ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1911/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃVÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số: 02/2013/TT-UBDT ngày24/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số: 54/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chínhsách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khókhăn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố: 373/TTr-STP ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục “Phê duyệt đốitượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăngiai đoạn 2012 - 2015” thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã trên địabàn tỉnh Bắc Kạn (Nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm).

- Bãi bỏ thủ tục “Chính sách cho vay vốn pháttriển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”tạiQuyết định số: 2560/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc côngbố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh BắcKạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA TTHC THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 1911/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bắc Kạn)

1. Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn pháttriển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hàng năm, ngay sau khi có kết quả phê duyệtdanh sách hộ nghèo, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho hộ dântộc thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn.

- Trưởng thôn tập hợp danh sách đăng ký vay vốn;chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, có sựtham gia của đại diện một số hộ gia đình trong danh sách tổ chức họp bình xét,phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, ưu tiên những hộ khó khăn hơn vànhững hộ chưa được vay theo Quyết định số: 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bàodân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Quyết định số:32/2007/QĐ-TTg ) được vay vốn trước. Việc họp bình xét được lập thành biên bản,có chữ ký xác nhận của trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chínhtrị - xã hội tại thôn (Thời gian hoàn thành: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngàycác hộ đăng ký vay vốn).

- Trưởng thôn lập danh sách hộ đề nghị được vay vốntheo thứ tự ưu tiên đã họp bình xét, kèm theo Biên bản họp bình xét gửi Ủy bannhân dân cấp xã xác nhận (Thời gian hoàn thành: Trong 01 ngày làm việc kể từngày họp bình xét).

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp,xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vayvốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (Thờigian hoàn thành: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các thôn).

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyếtđịnh phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốntheo thứ tự ưu tiên; chuyển danh sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếnhành cho vay theo đúng thứ tự ưu tiên tại danh sách và tuân thủ quy trình, thủtục do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Đồng thời gửi danh sách đã phêduyệt cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo tới các hộ được xét cho vay vốn(Thời gian xem xét phê duyệt là 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã,phường, thị trấn).

Bước 4: Các hộ có trong danh sách đã được phê duyệtliên hệ trực tiếp với tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn nơi cư trú để làm thủtục vay vốn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thôngqua hệ thống bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, bao gồm:

+ Phương án sử dụng vốn do hộ gia đình lập (có chữký hoặc điểm chỉ của chủ hộ;

+ Danh sách hộ có nhu cầu vay vốn theo thứ tự ưutiên;

+ Biên bản họp bình xét của thôn (có chữ ký xácnhận của Trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội);

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dâncấp huyện;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấpxã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh phê duyệt danh sách hộ được vay vốn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Hộ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được vay vốntheo quy định tại Điều 1 Quyết định 54/2012/QĐ-TTg phải có đầy đủ các tiêu chísau:

+ Cư trú hợp pháp, ổn định ở các xã, phường, thịtrấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg ngày05/3/2007, Quyết định số: 929/QĐ-TTg ngày 30/6/2009, Quyết định số: 1010/QĐ-TTg ngày 01/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định bổ sung danh mục cácđơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp khôngxác định được nơi cư trú của hộ thì nơi cư trú của hộ là nơi hộ đang sinh sốngvà có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn.

+ Là hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định tạiQuyết định số: 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có mứcthu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nôngthôn và từ 250.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị.

Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách màcó quy định riêng về chuẩn nghèo ở mức cao hơn, thì áp dụng tiêu chí hộ có mứcthu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% trở xuống theo chuẩn nghèo củađịa phương đó quy định.

+ Có phương án sử dụng vốn vay do chủ hộ lập, cóchữ ký (hoặc điểm chỉ) của chủ hộ; trường hợp những hộ không tự lập được phươngán thì một trong các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản, buôn, làng, ấp,phum, sóc (sau đây gọi là thôn) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệmhướng dẫn, cùng với hộ để lập phương án.

- Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC:

+ Quyết định số: 54/2012/QĐ-TTg ngày 26/11/2012 củaThủ tướng chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối vớihộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015;

+ Thông tư số: 02/2013/TT-UBDT ngày 24/6/2013 vềhướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số: 54/2012/QĐ-TTg ngày 26/11/2012của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đốivới hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.