ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾTỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số: 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Ytế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phéphoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của BộTài chính về việc Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại cóđiều kiện, thẩm định tiêu chuản điều kiện hành nghề y, dược; Lệ phícấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấpchứng chỉ hành nghề y cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 368/TTr-STP ngày 10/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính mới ban hành, 41thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh BắcKạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tưpháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN