ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1912/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾTDỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Văn bản số: 1895/TY-DT ngày 29/10/2012của Cục Thú y về việc công bố hết dịch lở mồm long móng huyện Chợ Đồn, tỉnh BắcKạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờtrình số: 151/TTr-SNN-TY ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch lở mồm long mónggia súc trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 30/10/2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương, các ngành chức năngliên quan tiếp tục theo dõi đàn gia súc mẫn cảm với bệnh trên phạm vi toàntỉnh, đề phòng phát sinh những ổ dịch mới và tái phát các ổ dịch cũ, kịp thờibáo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính,Chủ tịch UBND các huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới, Chi cục trưởng Chicục Thú y tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí