ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/N Q-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 14, Khóa XI về nhiệm vụ năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Chương trình công tác số 36-CTr/TU ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của UBND tỉnh Đắk Nông năm 2019 (Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Mục tiêu của Chương trình công tác

- Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019, làm nền tảng hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (phn đấu tăng 2-3 bậc xếp hạng PCI toàn quốc). Triển khai hiệu quả Chương trình nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững. Phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh nguồn đào tạo chất lượng cao. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác này bảo đảm đúng thời gian, nội dung đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý.

Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 và các nhiệm vụ thuộc các Ban Chỉ đạo, các Ban chuyên trách, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019, bảo đảm chất lượng đến kết quả cuối cùng và đúng hạn định của UBND tỉnh.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác này theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham mưu UBND tỉnh thực hiện Chương trình công tác bảo đảm đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

3. Trên cơ sở kết quả tham mưu, thực hiện Chương trình công tác này của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đánh giá kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2019.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực
UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các tổ chức đoàn thể, hội đặc thù;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TH ©.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

PHỤ LỤC:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

Stt

Nhiệm vcủa UBND tỉnh, Chủ tch UBND tỉnh

Đơn vị chủ trì tham mưu

Kết quả, sản phẩm yêu cầu

Ghi chú

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 01

1

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những giải pháp cụ thể triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch

 

KTKH

2

Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

 

TH

3

Đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Tờ trình của UBND tỉnh

 

TH

II

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 02(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/02/2019)

1

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3

NN

2

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Sở Nội vụ

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3

NC

III

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 3(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/3/2019)

1

Ban hành Quyết định về quy định hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Công Thương

Quyết định

 

CNXD

2

Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại Buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án

 

KGVX

3

Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông nhiều cấp học và điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề án

 

KGVX

4

Ban hành Quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 (quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh)

Sở Y tế

Quyết định

 

KGVX/ KTKT

5

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Sở Tài chính

Chương trình

 

KTKT

IV

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 4(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2019)

1

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị trực tuyến

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5

NC

2

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2019

Công an tỉnh

Kế hoạch

 

NC

3

Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo

 

NN

4

Ban hành Quyết định quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Lâm nghiệp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định

 

NN

V

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 5(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/5/2019)

1

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển NC ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6

NN

2

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/10/2007 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2020

UBND thị xã Gia Nghĩa

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị tập trung

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6

CNXD

3

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Công Thương

Kế hoạch

 

CNXD

4

Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch

 

KGVX

5

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Sở Y tế

Kế hoạch

 

KGVX

6

Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

Chỉ thị

 

CNXD

VI

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 6(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019)

1

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; rà soát kết quả chính thức tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo

 

KTKH

2

Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định

 

KTKH

3

Ban hành Quyết định quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định

 

NN

4

Ban hành Quyết định bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về Quy định một số tiêu chí và mức đạt chuẩn của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định

 

KGVX

VII

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 7(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/7/2019)

1

Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định

 

KTKH

2

Ban hành quy định phối hợp đánh giá, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định

 

KTKH

3

Ban hành Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt Đề án

 

NN

4

Ban hành Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt Đề án

 

NN

5

Ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định

 

KSTTHC

VIII

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 8(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/8/2019)

1

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 11/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9

KGVX

2

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 11/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Sở Y tế

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9

KGVX

3

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9

NN

4

Ban hành Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo hướng VietGAP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định

 

NN

IX

CÁC NHIỆM VỤ THO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TNH THÁNG 9(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/9/2019)

1

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị trực tuyến

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10

KGVX

2

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 497-CTr/TU ngày 10/9/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Công an tỉnh

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị tập trung

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10

NC

3

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Công viên địa chất Đắk Nông

Sở Xây dựng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

 

CNXD

4

Ban hành Đề án triển khai chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đắk Nông (DDCI) năm 2019 và những năm tiếp theo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định phê duyệt Đề án

 

KTKH

5

Ban hành danh mục dự án có sử dụng đất để mời thầu, lựa chọn Nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định

 

KTKH

6

Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương

Sở Tư pháp

Chỉ thị

 

NC

X

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 10(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/10/2019)

1

Ban hành danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định

 

KTKH

2

Điều chỉnh Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định

 

NN

3

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định

 

NN

4

Ban hành Đ án nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông và bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt Đề án

 

NN

5

Ban hành Quy định về hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định

 

NN

6

Ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch

 

NN

XI

CÁC NHIỆM VỤ THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 11(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/11/2019)

1

Ban hành Quyết định bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 05/2015/QĐ- UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định

 

KGVX

2

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch

 

KGVX

3

Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát trin dược liệu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Sở Y tế

Quyết định

 

KGVX

XII

CÁC NHIỆM VỤ THO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP UBND TNH THÁNG 12(Các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/12/2019)

1

Dự thảo Báo cáo Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 để chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo

 

KTKH

2

Ban hành Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022.

Sở Tài chính

Kế hoạch

 

KTKH

3

Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Sở Tài chính

Quyết định

 

KTKH

4

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Sở Nội vụ

Quyết định

 

NC

5

Ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ

Quyết định

 

NC

6

Ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định

 

NN

7

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định

 

KGVX/Cổng

XIII

CÁC NHIỆM V KHÁC
(
Thời gian trình sẽ có thông báo cụ thể)

1

Phê duyệt đcương và nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định phê duyệt đề cương

Sau khi Nghị định hướng dẫn Luật quy hoạch được ban hành

KTKH

2

Ban hành Quyết định về quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài chính

Quyết định

Sau khi Nghị định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực và Thông tư hướng dẫn Nghị định được ban hành

KTKH

3

Ban hành Quyết định sửa đổi về tiêu chuẩn định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quyết định

KTKH