UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy xác nhận có gốc việt nam cho người việt nam định cư ở nước ngoài để hoàn thành hồ sơ đăng ký đầu tư tại việt nam theo luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

______________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2005/TTLT /BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25.5.2005 của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hoàn thành hồ sơ đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Quy trình xem xét cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Minh