ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lươngtrong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộgia đình, cá nhân và các tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện phụ cấp lưu độngtrong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/05/2010 củaBộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BXD ngày 26/05/2010 củaBộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngcông trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xâydựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xâydựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắpđặt (sửa đổi và bổ sung);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trìnhsố 1337/TTr-SXD ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, Bộ Đơngiá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung) gồmcác phần:

- Phần Xây dựng (bổ sung);

- Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

- Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung) là cơ sở để các cơquan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, xét duyệt tổng mức đầu tư, dự toán,tổng dự toán các dự án, công trình xây dựng - Phần Xây dựng và Lắp đặt trên địabàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Khi có biến động về tiền lương, giaoGiám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan trình UBNDtỉnh kịp thời ban hành hoặc công bố các văn bản điều chỉnh, đồng thời chịu tráchnhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởXây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- CT, các PCT;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP, Hg, Km, Thắng, TH;
- Lưu: VT./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm