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 289-2, phố Trung Dũng, khóm 34, phường Đại Nghĩa, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

140. NGUYỄN THỊ PHONG LAN, sinh ngày 22/11/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngách 1 ngõ 225, đường Trung Hiếu Đông, đoạn 6, khóm 21, phường Hợp Thành, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

141. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 22/6/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 7 số 228, đường Quảng Châu, khóm 20, phường Tín Nghĩa, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

142. LÊ THỊ DUY, sinh ngày 12/7/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 292 Trung Hưng, khóm 6, thôn Trung Thịnh, xã Nga Mi, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

143. TRẦN THỤY ÁNH HỒNG, sinh ngày 11/9/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 6 số 1 ngách 32 ngõ 423, đường Vạn Đại, khóm 18, phường Nhật Tường, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

144. TRẦN THỊ A NÀNG, sinh ngày 16/11/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 205, phố Bác Ái, khóm 20, phường Trúc Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

145. VÕ THỊ HỒNG HÀ, sinh ngày 24/9/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 3 Bát Liên Khê, khóm 1, phường Bát Hiền, quận Tam Chi, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

146. LÊ THỊ MỪNG, sinh ngày 11/11/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 49 Đông Giang, khóm 18, thôn Nam Trang Hương Đông, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

147. NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU, sinh ngày 10/02/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 82, phố Thanh Tuyền, khóm 13, phường Chính Đức, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

148. THẠCH THỊ PHẤN, sinh ngày 24/12/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30 Cát Tường, khóm 6, phường Tân Anh, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

149. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 18/5/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 11, đường Nông Quyền, đoạn 3, khóm 5, phường Tư Nguyên, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

150. NGUYỄN THỊ HIỆP, sinh ngày 21/9/1973 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 107, phố Thất Hiền, khóm 5, phường Vĩnh An, quận Bạch Hà, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

151. HOÀNG THỊ ĐIỆP, sinh ngày 02/7/1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 17-10, ngõ Hoa Sơn, khóm 14, thôn Đại Lâm, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

152. HOÀNG THỊ VUI, sinh ngày 20/6/1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9 ngách 37 ngõ 72, đường Hoa Công 6, khóm 3, thôn Quang Hoa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

153. LÊ THỊ THU VÂN, sinh ngày 01/4/1964 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37-4 ngõ 63, đường Đông Tín, khóm 25, phường Đông Minh, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

154. TRẦN THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 19/4/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 76, đường Tú Lang, đoạn 1, khóm 15, phường Vĩnh An, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

155. LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, sinh ngày 02/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45 ngõ 360, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Án Lễ, quận Thần Cương, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

156. TRẦN THỤY LAN CHI, sinh ngày 19/8/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 só 337, đường Trung Hoa, khóm 16, phường Trung Hoa, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

157. CAO THỊ HIỀN, sinh ngày 16/02/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4-2, đường Sơn Điền, khóm 1, phường Cao Tùng, quận Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

158. NGUYỄN THỊ HOÀN, sinh ngày 20/4/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 6 ngách 1 ngõ 100, phố Lê Hưng, khóm 18, phường Lô Trúc, quận Lô Trúc, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

159. THÁI NGỌC NHIÊN, sinh ngày 13/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11-2 số 10, đường Trường Vinh, đoạn 5, khóm 22, phường Trường Vinh, khu Bắc, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

160. NGUYỄN THỊ BÉ, sinh ngày 25/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 3, phố Quang Minh, khóm 14, phường Hải Khẩu, quận Đại Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

161. NGÔ THỊ ANH THƯ, sinh ngày 28/5/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4 số 22, phố Tùng Giang 2, khóm 28, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

162. PHẠM THỊ HẠT, sinh ngày 16/11/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3 số 20 ngách 85 ngõ 261, đường Trung Chính, khóm 7, phường Long Tinh, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

163. NGUYỄN KIM THẠNH, sinh ngày 16/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngõ 153, đường Dân Tộc, khóm 20, phường Tín Nghĩa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

164. VÒNG MỸ NGỌC, sinh ngày 25/7/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 107, đường Thành Công, khóm 3, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

165. ĐOÀN THỊ TRANG, sinh ngày 15/02/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5-1 số 14 ngách 45 ngõ 32, phố Vĩnh Bình, khóm 12, phường Nam Cảng, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

166. NGUYỄN THỊ TÚY, sinh ngày 16/02/1976 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 2 số 6 ngõ 835, đường Sùng Thiện, khóm 21, phường Đức Cao, khu Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

167. PHAN THỊ MAI, sinh ngày 12/11/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 139, phố Vinh Hoa, khóm 7, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

168. TRẦN THỊ QUÝT, sinh ngày 20/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1-1, đường Trường An Tây, khóm 2, phường Trường An, TP Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

169. PHAN THỊ TRUYỀN, sinh ngày 08/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 244, phố Phúc Cảng, khóm 24, phường Bách Linh, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

170. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 08/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 36 ngõ 64, phố Nhân Phúc, khóm 25, phường Sùng Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

171. THÍCH CẢNH SIÊU, sinh ngày 09/12/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, đường Huyện Chính 12, khóm 13, phường Tân Luân, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

172. TRẦN THỊ KIM, sinh ngày 10/02/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 92, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 5, phường Nội Lịch, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

173. TRẦN THỊ HƯỞNG, sinh ngày 10/02/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 697, đường Bát Đức, đoạn 4, khóm 21, phường Từ Hựu, quận Tùng Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

174. PHÙNG THỊ XA PHIA, sinh ngày 08/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 17/3, ngõ 70, đường Ngũ Phúc 2, khóm 046, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

175. VÒNG NGỌC ÁNH TUYẾT, sinh ngày 08/11/1991 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 263/47, đường Đài Đẩu, khóm 009, phường Trung Trang, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

176. CÚN NHỤC CHẮN, sinh ngày 23/4/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 43, đường Đại Hưng, khóm 001, thôn Đại Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

177. LÊ THỊ NHÂN, sinh ngày 22/10/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4/3, số 147, đường Đông Hưng Nhị, khóm 021, phường Dân Hiếu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

178. NGUYỄN THỊ NGUYÊN, sinh ngày 02/7/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 456, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Trung Sơn, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

179. NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG, sinh ngày 14/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 136, đường Quảng Đông, khóm 035, phường Phong Nguyên, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

180. PHẠM THỊ THANH THÚY, sinh ngày 23/4/1989 tại Long An

Hiện trú tại: Số 16, đường Điếm Tử Đỉnh, khóm 007, phường Thánh Tây, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

181. PHẠM THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 09/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 122/5, đường Dương Hiền, khóm 014, thôn Dương Hiền, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

182. CAO PHI NGA, sinh ngày 03/6/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 139, đường Trung Hiếu, khóm 013, phường Đại Khải, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

183. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 18/01/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 99, Thái Công Khanh, khóm 011, phường Điếm Tử, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

184. LA THỊ THU, sinh ngày 22/7/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 518, đường Tứ Bình, khóm 007, phường Hổ Xi, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

185. ĐÀO THỊ THANH, sinh ngày 04/11/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4, ngõ 28, đường Tân Hưng, khóm 011, phường Phúc Dân, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

186. HỒ NGỌC GIÀU, sinh ngày 04/02/1994 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 46, đường Tứ Cường 1, khóm 053, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

187. NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO, sinh ngày 23/3/1968 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 146, đường Trạm Nam Tiên, khóm 018, phường Nam Xương, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

188. NGUYỄN THỊ GÁI, sinh ngày 18/10/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 36, đường Phúc Hưng, khóm 012, phường Thần Nông, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

189. LƯƠNG THỊ THANH, sinh ngày 09/9/1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 5, đường Thành Công, khóm 002, thôn Điền Hịch, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

190. KỊT TAI KÍU, sinh ngày 10/11/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13, ngách 133, ngõ Sử Hành, đường Học Điền, khóm 018, phường Tam Hòa, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

191. NGUYỄN THỊ XUYÊN, sinh ngày 12/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 135, đường Ngâm Thủy, khóm 007, phường Ngâm Thủy, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

192. VÕ THANH THÙY, sinh ngày 19/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12, đường Thổ Thành Bắc, khóm 004, phường Thổ Thành, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

193. LÊ THỊ TỪ VŨ, sinh ngày 21/5/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 157, đường Dục Anh, khóm 027, phường Thanh Tân, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

194. PHAN THỊ THANH VÂN, sinh ngày 22/8/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 179, đoạn 4, đường Đông Kỳ, khóm 003, phường Trung Hoa, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

195. NGÀN MÃ PHÙNG, sinh ngày 15/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, đường Tam Dân, khóm 009, phường Tam Dân, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

196. LÊ KIỀU DIỄM, sinh ngày 14/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86, lầu 6/7, đường Kháng Xuyên Tứ, khóm 020, phường Mỹ Nguyên, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

197. NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ, sinh ngày 01/9/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 388, đoạn 3, đường Xã Bì, khóm 002, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

198. MAI THỊ NGỌC NHI, sinh ngày 01/02/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 388, đoạn 3, đường Xã Bì, khóm 002, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

199. TRẦN THỊ THU TRIỀU, sinh ngày 25/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, đường Đại Đầm, khóm 019, phường Đại Đầm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

200. NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN, sinh ngày 28/12/1996 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 77, đường Thái Bình, khóm 012, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nam

201. PHẠM THỊ THỦY, sinh ngày 09/9/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 30/2, đường Phước Hưng, khóm 015, phường Trung Phước, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

202. NGUYỄN THỊ THỎA, sinh ngày 19/4/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 120, đường Hòa Vĩ, khóm 002, thôn Tam Thành, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

203. LÂM THỊ THO, sinh ngày 26/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 564, đoạn 1, đường Đỗ Đẩu, khóm 002, thôn Quảng Hưng, xã Đỗ Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

204. HOÀNG THỊ HUYỀN, sinh ngày 01/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngách 35, ngõ 17, đường Phù Châu, khóm 005, thôn Thất Hiền, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

205. LÊ THỊ YẾN LAM, sinh ngày 01/5/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 150, đường Hải Khẩu Bắc, khóm 001, phường Cao Bắc, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

206. LÌU SU LẢN, sinh ngày 13/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 516, đường Hoa Hạ, khóm 007, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

207. NGUYỄN MỸ DUYỀN, sinh ngày 07/02/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 32, lầu 3, đường Tự Cường Bắc, khóm 028, phường Quy Sơn, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

208. LÊ THỊ YẾN, sinh ngày 28/11/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 107, đường Phan Câu, khóm 010, phường Phan Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

209. CHÂU TÚ UYÊN, sinh ngày 20/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3/10, số 16, ngõ 101, đường Chí Thiện, khóm 003, phường Chí Thiện, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

210. ĐÀO THỊ HIỀN, sinh ngày 13/7/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 28, đường Mã Viên Liêu Sơn, khóm 005, thôn Tuân Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

211. PHẠM THỊ MỸ LINH, sinh ngày 20/4/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 253, đường Hòa Bình, khóm 015, phường Nhân Đắc, khu Học Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

212. NGÔ THỊ ĐOAN, sinh ngày 07/01/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 480, đường Trung Doanh, khóm 019, phường Khai Hóa, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

213. NGÔ THỊ NGỌC MY, sinh ngày 08/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 203, đường Kha Liêu, khóm 007, phường Bảo Cát, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

214. TÔ HẾNH LÀN, sinh ngày 30/12/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Đại Minh Nhị, đoạn 3, đường Nhã Hoàn, khóm 023, phường Viên Lâm, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

215. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 06/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Lịch Đỉnh, khóm 002, phường Lịch Đỉnh, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. TRẦN THỊ HỒNG MINH TÂM, sinh ngày 24/4/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 447, đường Vương Công, khóm 023, phường Quảng Ứng, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

217. LÊ THỊ NHÂN, sinh ngày 15/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 43, đường An Hưng, khóm 003, phường Công Ôn, khu An Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

218. NGUYỄN THỊ HÂN, sinh ngày 28/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 403, lầu 4, số 1, đường Nam Nông, khóm 025, phường Cẩm Trung, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

219. NGUYỄN THỊ NGỌC MƠ, sinh ngày 19/6/1990 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9, đường Tân Hưng, khóm 002, thôn Hòa Hưng, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

220. VÕ THỊ THỦY, sinh ngày 16/6/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 354/24, đường Chương Nam, khóm 024, thôn Tân Giai, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

221. TRẦN THỊ XIẾU CHÍ, sinh ngày 01/5/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26, đường Trung Sơn, khóm 007, phường Tứ Duy, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

222. LÙ SY MÚI, sinh ngày 15/9/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3/8, số 180, đường Bắc Hòa, khóm 009, phường Tam Đức, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

223. LÊ THỊ HỒNG YẾN, sinh ngày 30/4/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 15, Hậu Khanh Tử, khóm 002, thôn Loan Đàm, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

224. HUỲNH THỊ XƯƠNG, sinh ngày 06/02/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 103, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Nội Đảo, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

225. HUỲNH THỊ THANH BÌNH, sinh ngày 20/4/1989 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 147, đường Dụ Phong, khóm 016, phường Tân Đông, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

226. TRỊNH THỊ HÒA, sinh ngày 09/5/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 396, đoạn 1, đường Đài Loan, khóm 013, phường Liễu Xuyên, khu Trung, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

227. LIÊU THỊ DIỆP THU, sinh ngày 12/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 368, đường Ngao Tân, khóm 018, phường Khang Lang, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

228. ĐINH THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 15/11/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, đường Bảo Sơn 2, khóm 002, phường Văn Sơn, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

229. PHẠM TRANG PHƯỢNG, sinh ngày 27/12/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, đường Tân Nhân Lục, khóm 006, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

230. ĐINH THỊ SANG, sinh ngày 25/5/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 49, đường Trung Chính, khóm 017, thôn Mai Đông, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

231. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, sinh ngày 22/10/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 309/3, đường Ngũ Cốc, khóm 010, thôn Ngũ Cốc, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

232. NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG, sinh ngày 01/01/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 352, đường Vĩnh An, khóm 016, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

233. ĐOÀN THỊ YẾN NHI, sinh ngày 10/7/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 28, đường Quang Hòa, khóm 007, phường Duy Tường, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

234. LÊ THỊ THẢO, sinh ngày 15/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 269, đoạn Đỉnh Bộ, đường Thương Lâm, khóm 9, thôn Đỉnh Bộ, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

235. HUỲNH THỊ KIM HAI, sinh ngày 08/12/1974 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 73 ngách 22 ngõ 284, phố Ngô Hưng, khóm 15, phường Song Hòa, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

236. NGUYỄN THỊ OANH, sinh ngày 20/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 95 phố Nhân Ái, khóm 5, phường Bình An, quận Đại Giáp, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

237. THÒNG QUỐC PHÙNG, sinh ngày 25/3/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 107-1 ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh, khóm 6, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

238. TRẦN NGỌC LOAN, sinh ngày 23/9/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 397, đường Phấn Thảo, đoạn 2, khóm 22, phường Tân Trang, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

239. NGUYỄN THỊ TẤM, sinh ngày 28/9/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 18-1 Hải Phố, khóm 4, thôn Hải Phố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

240. HUỲNH THỊ THU XUYÊN, sinh ngày 16/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 8, phố Mai Long 1, khóm 6, phường Bát Đức, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

241. ĐỖ THỊ QUỲNH, sinh ngày 24/7/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 49 ngách 12 ngõ 97, đường Dân Tộc, khóm 20, thôn Xà Khẩu, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

242. HÀ THỊ MỸ VÂN, sinh ngày 06/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4 số 11, đường Công Viên, khóm 1, phường Nghĩa Học, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

243. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 06/3/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 6 số 551, đường Tam Dân, khóm 4, phường Trúc Nghĩa, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

244. PHẠM THỊ HƯNG, sinh ngày 19/5/1965 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 27 ngách 11 ngõ 405, đường Trung Hoa, khóm 26, phường Trúc Nghĩa, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

245. PHAN THỊ THU, sinh ngày 17/01/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 62 ngõ 1, đường Văn Hóa 3, khóm 13, phường Công Tây, quận Quy Sơn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

246. VÒNG THỊ HẰNG NI, sinh ngày 12/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 41-1 ngõ 212, phố Hổ Lâm, khóm 22, phường Quốc Nghiệp, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

247. TRẦN THỊ THẮM, sinh ngày 02/01/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 14, phố Đồng Đức, khóm 13, phường Bắc Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

248. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 02/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, đường Tây Thố, khóm 9, thôn Đỉnh Trang, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

249. ĐẶNG THỊ NGỌC VÂN, sinh ngày 12/01/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 12, đường Quốc Tế 2, khóm 16, phường Đại Hồ, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

250. LÊ THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2-2 ngách 3 ngõ 56, đường Hưng Nam, đoạn 1, khóm 14, phường Cảnh Tân, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

251. HÀ THỊ HƯƠNG LIÊN, sinh ngày 19/12/1973 tại Bắc Kạn

Hiện trú tại: Số 1-1 ngõ 757, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Đỉnh Phúc, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

252. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 27/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 56 ngõ 6, phố Trung Hoa, phường Trung Nghĩa, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

253. NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO, sinh ngày 01/12/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 196, đường Bắc Nghi, đoạn 1, khóm 7, phường Quốc Hiệu, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

254. LƯ THỊ SY DANL, sinh ngày 12/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 495, đường Chương Thủy, đoạn 1, khóm 2, phường Tây Thế, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

255. NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN, sinh ngày 19/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 13, đường Ái Lục, khóm 9, phường Hòa Minh, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

256. PHẠM THỊ THƯƠNG, sinh ngày 16/7/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9 ngách 30 ngõ 314, đường Du Viên Nam, khóm 22, phường Tân Trang, quận Long Tỉnh, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

257. NGUYỄN THỊ DIỆU MINH, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 166, đường Đại Đồng, khóm 19, phường Trung Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

258. NGUYỄN NGỌC THUẬN, sinh ngày 08/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 705, đường Đạo Châu, khóm 15, phường Hòa Tây, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

259. NGUYỄN NGỌC LỢI, sinh ngày 15/12/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 76-19 Quan Âm, khóm 5, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

260. ĐÀO THỊ TRÚC MAI, sinh ngày 05/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 244, đường Phúc Nguyên, khóm 18, phường Cao Nguyên, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

261. LÊ KIM HÁT, sinh ngày 19/5/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 30 ngõ 100, đường Nhân Ái, khóm 12, phường Toàn Hưng, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

262. ĐỒNG THỊ HẰNG, sinh ngày 13/3/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4-6 số 59, đường Tam Dân, đoạn 2, khóm 17, phường Đại Đôn, khu Trung, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

263. ĐÀO THỊ HẰNG, sinh ngày 05/9/1987 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 104, đường Văn Hóa, khóm 39, phường Tam Hưng, TP Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

264. ĐỖ THỊ THANH TÂM, sinh ngày 20/6/1969 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 3 số 152, đường Thành Đức, khóm 15, phường Khuất Khê, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

265. VÕ THỊ KIM THOA, sinh ngày 29/9/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 490, đường Phục Hưng 3, khóm 9, phường Đại Đồn, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

266. ĐOÀN THỊ NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 27/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 17, đường Tấn Đường, khóm 10, phường Lão Thiên, quận Bát Lý, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

267. NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN, sinh ngày 25/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 17 Trung Liêu, khóm 2, thôn Trọng Liêu, xã Lư Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

268. NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN, sinh ngày 04/02/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 59 Đỉnh Phúc, khóm 14, phường Đỉnh Phúc, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

269. BÙI THỊ DUYÊN, sinh ngày 30/7/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 57-1 Lạm Khanh, khóm 15, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Thất, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

270. LÊ THỊ THU THẾ, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 170, đường Tư Duy, khóm 14, phường Minh Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

271. PHAN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 06/9/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 183, đường Vĩnh Phong, khóm 8, phường Đình Liêu, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

272. LÊ THỊ ĐIỂM, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40 ngõ 751, đường Tân Trang, khóm 4, phường Quốc Thái, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

273. TRẦN THỊ HỒNG TIÊN, sinh ngày 19/02/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 100-1 Lư Thảo, khóm 3, thôn Tây Tỉnh, xã Lư Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

274. TRẦN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 07/8/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 28 ngõ 199, đường Trùng Dương, khóm 5, phường Trùng Dương, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

275. NGUYỄN THỊ LIỄU, sinh ngày 02/5/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 52, phố Hưng Trúc, khóm 8, phường Trấn Hưng, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

276. NGUYỄN THỊ BÍCH CHI, sinh ngày 06/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 167, đường Đại Đồng Bắc, khóm 6, phường Đại Viên, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

277. LÝ THÍN SÁNG, sinh ngày 19/4/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 14, đường Thủy Tiêu 7, khóm 34, phường Thủy Tiêu, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nam

278. NGUYỄN THỊ GIANG, sinh ngày 08/8/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 52, đường Tiểu Khang, khóm 020, phường Đông Sơn, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

279. ĐOÀN THỊ LƯƠNG, sinh ngày 06/02/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 330, đoạn 1, đường Minh Chí, khóm 002, phường Đồng Vinh, khu Thái Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

280. ĐOÀN THỊ HỒNG THÍCH, sinh ngày 25/5/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 338, đường Anh Tài, khóm 016, phường Đàm Câu, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

281. NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 07/5/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 5, số 141/1, đường Phục Hưng, khóm 022, phường Vĩnh Quản, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

282. NGUYỄN THỊ KIỀU, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngách 38, ngõ 1296, đoạn 2, đường Trung Thanh, khóm 015, phường Cảng Vĩ, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

283. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 10/4/1983 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngõ 560, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 012, phường Lão Thiên, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284. NGUYỄN VĂN HÂN, sinh ngày 27/3/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1248, đoạn 2, đường Quan Thọ, khóm 020, phường Trung Hưng, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

285. HUỲNH THỊ MINH PHƯƠNG, sinh ngày 04/9/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 126, đường Gia Phú, khóm 009, phường Luân Bình, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

286. TRẦN THỊ TRÚC NGA, sinh ngày 05/7/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 117, đường Viên Mao, khóm 045, phường Quá Bì, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

287. HUỲNH THỊ NGỌC TO, sinh ngày 19/5/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 61, đường Cát Lâm, khóm 019, phường Văn Hóa, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

288. PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN, sinh ngày 17/4/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 260/1, đường Trung Hiếu, khóm 004, thôn Thủy Môn, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

289. PHẠM THỊ NHƯ, sinh ngày 25/3/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 47, đường Lý Nam, khóm 007, phường Hồi Giao, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

290. VÕ THỊ KIỀU LINH, sinh ngày 22/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/1, đường Bắc An, khóm 015, thôn Thổ Khố, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

291. TRẦN THỊ DUYÊN, sinh ngày 24/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 149, đường Đông Ninh, khóm 002, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

292. CHÂU CHÁNH, sinh ngày 03/7/1952 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 232, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 005, phường Chương Văn, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

293. TIÊU THỊ XUÂN, sinh ngày 28/12/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 164, đường Tân Hòa, khóm 022, phường Phúc Thuận, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

294. TỪ THẢO, sinh ngày 04/01/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 112, đường Kinh Trung 5, khóm 064, phường Bát Quái, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

295. NGUYỄN THỊ TRÚC LAN, sinh ngày 17/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 265, đường Dân Cường, khóm 009, phường Minh Thành, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

296. NGUYỄN LÊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 26/8/1985 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 2/4, số 106, đường Phục Giáp, khóm 021, phường Tiền Phong, khu Cũ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

297. NGUYỄN THỊ GÁI, sinh ngày 01/7/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 546, đoạn 3, đường Tri Bổn, khóm 025, phường Kiến Nghiệp, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

298. LÊ THỊ HỒNG NHIÊN, sinh ngày 02/10/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 30, Long Sơn Cước, khóm 003, thôn Long Môn, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

299. ĐỖ THỊ KIM HÒA, sinh ngày 23/3/1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 1, ngõ 228, đường Trung An, khóm 011, phường An Lạc, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

300. HÀ QUANG ANH, sinh ngày 24/6/2001 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 45, đoạn 1, đường Nam Sơn, khóm 005, phường Ngõa Nung, khu Lộ Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

301. ĐẶNG HỒNG DIN, sinh ngày 25/3/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 70, đường Phúc An, khóm 002, phường Bội Po, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, sinh ngày 18/10/1967 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 8/5, số 6, đường Quốc Tường, khóm 034, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

303. LÊ THỊ MỘNG THU, sinh ngày 31/8/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 231, đường Vĩnh Khang, khóm 008, phường Lập Chí, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. PHẠM THỊ THANH TRANG, sinh ngày 26/02/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 92, đường Côn Minh, khóm 019, phường Kiến Nghiệp, thị trấn Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

305. NGUYỄN THỊ TRƯƠNG HUYỀN, sinh ngày 08/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2/3, đường Tân Điếm, khóm 001, thôn Tân Điếm, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

306. ĐÀO THỊ MƠ, sinh ngày 08/02/1984 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 4, số 57, đường Hạnh Mỹ Nhất, khóm 026, phường Hố Thơ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

307. NGUYỄN THỊ NGỌC DƯƠNG, sinh ngày 13/5/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/1, đường Đông Sơn, khóm 006, phường Đông Sơn, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

308. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU, sinh ngày 17/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26/4, ngách 29, ngõ 459, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 007, phường Tiên Thủy, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

309. HỒ THỊ MỸ HẰNG, sinh ngày 06/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 132, đường Tướng Phú, khóm 011, phường Tướng Quý, khu Tướng Quân, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

310. HỒ THỊ KIM ĐÀO, sinh ngày 04/8/1974 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 68, đường Thọ Dân, khóm 007, phường Gia Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

311. NGUYỄN THỊ NGÀ, sinh ngày 05/3/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 33, đường Đông Lâm, khóm 018, phường Văn Hiền, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

312. TRỊNH THỊ NGÂN, sinh ngày 02/01/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3/15, số 37, ngõ 22, đường Đông Thôn 6, khóm 003, phường Đông Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

313. DÌU CHẾCH LÀN, sinh ngày 02/6/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 37, đường Khải Trí, khóm 016, phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. LIU SẬP MÚI, sinh ngày 09/9/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 70, ngõ 46, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 012, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

315. TRẦN THỊ BIỂN, sinh ngày 24/5/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 502/1, lầu 5, đường Đại Hữu, khóm 005, phường Đại Hữu, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

316. TRẦN KIM CHI, sinh ngày 29/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 725, đường Dân Tộc, khóm 3, phường Phú Lâm, quận Quan Âm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

317. LÊ KHÁNH LY, sinh ngày 16/8/1993 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 133, đường Văn Hóa, đoạn 2, khóm 15, phường Văn Hóa, quận Ngô Thê, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

318. HUỲNH THỊ HỒNG EM, sinh ngày 10/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 7 ngõ 274, phố Tân Lạc, khóm 23, phường Giáo Nhân, quận Diêm Trình, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

319. PHÙNG THỊ HƯƠNG, sinh ngày 08/10/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 36, phố Cát Lợi 1, khóm 25, phường Văn Hóa, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. TĂNG THỊ QUỲNH, sinh ngày 20/12/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4-1 số 176-5, đường Ngũ Quyền, khóm 18, phường Quang Đại, khu Bắc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

321. PHAN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 22/11/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 45, phố Nghĩa Quang, khóm 13, phường Tín Quang, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

322. LÊ THỊ HỒNG NHIÊN, sinh ngày 05/3/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 17-1 ngõ 54, phố Thái Thuận, khóm 8, phường Cổ Phong, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

323. MAI THỊ HỒNG LÊ, sinh ngày 05/10/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3 số 19 ngõ 141, đường Nhân Ái, khóm 14, phường Đông Trang, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

324. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 11/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 22 ngõ 231, đường Vinh Dân Nam, khóm 13, phường Hoa Ái, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

325. NGUYỄN THỊ TRẦM, sinh ngày 21/12/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5 số 1-8, phố Cao Chức Tây, khóm 2, phường Nhị Kiều, quận Oanh Ca, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

326. DỊP TRIỀU LỆ, sinh ngày 16/5/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 28 ngách 23 ngõ Trung Tây, khóm 15, phường Trung Chính, quận Kỳ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

327. TRẦN THỊ BẢO KIẾM, sinh ngày 20/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47 Đấu Môn, khóm 4, phường Hà Đấu, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn

Giới tính: Nữ

328. VÒNG CHỐNG LÌN, sinh ngày 07/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 168, phố Nhân Nhị, khóm 1, phường Nhân Hòa, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

329. PHẠM THỊ BÌNH, sinh ngày 15/3/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 30, đường Trung Ương, khóm 22, phường Trúc Nghĩa, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

330. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 05/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 322, đường Từ Văn, khóm 3, phường Từ Văn, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

331. PHẠM THỊ XOA, sinh ngày 08/7/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 105, đường Hiền Nhân, khóm 7, phường Phụng Hóa, quận Đại Giáp, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

332. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 25/3/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6 ngách 19 ngõ 277, đường Vạn Đại, khóm 27, phường Tân An, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

333. NGUYỄN THỊ DUYÊN, sinh ngày 04/12/1979 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 170, phố Quốc Thánh 1, khóm 5, phường Trung Thái, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

334. TRẦN THỊ PHƯỢNG EM, sinh ngày 01/01/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 10-3 ngách 58 ngõ 543, đường Thành Thái, đoạn 3, khóm 11, phường Thành Đức, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

335. NGUYỄN THỊ XUÂN MAI, sinh ngày 24/11/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 26 ngách 31 ngõ 22, phố Trường An, khóm 11, phường Cừu Khuynh, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

336. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 04/01/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 2-1 ngõ 59, phố Ngũ Quyền Tây 4, khóm 11, phường Cát Long, khu Tây, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

337. NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG, sinh ngày 26/11/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 89 ngõ 575, đường Hòa Mục, đoạn 1, khóm 18, phường Tân Trang, quận Thần Cương, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

338. LƯU THỊ KIM NGỌC, sinh ngày 12/11/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 35, phố Đại Phục, khóm 1, phường Phục Thịnh, quận Tân Xã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

339. NGUYỄN THU VÂN, sinh ngày 26/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 193, đường Long Cương, đoạn 3, khóm 21, phường Long Hưng, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

340. ĐÀO THỊ LANH, sinh ngày 10/10/1975 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 2 ngách 2 ngõ 38, phố Xích Kỳ, khóm 4, thôn Đại Tây, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

341. NGUYỄN THỊ THANH LOAN, sinh ngày 18/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 22 ngõ 76, đường Đức Hòa, khóm 21, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

342. VÕ THU HỒNG, sinh ngày 18/5/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 64, phố Tam Dân, khóm 5, phường Kiến Quốc, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

343. ĐẶNG THỊ ÁNH XUÂN, sinh ngày 15/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2-1, đường Miếu Tiền, khóm 15, thôn Châu Tử, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

344. CAO THỊ TUYỂN, sinh ngày 20/6/1967 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 28-1, đường Tân Sinh, khóm 10, phường Đồng Thanh, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

345. TRẦN THỊ VŨ NỮ, sinh ngày 16/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 257, đường Trung Nghĩa, khóm 14, phường Nhất Giáp, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

346. DƯƠNG PHÚ DŨNG, sinh ngày 04/11/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 166 Hải Khẩu, khóm 13, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

347. NGUYỄN PHAN NGỌC ÁNH, sinh ngày 26/6/1998 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2-1 số 107, phố Hoài Ninh, khóm 27, phường Công Quán, khu Tây, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

348. TRẦN NGUYỄN NGHIÊM, sinh ngày 16/5/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 99-1 Luân Tử Đỉnh, khóm 1, thôn Luân Tử, xã Dân Quyền, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

349. TRẦN HƯƠNG LAN, sinh ngày 20/7/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 52, đường Ký Lâm, khóm 18, phường Kê Lâm, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

350. ĐẶNG THU HẰNG, sinh ngày 20/7/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 37, đường Trung Hiếu 1, khóm 11, phường Đông Trang, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

351. LÂM ÁI NGỌC, sinh ngày 21/11/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 433, phố Hoa Long, khóm 1, phường Đông Xã, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

352. HOÀNG THỊ THÚY HOÀN, sinh ngày 20/4/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 1 số 97 ngõ 766, đường Kiện Hành, khóm 21, phường Kiện Hành, khu Bắc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

353. DƯƠNG THỊ DUNG, sinh ngày 28/12/1972 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3 số 81, đường Dục Sinh, khóm 24, phường Nhật Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

354. TRẦN THỊ THU THẢO, sinh ngày 20/02/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 20, phố Vinh Hưng, khóm 31, phường Tân Vinh, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

355. NGUYỄN THỊ THU THẢO, sinh ngày 16/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 13 số 154, đường Thanh Vân, khóm 18, phường Thanh Vân, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

356. CAO THỊ KIM ANH, sinh ngày 25/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 13 số 20, đường Đại Hưng, đoạn 2, khóm 8, phường Trang Ninh, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

357. TRẦN NGỌC HOÀI HÂN, sinh ngày 10/5/1979 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 7 số 182, phố Đắc Phúc, khóm 14, phường Đầu Gia, quận Đàm Tử, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

358. NGUYỄN THỊ BÉ TÁM, sinh ngày 01/11/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9 ngách 41 ngõ Phúc Khương, đường Sơn Cước, đoạn 1, khóm 14, phường Lâm Thế, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

359. NGUYỄN THỊ THÙY, sinh ngày 01/02/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4 số 339, đường Minh Chí, đoạn 3, khóm 24, phường Quý Hòa, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

360. BÙI MỸ GẤM, sinh ngày 19/9/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4-2, đường Thạch Xuyên, khóm 1, phường Thạch Xuyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

361. HOÀNG THỊ ĐẤU, sinh ngày 14/02/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 88, phố Cung Trang, khóm 11, phường Gia Phong, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

362. TRƯƠNG CẨM THI, sinh ngày 12/11/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2 số 26 ngách 164 ngõ 208, đường Cơ Kim 1, khóm 18, phường Tân Luân, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

363. GIỐNG A MÙI, sinh ngày 29/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 190, đường Thủy Vĩ, khóm 5, thôn Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

364. NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM, sinh ngày 20/8/1988 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 23, phố Ngũ Quyền, khóm 32, phường Bắc Miêu, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

365. NGUYỄN THỊ LÝ, sinh ngày 13/9/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 38, phố Lạc Lợi 3, khóm 6, phường Ngũ Phúc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

366. THÒNG MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 25/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, phố Trung Hòa, thôn Điền Trung, khóm 1, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

367. VÒNG SÍT QUẤN, sinh ngày 03/8/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 9, phố Lạc Hòa, khóm 25, phường Thái Bình, quận Kỳ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

368. LÝ THỊ TUYẾT MAI, sinh ngày 08/10/1979 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 41, đường Tam Lạc 3, khóm 011, phường Tân Minh, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

369. SỲ NGỌC OANH, sinh ngày 20/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8-13, Hạ Tứ Hồ, khóm 007, phường Thượng Hồ, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

370. NGUYỄN THỊ HỒNG KIM, sinh ngày 03/12/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 107, đường Tư Nguyên, khóm 001, phường Đại Chính, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

371. NGUYỄN THỊ VIỄM PHƯƠNG, sinh ngày 01/02/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 60, đoạn 1, đường Trung Sơn Tây, khóm 007, phường Hậu Hồ, khu Tân Ốc, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

372. NGUYỄN THỊ ANH, sinh ngày 30/9/1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 92-66, Sa Lôn, khóm 017, phường Sa Lôn, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

373. VŨ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 08/8/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 133/6, đường Thành Công, khóm 006, phường Cẩm Vinh, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

374. LÊ MỘNG THU, sinh ngày 20/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 490/1, đường Thành Công, khóm 017, phường Tân Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

375. PHẠM THỊ HẢI, sinh ngày 10/11/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 151, đường Lục Kết, khóm 012, thôn Lục Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

376. ĐOÀN THỊ KIM KHOA, sinh ngày 22/6/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 228, lộ Đại Xã, khóm 015, phường Xã Tây, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

377. LÊ THỊ HOÀN, sinh ngày 27/12/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 395, đoạn 2, đường Nam Sơn, khóm 008, phường Nội Nha, khu Lu Trúc, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

378. LÊ THỊ LIỀM, sinh ngày 19/9/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 175 Trung Lộ, khóm 016, thôn Trung Lộ, làng A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

379. NGUYỄN THỊ KIM AN, sinh ngày 01/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 271, lộ Tứ Nam, khóm 009, thôn Càng Nam, làng Vĩnh Tĩnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

380. NGUYỄN THỊ NGOAN, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, hẻm Thái Sơn 7, khóm 007, phường Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

381. LÂM HỒNG THÚY, sinh ngày 01/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 61, lộ Thánh Hiền, khóm 010, thôn Nội Loan, làng Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

382. TRẦN LINH ĐA, sinh ngày 05/5/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 50, đường Cựu Quyến, khóm 009, thôn Đôn Nam, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

383. TRẦN THỊ HỒNG PHẤN, sinh ngày 17/7/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33, Tam Điệp Khê, khóm 007, thôn Điệp Khê, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

384. VÕ THỊ TRÚC LY, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 188, đường Huệ Đức, khóm 021, phường Điền Tâm, khu Nam Đôn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

385. VÕ THỊ HUY HOÀNG, sinh ngày 19/6/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 200/20, đường Tam Trấn, khóm 007, thôn Long Đức, xã Thượng Thủy, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

386. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 30/12/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 85, đường Ngô Phượng Bắc, khóm 003, phường Quá Cấu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

387. VÕ THỊ GIÀU, sinh ngày 20/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-7, số 677, đường Kiến Bình Thất, khóm 024, phường Quốc Bình, An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

388. NGUYỄN THỊ NGỌC THI, sinh ngày 05/6/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16/2, hẻm 211, đường Tân Bửu, khóm 002, phường Tứ Đức, khu Sương Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

389. ĐÀO THỊ HÀ, sinh ngày 06/8/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 224, đường Cư Nhân, cụm 023, phường Hạ Liêu, thị trấn Ngô Thê, Đài Trung

Giới tính: Nữ

390. NGUYỄN THỊ BÉ HẰNG, sinh ngày 19/9/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 95 phố Kỳ Lộ 1, khóm 20, làng Kỳ Lộ, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

391. LỶ A ỬNG, sinh ngày 11/12/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 19-2, hẻm 29, phố Dân Bổn, khóm 11, làng Dân Hữu, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392. NGUYỄN THỊ HỒNG NƯƠNG, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: lầu 2, số 467, phố Nhơn Ái, khóm 12, làng Từ Du, khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393. DƯƠNG NGỌC LINH, sinh ngày 06/6/1974 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 277/15, đường Lục Đẩu Vĩ, khóm 010, thôn Lục Đẩu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

394. LÊ THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 27/6/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 52, đường Lão Mai, khóm 009, phường Lão Mai, khu Trạch Môn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

395. PHẠM THỊ DUNG, sinh ngày 30/9/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 92, đường Thụy Nhân, khóm 015, phường Thụy Hưng, khu Đại Khê, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

396. LÊ MINH TRÍ, sinh ngày 18/02/1970 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 801, đường Dục Nông, khóm 1, phường Hậu Giáp, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nam

397. THÂN THỊ THƠ, sinh ngày 02/12/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 34-2 ngõ 190, đường Từ Văn, khóm 2, phường Đồng An, quận Đào Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

398. VÕ ĐÀO YẾN, sinh ngày 18/3/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 5-2 đường Hoàn Thành, khóm 2, thôn Cửu Ái, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

399. PHẠM THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 19/10/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 22 Nguyệt My, khóm 10, phường Nguyệt My, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

400. BÙI QUANG BÌNH, sinh ngày 16/3/1963 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 117, đoạn 2, đường Quang Phục, khóm 22, phường Tân Trường, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nam

401. ĐÀO MINH PHỤNG, sinh ngày 27/8/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 81-2, đường Hải Dương 2, khóm 3, phường Hải Dương, quận Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

402. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG, sinh ngày 17/12/1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 227, phố Phúc Đức, khóm 12, phường Trung Hành, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

403. LÂM THỊ BÔNG, sinh ngày 25/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, ngách 2 ngõ 1336, đường Tập Sơn, đoạn 3, khóm 30, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

404. NGUYỄN THỊ QUYÊN, sinh ngày 07/6/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 17, đường Chính Nghĩa, khóm 11, phường Chính Nghĩa, quận Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

405. VÕ THỊ CHÚC LINH, sinh ngày 29/8/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 2, ngõ 135, đường Tư Duy, khóm 16, phường Hưng Trân, quận Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

406. HÀ THỊ TRANG THANH, sinh ngày 09/3/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, ngõ 33, phố Tập Mỹ, khóm 5, phường Phúc Chỉ, quận Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. NGUYỄN THÙY TRÂM, sinh ngày 20/12/1969 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 120-2, Tân Trang, khóm 12, thôn Tân Trang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

408. DƯƠNG THỊ KIM THOA, sinh ngày 16/5/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, ngõ 13, phố Hoa Trung, khóm 13, phường Điền Tâm, quận Đại Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

409. NGUYỄN THỊ NHI, sinh ngày 07/01/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 47, phố Trường Giang, khóm 5, phường Giang Bắc, quận Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

410. TRẦN THỊ NGOAN, sinh ngày 29/6/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 16, Do Xã Liêu, khóm 7, thôn Thái Hòa, xã Dương Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

411. NGUYỄN KIỀU TRANG, sinh ngày 29/6/1998 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 370, đường Quả Lâm, khóm 014, phường Quả Lâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nữ