ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NĂM 2013 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đề ánchỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dựtoán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh khoản a,Điều 8 Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việcphê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012- 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại văn bản số 2121/STC-HCSN ngày 12 tháng 9 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phíchỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2013 (đợt 2) cho các đơn vị thực hiện theo Đề ánđã được phê duyệt; cụ thể như sau:

1. Kinh phí phân bổ: 1.786.900.000đồng (một tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn), phâncho các Sở:

Đơnvị tính: ngàn đồng

Số TT

Đơn vị

Phân bổ đợt này

01

Sở Nội vụ

89.000

02

Sở Kế hoạch và Đầu tư

202.000

03

Sở Tài chính

964.900

04

Sở Y tế

143.000

05

Sở Giao thông Vận tải

331.000

06

Sở Công Thương

57.000

Tổng cộng

1.786.900

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phíchỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2013 của ngân sách tỉnh còn chưa phân bổ.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhthực hiện bổ sung kinh phí và thông báo cho các đơn vị nêu tại Điều 1 Quyếtđịnh này biết để thực hiện; đồng thời hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyếttoán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhànước Lâm Đồng; Thủ trưởng các đơn vị được phân bổ kinh phí tại điều 1 quyếtđịnh này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên