ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔCHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NQ-CP ngày 05 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thốngnhất gồm 13 phòng, ban gồm:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kếhoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra huyện;

10. Phòng Dân tộc;

11. Văn phòng Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân.

Ngoài 11 cơ quan chuyên môn đượctổ chức thống nhất ở cấp huyện còn tổ chức một số cơ quan chuyên môn để phù hợpvới từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện, cụ thể:

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Phòng Kinh tế;

2. Phòng Quản lý đô thị.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủybannhân dân cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện

Quyết định thành lập các cơ quanchuyên môn, bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn cấphuyện thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh