ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 132/2004/QĐ-UB NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANGVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 12 tháng6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương vềgiảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số132/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc banhành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaGiải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia Giải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang; Chủ tịchUBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB & XH;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT. NC.HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh