ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyếtđịnh số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủtướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT /BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Bảo hiểm Y tế;

Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính, SởLao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Quỹ khámchữa bệnh cho người nghèo tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địabàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trựcBan Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) chủ trì, phối hợp với SởTài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị liênquan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng năm tổng hợp kếtquả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảohiểm Xã hội tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ khám,chữa bệnh cho người nghèo tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vàThủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH CHONGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày22/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy định này quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám,chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí Quỹkhám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

2. Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh, cáccơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Định thực hiện một số chế độ hỗ trợ trongkhám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quy định này.

Điều2. Đối tượng áp dụng và điều kiện hỗ trợ.

1.Đối tượng áp dụng:

Đốitượng được hưởng chế độ đi khám, chữa bệnh thực hiện theo Quyết định số14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chínhphủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo, bao gồm:

a. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướngChính phủ về chuẩn hộ nghèo.

b.Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thịtrấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theoquy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xãhội của Nhà nước.

d. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khókhăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

2.Điều kiện hỗ trợ:

Cácđối tượng tại Khoản 1 Điều 2 chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ tại Quy định này khiđi khám, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trong thẻhiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT; hoặc tại bệnh viện tuyến trên khiđược chuyển viện theo đúng quy định của ngành Y tế. Trường hợp người bệnh tựlựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám, chữa bệnhtheo yêu cầu thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ tại Quy định này; người bệnhvà các cơ sở khám chữa bệnh công lập thực hiện việc thanh toán chi phí khám,chữa bệnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Các chế độ hỗ trợ.

1.Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh:

a. Hỗ trợ đồng chi trả BHYT.

Hỗtrợ một phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà các đối tượng quy định tại Điểm a,b và c Khoản 1 Điều 2 của Quy định này phải đồng chi trả theo quy định hiệnhành của Nhà nước về BHYT đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000đồng trở lên; mức hỗ trợ cụ thể như sau:

-Từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% chi phí khámchữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả.

-Từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chiphí khám chữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả.

-Từ trên 10.000.000 đông trở lên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 60% chi phí khámchữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả.

Thựchiện hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 đồng/người/đợt điều trị và không quá 04đợt điều trị/người/năm (nghĩa là không quá 40.000.000 đồng/năm/người).

b. Hỗ trợ cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo,mổ tim:

Hỗtrợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại Điểm dKhoản 1 Điều 2 của Quy định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sởy tế của Nhà nước; mức hỗ trợ cụ thể như sau:

* Đối với người bệnh không có thẻ BHYT.

Chiphí khám chữa bệnh mà người bệnh thanh toán từ 1.000.000 đồng trở lên thì đượcngân sách nhà nước hỗ trợ theo các mức như sau:

-Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 20%.

-Từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

-Từ trên 10.000.000 đồng trở lên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40%.

Thựchiện hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 đồng/người/đợt điều trị và không quá 04đợt điều trị/người/năm (nghĩa là không quá 40.000.000 đồng/năm/người).

* Đối với người bệnh có thẻ BHYT.

Ápdụng mức hỗ trợ đồng chi trả như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 của Quyđịnh này.

2.Hỗ trợ tiền ăn:

Hỗtrợ tiền ăn cho các đối tượng quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 2 của Quyđịnh này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế Nhà nước từ tuyến huyện trởlên với mức 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

3.Hỗ trợ tiền đi lại:

Hỗtrợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh việncho các đối tượng quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 2 của Quy định này khiđiều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, cáctrường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưavề nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ; cụ thể như sau:

a. Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tếNhà nước:

Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sởy tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km (hoặc dầu diezel/km) tínhtheo khoảng cách vận chuyển và giá nhiên liệu tại thời điểm sử dụng và các chiphí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùngđược vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đốivới vận chuyển một người bệnh.

b. Trường hợp không sử dụng phươngtiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước:

Thanhtoán chi phí vận chuyên một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lítxăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thờiđiểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thực hiện thanh toán chi phívận chuyển cho người bệnh, sau đó thanh quyết toán với Quỹ khám, chữa bệnh chongười nghèo tỉnh.

Điều4. Nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ, thời hạn giải quyết hồ sơ hỗtrợ.

1.Nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ:

a. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế chịu tráchnhiệm tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và thực hiện việc hỗ trợ đúng mức hỗ trợ, đúngđối tượng khi người bệnh đi điều trị nội trú (kể cả điều trị ngoại trú đối vớichế độ hỗ trợ đồng chi trả BHYT) đúng tuyến theo quy định nêu tại Khoản 2 Điều2 của Quy định này. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ để thanh quyết toán với Quỹ khám,chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

b. Các đối tượng tại Điều 2 của Quy định này khi đi điều trịnội trú (kể cả điều trị ngoại trú đối với chế độ hỗ trợ đồng chi trả BHYT) tạicác cơ sở y tế ngoài công lập, tại các cơ sở y tế Nhà nước của các Bộ, ngànhđóng trên địa bàn tỉnh và tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh, thì trung tâm y tếhuyện, thị xã, thành phố, nơi người bệnh đăng ký hộ khẩu thường trú, thực hiệncác công việc sau:

-Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và tổng hợp, gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội cùng cấp đểtiến hành giám định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

-Khi có kết quả giám định của cơ quan Bảo hiểm Xã hội thì trung tâm y tế thựchiện hỗ trợ theo Điều 3 của Quy định này.

-Tổng hợp kinh phí hỗ trợ để thanh quyết toán với Quỹ khám, chữa bệnh cho ngườinghèo tỉnh.

2.Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ:

Chậmnhất 30 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả giám định của cơ quan Bảo hiểm Xãhội, các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế phải thực hiện việc chi trả chếđộ hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chế độ tại Quy định này.

Điều5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí.

1.Lập dự đoán:

-Việc lập dự toán thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-Hàng năm, căn cứ vào số lượng đối tượng, kinh phí thực tế hỗ trợ của năm trước,Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh xây dựng dự toán kinh phíhỗ trợ các chế độ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo, gửi Sở Tài chính đểtổng hợp dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xemxét, quyết định.

2. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí.

BanQuản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sửdụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các chế độ trong khám, chữa bệnh chongười nghèo tại Quy định này đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định tàichính hiện hành của Nhà nước.

Chương3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều6. Trách nhiệm thi hành.

1. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán các chế độ hỗ trợ; kiểm tra và giámsát việc thực hiện Quyết định này của các đơn vị có liên quan.

2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm: Hướng dẫn Bảohiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giám định hồ sơ xin hỗtrợ một số chế độ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo tại Quy định này do cáctrung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố chuyển đến.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trưởngban Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho ngườinghèo tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Quy định này.

Trongquá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, giao Sở Y tế (cơ quanThường trực Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) tổng hợp, chủtrì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cho UBNDtỉnh kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.