THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội banhành Kế hoạch soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành các luật được Quc hội thông qua tại kỳ họp thứ9 (tháng 6/2015);

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày02 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thihành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Thủtướng Chính phủ)

Luật Tổ chức chính quyền địa phươngđược Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19 tháng 6 năm 2015, cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời,thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thihành Luật Tchức chính quyền địa phương với các nội dungnhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chứcliên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảođảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc xác định nội dung công việcphải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quảnlý nhà nước ở Trung ương và địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoànthành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên,hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong triển khai thi hànhLuật Tổ chức chính quyền địa phương.

c) Trong quá trình thực hiện phải thườngxuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ nhữngvướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệuquả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng các văn bản quy định chitiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương

a) Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốchội quy định chi tiết một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ( Khoản 4 Điều 3; Khoản 3 Điều 18; Khoản 3 Điều 25; Khoản 3 Điều 53;Khoản 4 Điều 128; Điều 140 ).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng, Ủyban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và các địaphương.

- Phân công thực hiện và thời gianhoàn thành:

+ Bộ Nội vụ soạn thảo nội dung quy địnhchi tiết Khoản 4 Điều 3 và Khoản 4 Điều 128 (hoàn thành trướcngày 10 tháng 11 năm 2015).

+ Ủy ban Dân tộc soạn thảo nội dungquy định chi tiết Khoản 3 Điều 18; Khoản 3 Điều 25 và Khoản 3 Điều53 (hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2015).

+ Bộ Xây dựng soạn thảo nội dung quyđịnh chi tiết Điều 140 (hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2015).

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 11năm 2015.

- Thời gian trình Ủy ban thường vụ Quốchội: Tháng 12 năm 2015.

b) Nghị định của Chính phủ quy định sốlượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (Khoản 2 Điều 8).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ,

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ, các cơ quan liên quan và các địa phương.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 11năm 2015.

c) Nghị định của Chính phủ quy định cụthể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấptỉnh và việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ( Khoản 4 Điều 127 ).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 12năm 2015.

d) Giao Bộ Tài chính có văn bản hướngdẫn về kinh phí xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địagiới đơn vị hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm2015.

2. Tổ chức quán triệt thực hiện vàtuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủtrì

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hộiđồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, các Bộ, cơ quan liênquan và các địa phương trin khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tchức chính quyn địa phương; biên soạn chuyên đề,bài viết trong các sách, sổ tay, tờ gp; phối hợp với cáccơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biếnLuật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo,hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ươngvà địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địaphương, các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyềnhình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dungliên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân các cấp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chứcchính quyền địa phương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thựctế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đềtrong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạchcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

b) Thời gian thực hiện: Năm 2015 vàcác năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạmpháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; đề xuấtvới Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ việc sửa đổi, bsung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và cácvăn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp với các quy định của LuậtTổ chức chính quyền địa phương.

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Các Bộ, cơ quanngang Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức ở Trung ương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2015 gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung.

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức ở địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm2015 gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung.

c) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với BộTư pháp và các cơ quan có liên quan tng hp kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trìnhChính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mớivăn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địaphương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụđược phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránhhình thức, lãng phí.

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạmvi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành kế hoạch triển khai Luật Tổchức chính quyền địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ thực hiện côngtác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền,ph biến nội dung của Luật Tổ chứcchính quyền địa phương.

3. Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Bộ,ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc trinkhai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kếhoạch này.

4. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc;các cơ quan phối hp có trách nhiệm tham gia với cơ quanchủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

5. Kinh phí thựchiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngânsách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thquy địnhtrong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khaiLuật Tổ chức chính quyền địa phương, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dựtoán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động phải triển khaitrong năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quanliên quan và các địa phương được phân công thực hiện cótrách nhiệm dự toán b sung và sắp xếp,btrí trong dự toán ngân sách năm 2015 để triển khai thựchiện.