ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đãđược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 730/TTr-VP ngày 18 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Nội dung thủ tụchành chính thuộc các lĩnh vực được ban hành kèm theo tại Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyêngiá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TC, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai