SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động

cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hoá

_________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH THANH HOÁ

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về: Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quán lý nhà nước về lao động - TBXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số: 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc Uỷ quyền một số nhiệm vụ quản lý lao dộng cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ công văn số: 528/BQLKKTNS-DN ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc: đề nghị uỷ quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;

Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng Chính sách Lao động việc làm - Tiền lương-Tiền công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quan lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá thực hiện một số công việc về quản lý lao động trong các Doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Ban như sau: ‘

1. Theo dõi, kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các chính sách, chế độ lao động đối với người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bồi thường tai nạn lao động trong các doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật lao động.

2. Hướng dẫn các Doanh nghiệp giao kết hợp đồng lao dộng, xây dựng nội quy lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể. Tiếp nhận, xem xét đăng ký thoả ước lao động tập thể và ra quyết định công nhận nội quy lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ cấp sổ lao động cho người lao động đến Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội để thực hiện việc cấp sổ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; về việc thực hiện các chế độ bảo hộ lao động như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng hiện vật, bqro hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao dộng trong các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp khai báo các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gửi về Sở Lao động- TBXH Thanh Hoá để xem xét cấp đăng ký theo hướng dẫn tại Thông tư số: 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2003 của Bộ Lao động-TBXH;

- Phối hợp với Thanh tra lao động của Sở Lao động - TBXH và chủ doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức huấn luyện công tác bảo hộ lao động cho cán bộ quản lý sản xuất và người lao động;

- Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động xảy ra tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

4. Hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở theo quy định của Bộ luật lao động và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006. Cử hoà giải viên để tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao dộng .

- Khi có tranh chấp lao động tập thể, đình công xảy ra tại các doanh nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn hướng dẫn các bên tranh chấp thực hiện đúng thủ tục theo luật định, và kịp thời báo cáo với Sở Lao dộng - TBXH Thanh Hoá, Liên đoàn Lao động tỉnh để phối hợp giải quyết.

5. Thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

6. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm nắm nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc tuyển lao động theo đúng quy định của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

7. Hướng dẫn, xác nhận và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

8. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy, chương trình đào tạo nghề và việc chấp hành pháp luật, chính sách chế độ về đào tạo nghề của các cư sở dạy nghề và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật lao dộng, điều tra tai nạn lao động xảy ra tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khi được yêu cầu.

Theo dõi, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo về tình hình quản lý sử dụng lao động và hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề thuộc quyển quản lý về Sở Lao dộng - TBXH tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những văn bản quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Ban kinh tế Nghi Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám Đốc

(Đã ký)

Lê Hồng Sơn