ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 192/QĐ-UB-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ Ở CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam ViệtNam quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức chánh quyền cách mạng các cấp ;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ ngày 20-1-1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc thànhlập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-76 -CP ngày 5-6-1976 của Ban Đại diện Trung ương Đảng vàChánh phủ về việc tổ chức hợp tác xã mua bán ;
- Xét yêu cầu tổ chức và lãnh đạo công tác lưu thông phân phối ở các quận, huyệnthuộc Thành phố ;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sớ Thương nghiệp và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyềnThành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phépthành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận nội thành và Ban quản lýhợp tác xã mua bán ở các huyện ngoại thành thuộc Thành phố, Ban quản lý hợp tácxã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các Ủy ban nhân dân quận, huyện và sự chỉ đạonghiệp vụ của các ngành dọc cấp trên.

Các Ban Quản lý hợp tác xã, muabán quận, huyện là đơn vị sự nghiệp, được sử dụng con dấu riêng. Lương và cáckhoản chi phí khác do cơ quan tài chánh đài thọ. Trong quá trình hoạt động sẽrút kinh nghiệm bổ sung điểm này.

Điều 2.- Ban Quản lý hợptác xã tiêu thụ và hợp tác xã mua bán có nhiệm vụ :

1.Tổ chức và quản lý các cơ sởhợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán ở phường và xã, thành một màng lướithương nghiệp hợp tác xã, làm đại lý cho thương nghiệp quốc donh trong việc muavà bán hàng hóa ; tổ chức khai thác kinh doanh những mặt hàng Nhà nước khôngquản lý hoặc chưa khai thác hết, thực hiện tốt vai trò trợ thủ đắc lực chothương nghiệp quốc doanh phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong quận,huyện, góp phần tích cực cho công tác cải tạo và quản lý thị trường

2. Chỉ đạo các hợp tác xã tiêuthụ và hợp tác xã mua bán phường, xã, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ vàphạm vi kinh doanh. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chánh sách,quy định của Nhà nước và điều lệ hợp tác xã đã ban hành.

3. Thuờng xuyên tổ chức tuyêntruyền vận động phát triển xã viên, tăng thêm cổ phần nhằm tăng nguồn vốn chohợp tác xã.

4. Tổ chức bồi dưỡng văn hóanghiệp vụ, chú trọng xây dựng ý thức làm chủ tập thể, tinh thần phục vụ trongđội ngũ cán bộ, xã viên trong các cơ sở hợp tác xã.

Điều 3.- Bộ máy tổ chứcvà biên chế của Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán quận, huyệngồm có :

- 1Trưởng Ban, 1 Phó Ban và cótừ 3 đến 5 cán bộ nhân viên chuyên trách.

Điều 4.- Các ông ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốcSở Thương mại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc Thành phố chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu