ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNHĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tốcáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới tiếpcông dân;

Xét đề nghị của Chánh Thanhtra tỉnh tại Tờ trình số 315/TTr-TTr ngày 04/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnhĐắk Nông”.

Điều 2. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám Đốc các Sở, Ban ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Diễn

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhândân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tráchnhiệm phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hộiđồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liênquan đến công tác tiếp công dân, phục vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dântỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối vớiviệc tiếp công dân của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vàĐoàn Đại biểu Quốc hội; Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện, phục vụ côngtác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trụ sở tiếp công dâncủa tỉnh

Trụ sở tiếp công dân của tỉnhĐắk Nông hiện tọa lạc tại tổ 1, đường 23/3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đắk Nông.

Trụ sở tiếp công dân củatỉnh là nơi tiếp công dân chung, làm nhiệm vụ tiếp công dân cho Tỉnh ủy, Hộiđồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh; việctiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh phải gắn với giải quyết khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc tiếp côngdân được thể chế hóa bằng quy chế, quy định quy trình tiếp dân công khai, minhbạch, thủ tục đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đếnkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời gian tiếpcông dân

1. Thời gian tiếp công dân địnhkỳ của Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 05 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ,ngày lễ thì lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp.

2. Thời gian tiếp công dân địnhkỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 10 hàng tháng. Nếu trùng vàongày nghỉ, ngày lễ thì lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp.

3. Thời gian tiếp công dân địnhkỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Nếu trùng vào ngàynghỉ, ngày lễ thì lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Thời gian tiếp công dân địnhkỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngàynghỉ, ngày lễ thì lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp có công việcđột xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp công dân.Việc ủy quyền được thông báo tại nơi tiếp công dân.

5. Những ngày làm việc còn lạitrong tháng, Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệntiếp công dân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Thành phần tham giatiếp công dân

1. Chánh Thanh tra tỉnh,Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồngnhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã GiaNghĩa và Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng tiếp công dân thuộc Vănphòng UBND tỉnh có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia đầy đủcác buổi tiếp công dân và phục vụ tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnhủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Đoàn Đạibiểu Quốc hội tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông.

2. Giám Đốc các Sở, Ban ngànhkhác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩmquyền) tham gia, phối hợp tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệm của Vănphòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệmcử cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụtrách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, chuẩn bị kế hoạch, chươngtrình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Thường trực Tỉnhủy tiếp công dân theo định kỳ; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của côngdân, báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Thườngtrực Tỉnh ủy để Thường trực Tỉnh ủy quyết định trực tiếp tiếp công dân hoặc cửngười có thẩm quyền tiếp công dân; thông báo kết quả tiếp công dân hoặc có côngvăn trả lời công dân chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân đểcác cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm của Vănphòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốchội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công tác tiếp côngdân phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân tại Trụ sởtiếp công dân tỉnh, chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu, cácđiều kiện cần thiết để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốchội tỉnh tiếp công dân theo định kỳ; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị củacông dân, báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặpThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định trực tiếp tiếpcông dân hoặc cử người có thẩm quyền tiếp công dân; thông báo kết quả tiếp côngdân hoặc có công văn trả lời công dân chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngàytiếp công dân để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thựchiện.

Điều 8. Trách nhiệm của Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cử một Phó Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh phụ trách Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Báo cáo kịp thời yêu cầu khẩnthiết của công dân được gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài ngày tiếp côngdân định kỳ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Thông báo kết quả tiếp côngdân hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại buổi tiếp công dân chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp côngdân để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

4. Xây dựng Nội quy tiếp côngdân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Phòngtiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Tiếp công dân thườngxuyên các ngày trong tuần; tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước,hoạt động của các cơ quan, tổ chức để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiêncứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, điều hòa, phốihợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân tại Trụsở tiếp công dân của tỉnh. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tàiliệu, các điều kiện cần thiết để tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất cho Tỉnhủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Phối hợp chặt chẽ với Vănphòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giải quyết những vụviệc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các trường hợp công dân có yêucầu cấp thiết để Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định.

4. Quản lý, bảo đảm điều kiệnvật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân; niêm yết công khai nộiquy tiếp dân, lịch tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

5. Khi có vụ việc khiếu nại,tố cáo đông người, phức tạp, yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cử cán bộ cótrách nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp dân, bàn biện phápgiải quyết.

6. Kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởngcác cơ quan nhà nước trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh của công dân do Trụ sở tiếp công dân chuyển đến.

7. Đôn đốc, kiểm tra các cơquan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạocủa Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khi tiếp công dân.

8. Tổng hợp tình hình, kết quảcông tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng thờigửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Kiến nghị cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợpvới thực tiễn.

10. Kiến nghị cơ quan nhà nướccó thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm quychế tiếp công dân.

11. Yêu cầu cơ quan công an kịpthời xử lý những người có hành vi gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩmcán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của cá nhân.

Điều 10. Trách nhiệm GiámĐốc các Sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác

1. Giám Đốc các Sở, ban,ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, khi có yêu cầu của Thường trực Tỉnhủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểuQuốc hội tỉnh, Phòng tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh phải trực tiếp thamgia tiếp công dân theo yêu cầu. Trường hợp bận công tác phải cử cấp phó thamgia, phối hợp tiếp công dân.

2. Cán bộ được cử tham gia tiếpcông dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cómặt đúng giờ để tham gia tiếp công dân, có trách nhiệm trả lời những nội dungthuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 11. Trách nhiệm của Côngan tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh cótrách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an thị xã Gia Nghĩa bố trí lựclượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn vào các ngày tiếp công dân định kỳhoặc đột xuất khi có yêu cầu của Trụ sở tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lýkịp thời những người vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạmdanh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của cá nhân.

Điều 12. Công tác giaoban báo cáo

Lãnh đạo ba văn phòng trực tiếphoặc cử cán bộ phụ trách tiếp công dân thực hiện chế độ giao ban hàng tuần vàosáng thứ 6, hàng tháng vào ngày 25, hàng quý vào ngày 25 của tháng cuối quý, 6tháng và cả năm (do Trụ sở tiếp công dân mời) tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đểtổng hợp, phân loại, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tiếp công dân và phục vụtiếp công dân; tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến cho Thường trực Tỉnh ủy,Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và TrưởngĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòngĐoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan,đơn vị, cá nhân tham gia tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụsở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai,thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánhkịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để xemxét, giải quyết./.