ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1914/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án đơngiản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh và Văn bản số 545/SCT-VP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc SởCông Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hànhvà sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG, MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG, MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực cơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản

1

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

II. Lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

1

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2

Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

III. Lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

1

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

2

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện

IV. Lĩnh vực dầu khí

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

V. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

3

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

4

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

VI. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu

VII. Lĩnh vực xúc tiến thương mại

1

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

VIII. Lĩnh vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam

1

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

I. Lĩnh vựccơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản

1. Thamgia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Tham gia ý kiến vềthiết kế cơ sở.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản lấy ý kiến của chủ đầutư;

- Thuyết minh dự án đầu tư;

- Thiết kế cơ sở gồm:

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở;

+ Các bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Bản sao Thông báo cho phép lậpthủ tục đầu tư của UBND tỉnh;

- Bản sao Chứng chỉ Quy hoạch (đốivới dự án xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đãđược phê duyệt) hoặc Thỏa thuận thông số quy hoạch (đối với dự án xây dựng trongkhu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt) của Sở Xâydựng;

- Văn bản phê duyệt các tài liệuđịa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế (đối với trường hợpkhai thác mỏ);

- Bản sao điều kiện năng lực hoạtđộng của tổ chức tư vấn, lập thiết kế cơ sở: Đăng ký kinh doanh; chứng chỉ hànhnghề của chủ nhiệm thiết kế và của cá nhân lập thiết kế theo quy định;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợplệ, đối với dự án nhóm C;

+ 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợplệ, đối với dự án nhóm B.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở CôngThương Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Lệ phí: Mức lệ phí bằng 25% phíthẩm định dự án.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Xây dựng ban hành ngày 26tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghịđịnh 12/2009/NĐ-CP ;

+ Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày18/6/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn lập, thẩm địnhvà phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

+ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định phân cấp, ủy quyền vàphân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh PhúYên quản lý;

+ Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy địnhphân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối vớicác dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên.

II. Lĩnh vựchóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

1. Cấpgiấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy phép sử dụngVật liệu nổ công nghiệp.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụngVLNCN (theo mẫu Phụ lục 1- Thông tư 23);

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu;

- Bản sao Giấy phép thăm dò, khaithác khoáng sản (đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản); Quyết địnhtrúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền,giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanhnghiệp (đối với đơn vị thi công công trình);

- Thiết kế thi công các hạng mụccông trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN. Thiết kế do chủđầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩnhiện hành;

- Phương án nổ mìn; Phương án giámsát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có) thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02: 2008/BCT (nềucó); Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho,phương tiện vận chuyển VLNCN;

- Bản sao Hồ sơ kho bảo quản thỏamãn các quy định tại QCVN 02: 2008/BCT (đối với các tổ chức có kho bảo quảnVLNCN);

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phépsử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghịcấp phép phải có Hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN vớitổ chức có kho, phương tiện vận chuyển VLNCN thỏa mãn các yêu cầu nêu trên hoặchợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đểcung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn.

- Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huynổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp. Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếpđến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liênquan đến sử dụng VLNCN (nếu có).

B. Cấp lại:

Một tháng trước ngày Giấy phép sửdụng VLNCN hết hạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng VLNCN phải nộp hồ sơ đềnghị cấp lại Giấy phép:

- Trường hợp không thay đổi về địađiểm, quy mô, điều kiện hoạt động, hồ sơ gồm:

+ Bản chính báo cáo hoạt động sửdụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước.

- Trường hợp có thay đổi về địa điểm,quy mô, điều kiện hoạt động hồ sơ gồm:

+ Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCNtrong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước;

+ Các tài liệu quy định tại Mục A(cấp mới).

C. Cấp điều chỉnh:

Trường hợp tổ chức hoạt động VLNCNcó thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động thìphải làm thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp điềuchỉnh thực hiện như thủ tục đề nghị cấp mới.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép sử dụng VLNCN.

- Lệ phí:

+ Cấp mới: 1.800.000 đồng (Một triệutám trăm ngàn đồng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đềnghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN);

+ Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày11/8/2009 của Bộ Công nghiệp về quy định

chi tiết một số diều của Nghị địnhsố 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Về vật liệu nổ công nghiệp;

+ Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT - Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêuhủy VLNCN;

+ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày08 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v ủy quyền cho Sở Công Thương thựchiện việc cấp Giấy phép sử dụng VLNCN;

+ Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định về quản lý VLNCNtrên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Thủ tụccấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả: Giấy đăng ký sử dụngVLNCN.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Đối với tổ chức được Bộ Công Thương,Bộ Quốc phòng cấp Giấy phép sử dụng VLNCN:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy đăng kýsử dụng VLNCN;

- Bản sao Giấy phép sử dụngVLNCN;

- Danh sách chỉ huy nổ mìn và ngườitrực tiếp liên quan;

- Thiết kế hoặc phương án nổ mìn,thời gian, thời điểm tiến hành;

- Bản sao Giấy phép thăm dò hoặcgiấy phép khai thác, thiết kế khai thác (đối với trường hợp hoạt động khoáng sản);

- Bản sao Hợp đồng thi công côngtrình (đối với trường hợp thi công công trình).

B. Đối với trường hợp dịch vụ nổmìn

- Văn bản đề nghị cấp Giấy đăng kýsử dụng VLNCN;

- Hợp đồng dịch vụ;

- Danh sách chỉ huy nổ mìn và ngườitrực tiếp liên quan;

- Thiết kế hoặc phương án nổ mìn,thời gian, thời điểm tiến hành;

- Bản sao Giấy phép thăm dò hoặcgiấy phép khai thác, thiết kế khai thác (đối với trường hợp hoạt động khoáng sản);

- Bản sao Hợp đồng thi công côngtrình (đối với trường hợp thi công công trình).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy đăng ký sử dụng VLNCN.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày23 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ Về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN);

+ Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công nghiệp về quy định chi tiết một số diều củaNghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ Về vật liệunổ công nghiệp;

+ Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT - Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêuhủy VLNCN;

+ Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

về việc ban hành Quy định về quảnlý VLNCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3. Cấpgiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sảnxuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận(theo mẫu Phụ lục 2- Thông tư 28);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điềukiện phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy,chữa cháy;

- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký camkết bảo vệ môi trường;

- Bản kê khai hệ thống nhà xưởng,kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

- Bản kê khai trang thiết bị phònghộ lao động và an toàn (theo mẫu Phụ lục 3 - Thông tư 28);

- Bản kê khai các phương tiện vậntải chuyên dùng;

- Bản sao Giấy phép vận chuyển hàngnguy hiểm;

- Bản kê khai địa điểm kinh doanh(đối với cơ sở có nhiều điểm kinh doanh);

- Phiếu an toàn hóa chất của toànbộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu Phụlục 4 - Thông tư 28);

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sựcố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

B. Cấp sửa đổi, bổ sung:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổsung

- Giấy chứng nhận đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu.

C. Cấp lại:

* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất,bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đềnghị cấp lại Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao Giấy chứng nhận (nếucó).

* Trường hợp trước thời điểm hếthiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải gửihồ sơ về Sở Công Thương đề nghị cấp lại, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao Giấy chứng nhận đã đượccấp lần trước;

- Báo cáo tình hình hoạt động kinhdoanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp (nếu rõ tên hóa chất,mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất kinh doanh; lượng nhập, xuất, tồn kho vàvị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn và các thông tinkhác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhân.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận(theo mẫu Phụ lục 2 - Thông tư 28)

+ Bản kê khai trang thiết bị phònghộ lao động và an toàn (theo mẫu Phụ lục 3 - Thông tư 28);

+ Bản kê khai nhân sự (theo mẫu Phụlục 4 - Thông tư 28);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Hóa chất;

+ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày08 tháng 4 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hóa chất

+ Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều củaLuật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

+ Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương về bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chínhtại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quyđịnh cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Hóa chất.

III. Lĩnh vựcđiện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

1. Thủ tụccấp giấy phép hoạt động điện lực

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt độngđiện lực.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tổ chức hoạt động tư vấn:

A. Cấp mới:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt độngđiện lực (Phụ lục 1 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);

- Danh sách trích ngang kèm theobản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục2 đính kèm);

- Danh mục trang thiết bị, phươngtiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

- Đối với lĩnh vực tư vấn các côngtrình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phéphoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);

- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sátthi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 ngườicó giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng côngtrình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực).

B. Cấp sửa đổi, bổ sung:

- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấyphép hoạt động điện lực (Phụ lục 1 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);

- Danh sách trích ngang kèm theobản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục2 đính kèm);

- Danh sách các dự án tương tự màtổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủtrì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;

- Danh mục trang thiết bị, phươngtiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

- Bản sao Báo cáo tài chính của 03năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động);

- Đối với lĩnh vực tư vấn các côngtrình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phéphoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);

- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sátthi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 ngườicó giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng côngtrình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực).

C. Cấp gia hạn:

Trước khi giấy phép hoạt động điệnlực hết hạn sử dụng 6 tháng, tổ chức tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghị gia hạngiấp phép hoạt động điện lực.

- Đơn xin cấp gia hạn giấy phép hoạtđộng điện lực (Phụ lục 1 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);

- Danh sách trích ngang kèm theobản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục2 đính kèm);

- Danh sách các dự án tương tự màtổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủtrì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;

- Danh mục trang thiết bị, phươngtiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

- Bản sao Báo cáo tài chính của 03năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động);

- Đối với lĩnh vực tư vấn các côngtrình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phéphoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);

- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sátthi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 ngườicó giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng côngtrình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực).

+ Đối với cá nhân hoạt động tư vấn:

A. Cấp mới:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt độngđiện lực (Phụ lục 3 đính kèm);

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổchức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;

- Bản sao các văn bằng chuyên ngành,chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyênmôn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trựctiếp (Phụ lục 4 đính kèm);

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư).

B. Cấp sửa đổi, bổ sung:

- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấyphép hoạt động điện lực (Phụ lục 3 đính kèm);

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổchức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;

- Bản sao các văn bằng chuyên ngành,chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyênmôn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trựctiếp (Phụ lực 4 đính kèm);

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư).

C. Cấp gia hạn:

Trước khi giấy phép hoạt động điệnlực hết hạn sử dụng 6 tháng, cá nhân hoạt động tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghịgia hạn giấp phép hoạt động điện lực.

- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấyphép hoạt động điện lực (Phụ lục 3 đính kèm);

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổchức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;

- Bản sao các văn bằng chuyên ngành,chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyênmôn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trựctiếp (Phụ lục 4 đính kèm);

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư).

+ Đối với đơn vị phân phối và bánlẻ điện nông thôn

A. Cấp mới:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt độngđiện lực (Phụ lục 5 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;

- Bản sao Danh sách trích ngang cánbộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặcgiấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);

- Danh mục các hạng mục công trìnhchính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nôngthôn đang quản lý vận hành.

B. Cấp sửa đổi, bổ sung:

- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấyphép hoạt động điện lực (Phụ lục 5 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;

- Bản sao Danh sách trích ngang cánbộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặcgiấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);

- Danh mục các hạng mục công trìnhchính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nôngthôn đang quản lý vận hành;

- Bản sao Báo cáo tài chính năm gầnnhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.

C. Cấp gia hạn:

Trước khi giấy phép hoạt động điệnlực hết hạn sử dụng 6 tháng, tổ chức tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghị gia hạngiấp phép hoạt động điện lực.

- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấyphép hoạt động điện lực (Phụ lục 5 đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;

- Bản sao Danh sách trích ngang cánbộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặcgiấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);

- Danh mục các hạng mục công trìnhchính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nôngthôn đang quản lý vận hành.

- Bản sao Báo cáo tài chính năm gầnnhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên được UBND Tỉnh ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép hoạt động điện lực.

- Lệ phí:

+ Cấp mới: 700.000 đồng (Bảy trămngàn đồng).

+ Cấp sửa đổi, bổ sung: 350.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổsung giấy phép hoạt động điện lực.

+ Danh sách trích ngang cán bộ quảnlý và chuyên gia tư vấn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12năm 2004;

+ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Điện lực;

+ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về quiđịnh điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lýsử dụng Giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 15/QĐ-BCT ngày 01/7/2008của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số32/2006/QĐ-BCN ;

+ Quyết định số 600/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp(nay là Sở Công Thương) cấp, sửa đổi, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạtđộng điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

+ Quyết định số 1430/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên.

2. Thủ tụctham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình điện

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Tham gia ý kiến vềthiết kế cơ sở.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản chủ đầu tư đề nghị thamgia ý kiến về thiết kế cơ sở;

- Bản sao Văn bản (hoặc thông báo)chủ trương cho phép triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình;

- Bản sao Văn bản thoả thuận củacơ quan quản lý xây dựng về quy hoạch, kiến trúc, chỉ giới xây dựng, cao độ;

- Thuyết minh thiết kế cơ sở (theokhoản 2, Điều 8, NĐ 12/2009)

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở (theokhoản 3, Điều 8, NĐ 12/2009);

- Bản sao Biên bản nghiệm thu củachủ đầu tư về hồ sơ thiết kế cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C;

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Lệ phí: Mức lệ phí bằng 25% phíthẩm định dự án.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11năm 2003.

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định phân cấp, ủy quyền vàphân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh PhúYên quản lý;

+ Quyết định số 168/2010/QĐ-UBNDngày 01/02/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyềnvà phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnhPhú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

IV. Lĩnh vựcdầu khí

1. Thủ tụccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công

Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TPTuy Hòa, Phú Yên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp phí, lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh xăng dầu;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu số 3-NĐ 84/2009) );

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu;

- Bảng kê trang thiết bị của cửahàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựngcủa cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gồm:

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàngbán lẻ xăng dầu (theo mẫu kèm theo hướng dẫn này);

+ Giấy phép xây dựng của cấp có thẩmquyền cho phép xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạonghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh về kỹ thuật an toànphòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

B. Cấp bổ sung, sửa đổi:

Trường hợp có thay đổi các nội dungcủa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồsơ như sau:

- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầubổ sung, sửa đổi.

C. Cấp lại:

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác,thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có)

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơnhư đối với trường hợp cấp mới quy định tại Điểm A Phần này và gửi về Sở CôngThương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Riêng đối với những cửa hàng bánlẻ xăng dầu không có Giấy phép xây dựng, hiện vẫn đang hoạt động, phù hợp với quyhoạch thì thương nhân phải có các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp về xâydựng gồm: Ý kiến bằng văn bản của UBND huyện, thị xã, thành phố về cửa hàng xăngdầu này; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và Giấy xác nhậnđăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền cấp đối vớicửa hàng xăng dầu này.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định:

Khu vực thành phố, thị xã: 300.000đồng/điểmkinh doanh; Các khu vực khác: 150.000đồng/điểm kinh doanh

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Khu vực thành phố, thị xã: 50.000đồng/giấy;Các khu vực khác: 25.000đồng/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàngbán lẻ xăng dầu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

* Điều kiện đối với đại lý bản lẻxăng dầu:

- Doanh nghiệp được thành lập theoquy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng kýkinh doanh xăng dầu;

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộcsở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu;

- Cán bộ quản lý, nhân viên trựctiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữacháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

* Điều kiện đối với cửa hàng bánlẻ xăng dầu:

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăngdầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Được xây dựng và trang thiết bịcủa cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinhdoanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trựctiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy chữacháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

+ Công văn số 0917/BCT-TTTN ngày21/01/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chínhphủ về kinh doanh xăng dầu;

+ Thông tư liên bộ số 72TT/LB ngày08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính- Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quảnlý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thươngmại quy định tai Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

V. Lĩnh vựclưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thủ tụccấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công

Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TPTuy Hòa, Phú Yên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy phép kinh doanhbán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinhdoanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 8-Thôngtư số 02);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);

- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệpcung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân bán buôn khác (nếu được sự chấpthuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho thương nhân này), trongđó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Phương án kinh doanh, gồm:

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạtđộng kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao của hợp đồng mua bán (hoặcđại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh); trong đó nêurõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượngvà trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩmthuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận…;

+ Dự kiến kết quả kinh doanh chonăm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặcđại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệpsẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trịgiá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bànkinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận…;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phươngthức quản lý hệ thống phân phối.

+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật(kho hàng, phương tiện vận chuyển…) nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinhdoanh sản phẩm thuốc lá…;

+ Bảng kê Danh sách thương nhân đãhoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối và các địa điểm bán lẻ (nếu có). Trong đó, baogồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàngbán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao Giấy phép kinhdoanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.

- Tài liệu chứng minh năng lực củadoanh nghiệp, gồm:

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vựcchứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhânhoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm),

địa điểm, dung tích kho, các trangthiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốclá trong thời gian lưu kho;

+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyểnbao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu củathương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vậnchuyển, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chấtlượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: xácnhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơithương nhân mở tài khoản… về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phânphối của mình hoạt động bình thường.

B. Cấp bổ sung, sửa đổi:

Trường hợp có thay đổi các nội dungcủa Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá; tổ chức/cá nhân phải lập 01 bộ hồsơ gửi về Sở Công Thương. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổsung;

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bánbuốn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầusửa đổi, bổ sung.

C. Cấp lại:

Trường hợp Giấy phép kinh doanh sảnphẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bịcháy, tổ chức/cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghịcấp lại.Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bánbuôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).

Trường hợp Giấy phép kinh doanh sảnphẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực:

Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày,tổ chức/cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ như đối với trường hợpcấp mới theo hướng dẫn này.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

- Lệ phí:

* Lệ phí cấp giấy phép:

+ Khu vực thành phố, thị xã: 50.000đồng/giấy

+ Các khu vực khác: 25.000đ/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đềnghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốclá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

* Điều kiện về chủ thể:

+ Là doanh nghiệp được thành lậptheo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩmthuốc lá.

* Điều kiện về địa điểm kinhdoanh

+ Có địa điểm kinh doanh cố định,địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩmthuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Điều kiện về cơ sơ vật chất vàtài chính

+ Có kho hàng (hoặc khu vực chứahàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản đượcchất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải phù hợpvới qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượngcủa sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm chotoàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.

* Điều kiện về tổ chức hệ thống phânphối

+ Được doanh nghiệp cung cấp sảnphẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặcđại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trênđịa bàn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinhdoanh thuốc lá.

+ Thông tư liên bộ số 72 TT/LB ngày08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quảnlý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thươngmại qui định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

2. Thủ tụccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP TuyHòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 2 - Thông tư02/2011);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá;

- Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng,nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;

- Bảng kê trang thiết bị: hệ thốngthông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, cácphương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;

- Bản kê danh sách lao động, bảnsao hợp đồng lao động, chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật trồng thuốc lá đối vớicán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;

- Bản sao Hợp đồng đầu tư trồng nguyênliệu thuốc lá với người trồng thuốc lá.

B. Cấp bổ sung, sửa đổi:

Trường hợp có thay đổi các nội dungcủa giấy chứng nhận đủ ĐKKDNL thuốc lá. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổsung;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầusửa đổi, bổ sung.

C. Cấp lại:

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực:

Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày,tổ chức/cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ như đối với trường hợpcấp mới theo hướng dẫn.

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,bị rách, nát hoặc bị cháy; tổ chức/cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồsơ đề nghị cấp lại, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã được cấp (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Cấp mới: 10 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Cấp bổ sung, sửa đổi: 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Cấp lại: 03 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

- Lệ phí:

* Lệ phí cấp phép:

+ Khu vực thành phố, thị xã: 50.000đồng/giấy.

+ Các khu vực khác: 25.000đồng/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

* Điều kiện về chủ thể kinh doanh

Là thương nhân có đăng ký kinh doanhmặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

* Điều kiện về cơ sở vật chất, trangthiết bị kỹ thuật và con người

- Diện tích của cơ sở kinh doanhnguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phải phù hợp vớiquy mô kinh doanh, có tổng diện tích không dưới 500m2;

- Có kho riêng cho nguyên liệu thuốclá. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảoquản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt;phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tốithiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

- Có hợp đồng với người lao độngcó trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư,hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu.

* Điều kiện về quy trình kinh doanhphù hợp với ngành, nghề mua, bán nguyên liệu thuốc lá

- Điểm thu mua phải gắn biển hiệughi tên thương mại của thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

- Phải công khai tiêu chuẩn phâncấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định hiện hành tại điểm thu mua nguyên liệu thuốclá kèm theo mẫu lá thuốc lá nguyên liệu;

- Phải có hợp đồng đầu tư trồng nguyênliệu thuốc lá với người trồng thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.

* Điều kiện về bảo vệ môi trường,phòng, chống cháy nổ

- Phải có đầy đủ các phương tiện,thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quyđịnh của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư liên bộ số 72 TT/LB ngày08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quảnlý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thươngmại qui định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

3. Thủ tụccấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP TuyHòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinhdoanh rượu;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Phương án kinh doanh, gồm các nộidung (phương án này đóng thành 1 tập) gồm:

+ Đánh giá tình hình, kết quả họatđộng kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán(hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đónêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giámua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh),các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

+ Dự kiến kết quả kinh doanh chonăm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu, trong đónêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán,số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theođịa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phươngthức quản lý hệ thống phân phối;

+ Bảng kê danh sách thương nhân đãhoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụsở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế; bảnsao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dựkiến;

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thốngkho hàng), gồm: Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho; Tài liệu chứng minhquyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời giantối thiểu là 01 năm); Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩmtrong kho; Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinhan toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồngbán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanhrượu;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụngđịa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời giantối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điềuchỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu;

+ Các tài liệu liên quan đến an toànvề phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theoquy định của pháp luật.

B. Cấp lại:

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinhdoanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi về Sở CôngThương để xem xét cấp lại.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

- Lệ phí:

* Phí thẩm định:

+ Khu vực thành phố, thị xã: 300.000đ/điểmkinh doanh;

+ Các khu vực khác: 150.000đ/điểmkinh doanh.

* Lệ phí cấp giấy phép:

+ Khu vực thành phố, thị xã: 50.000đ/Giấy.

+ Các khu vực khác: 25.000đ/Giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanhbán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Thương nhân là doanh nghiệp đượcthành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định,địa chỉ rõ ràng;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống khohàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện vềbảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảovệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợpđồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thươngnhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệthống phân phối ổn định trên địa bàn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

+ Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

+ Thông tư liên bộ số 72 TT/LB ngày08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quảnlý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thươngmại qui định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

4. Thủ tụccấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công

Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TPTuy Hòa, Phú Yên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí

- Nhận kết quả

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổchức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-1).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh;

- Văn bản xác nhận của ngân hàngvề số tiền ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoákinh doanh có điều kiện;

- Danh sách và lý lịch của nhữngngười đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú.Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sựtại Viêt Nam của nước người đó mang quốc tịch;

- Chương trình bán hàng có các nộidung quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ;

- Chương trình đào tạo người thamgia có các nội dung quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số110/2005/NĐ-CP .

B. Cấp bổ sung

Trường hợp có những thay đổi liênquan đến nội dung của Chương trình bán hàng, doanh nghiệp phải lập 01 bộ hồ sơgửi về Sở Công Thương đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăngký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-2);

- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đacấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Các tài liệu liên quan đến nhữngnội dung thay đổi của chương trình bán hàng;

C. Cấp lại

* Trường hợp Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp bị rách, nát, doanh nghiệp có quyền lập 01 bộ hồ sơ gửi về SởCông Thương đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, hồ sơ gồm :

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng kýtổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-3 kèm theo Hướng dẫn này);

- Bản chính Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp bị rách, nát.

* Trường hợp Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp bị mất, doanh nghiệp phải lập 01 bộ hồ sơ gửi về Sở Công Thươngđề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, hồ sơ gồm :

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng kýtổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu MĐ-3 kèm theo Hướng dẫn này).

* Trường hợp Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng:

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp không xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bánhàng đa cấp đối với trường hợp doanh nghiệp đã bị thu hồi hoặc bị tước quyền sửdụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cóquyết định thu hồi hoặc quyết định tước quyền sử dụng;

- Việc cấp lại Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồihoặc bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiệnnhư trường hợp cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp lần đầu và hồ sơ cấp bổ sung giấyđăng ký

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp lại giấy đăng ký.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy đăng ký bán hàng đa cấp.

- Lệ phí:

Cấp mới: 300.000đ/giấy.

Cấp bổ sung: 200.000đ/giấy. Cấp lại:100.000đ/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ:

Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chứcbán hàng đa cấp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

+ Đã thực hiện ký quỹ theo quy địnhtại Điều 17 Nghị định này.

+ Kinh doanh hàng hóa phù hợp vớingành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Có đủ điều kiện kinh doanh hoặcđược cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luậttrong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điềukiện.

+ Có Chương trình bán hàng minh bạchvà không trái pháp luật.

+ Có chương trình đào tạo ngườitham gia rõ ràng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng12 năm 2004;

+ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

+ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một sốnội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 củaChính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

+ Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày23 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủtục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướngdẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

VI. Lĩnh vựccông nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1. Thủ tụccấp giấy phép sản xuất rượu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP TuyHòa, Phú Yên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30 đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí

- Nhận kết quả: Giấy phép sản xuấtrượu.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đối với những dự án đầu tư sản xuấtrượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm tại địa phương. Hồ sơ gồm:

A. Cấp mới

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuấtrượu;

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc chứngnhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Tài liệu liên quan đến cơ sở vậtchất, trang thiết bị kỹ thuật và con người, gồm:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượngsản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đốivới các cơ sở sản xuất rượu đang họat động);

+ Dự kiến kết quả hoạt động sản xuấtkinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếptheo kể từ năm xin cấp Giấy phép;

+ Bảng kê danh mục máy móc, thiếtbị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót…;

+ Bảng kê danh mục thiết bị chuyênngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;

+ Bảng kê danh mục các máy móc, thiếtbị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độẩm;

+ Bảng kê diện tích, sơ đồ thiếtkế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác; Hồ sơ chứngminh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấychứng nhận quyền sử dụng đất…);

+ Bản sao Bằng cấp, giấy chứng nhậnchuyên môn, Giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹthuật, người trực tiếp sản xuất;

- Tài liệu liên quan đến chất lượngvà vệ sinh an toàn thực phẩm:

+ Bản sao Hồ sơ đăng ký chất lượng,bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đảm bảovệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyềnsở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm rượu;

- Tài liệu liên quan đến bảo vệ môitrường và phòng chống cháy nổ:

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báocáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệmôi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao Văn bản thẩm duyệt về phòngcháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữacháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;

+ Hồ sơ thiết kế và danh mục phươngtiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

B. Cấp lại

Trường hợp giấy phép hết thời hạnhiệu lực.

Tổ chức, cá nhân được cấp phép tiếnhành lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép sản xuất rượu.

- Lệ phí:

* Phí thẩm định:

Khu vực thành phố, thị xã: 300.000đ/điểmkinh doanh.

Các khu vực khác: 150.000đ/điểmkinh doanh.

* Lệ phí cấp giấy phép:

- Khu vực thành phố, thị xã: 50.000đ/Giấy

- Các khu vực khác: 25.000đ/Giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đềnghị cấp giấy sản xuất rượu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

* Điều kiện về chủ thể:

Là doanh nghiệp được thành lập theoquy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.

* Điều kiện về đầu tư:

Quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sảnxuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giảikhát.

* Điều kiện về cơ sở vật chất, trangthiết bị kỹ thuật, con người:

+ Có dây chuyền máy móc thiết bịchuyên ngành để thực hiện các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiếtrót... phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất;

+ Có quy trình công nghệ sản xuấtsản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Có các thiết bị để đo lường, kiểmtra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;

+ Diện tích cơ sở sản xuất bao gồmkhu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phảibố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;

+ Có các thiết bị để kiểm tra nhiệtđộ, độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phùhợp quy mô sản xuất;

+ Phải có hợp đồng lao động với ngườicó đủ trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinhnghiệm lâu năm (nghệ nhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuấtrượu;

+ Người lao động tham gia trực tiếpsản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh truyềnnhiễm do cơ quan y tế cấp.

* Điều kiện về chất lượng và vệ sinhan toàn sản phẩm rượu

+ Phải đáp ứng các yêu cầu về chấtlượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và quy định về vệ sinhan toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

* Điều kiện về sở hữu nhãn hiệuhàng hóa

+ Phải có quyền sở hữu hoặc sử dụnghợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.

* Điều kiện về bảo vệ môi trườngvà phòng chống cháy nổ

+ Dây chuyền máy móc thiết bị phảiđược bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinhmôi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

+ Phải có đầy đủ các phương tiện,thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

+ Thông tư liên bộ số 72 TT/LBngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp vàquản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thươngmại qui định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

VII. Lĩnh vựcxúc tiến thương mại

1. Xácnhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công

Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TPTuy Hòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ,triển lãm thương mại;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh- đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháplý tương đương theo quy định của pháp luật;

- Bằng chứng chứng minh chất lượng,danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uytín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triểnlãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếucó).

Trường hợp thay đổi, bổ sung nộidung đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sungnội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước thời gian khai mạchội chợ triển lãm 30 ngày.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Trước ngày 01/11 năm trước nămtổ chức đối với trường hợp thương nhân đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trướcngày 01/10 của năm trước năm tổ chức;

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việckể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp thương nhânđăng ký trước ngày khai mạc hội chợ triển lãm thương mại chất nhất 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan quyết định: Sở Công Thươngtỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: SởCông Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy xác nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăngký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng6 năm 2005;

+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt độngxúc tiến thương mại;

+ Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của

Liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

VIII. Lĩnhvực vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nướcngoài và của nước ngoài tại Việt Nam

1. Thủ tụccấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại ViệtNam

- Trình thực thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP TuyHòa, Phú Yên

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30 đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí

- Nhận kết quả: Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếptại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thànhlập Văn phòng đại diện;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương. (Trường hợp Giấy đăng ký kinhdoanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động củathương nhân nước ngoài thì thời hạn phải còn ít nhất là 1 năm);

- Bản sao Báo cáo tài chính có kiểmtoán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại vàhoạt động thực sự của thương nhân trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao Điều lệ hoạt động củathương nhân nước ngoài (nếu có);

- Bản sao Hộ chiếu (nếu là ngườinước ngoài) hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu VPĐD;

- Bản sao Hợp đồng thuê địa điểmđặt trụ sở Văn phòng đại diện.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy phép thành lập VP đại diện.

- Lệ phí: 1.000.000đồng/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện,Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hương dẫn thực hiện Nghịđịnh số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ.

+ Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày14/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đạidiện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.