ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1923/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 12 năm 2005; Căn cứ LuậtNgân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 163/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-BXD  ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tưxây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm2011;

Xét đề nghị của Ban Quản lý đầutư phát triển đảo Phú Quốc tại Tờ trình số 31/TTr-BQLPTPQ ngày 06 tháng 5 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này là Quy định về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc; Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Phú Quốc; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấptỉnh; các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổphần chi phối trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; các tổ chức, cá nhân có liên quanđến hoạt động đầu tư trên đảo Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Quy định tiêu chí đầu tưtrên đảo Phú Quốc và Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quy định tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc ban hành kèm theo Quyết định số2392/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

QUY ĐỊNH

TIÊUCHÍ ĐẦU TƯ TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng ápdụng

1. Quy định này áp dụng đối với cácnhà đầu tư trong và ngoài nước (dưới đây gọi chung là nhà đầu tư) thực hiện dựán có sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Đối với các dự án sử dụng vốnngân sách nhà nước; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP khôngchịu sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Mục đích của việc quyđịnh tiêu chí đầu tư

Làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư vàkiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư nhằmđáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đảo Phú Quốc theo đề án và quy hoạch pháttriển đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bảo đảm đầu tư là việc nhà đầutư phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện đầu tư dự án.

2. Ký quỹ là việc nhà đầu tư nộpmột khoản tiền bảo đảm đầu tư vào tài khoản phong tỏa tại một trong các ngânhàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phốitrên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Cam kết đầu tư là thỏa thuậngiữa nhà đầu tư với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc về việc triểnkhai dự án theo đúng Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Suất vốn đầu tư: Là mức chi phíđể đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư để nhà đầu tưchứng minh năng lực tài chính và ký quỹ.

Chương 2.

TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ

Điều 4. Về suất vốn đầu tư

1. Các dự án đã được pháp luậtchuyên ngành quy định suất vốn đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luậtchuyên ngành.

2. Suất vốn đầu tư của các dự ánđầu tư cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Phú Quốc được tính bình quântrên đơn vị diện tích (ha) đất như sau:

- Nhóm 1: Suất vốn đầu tư tối thiểulà 50 tỷ đồng/ha, áp dụng đối với các dự án đầu tư cơ sở kinh doanh du lịch tạicác khu vực có bãi biển như: Khu phức hợp Bãi Trường, Bãi Bà Kèo - Cửa Lấp, BãiÔng Lang, Bãi Cửa Cạn, Bãi Vũng Bầu, Bãi Dài, Bãi Rạch Vẹm, Bãi Sao, Bãi Khemvà khu vực Mũi Ông Đội.

- Nhóm 2: Suất vốn đầu tư tối thiểulà 40 tỷ đồng/ha, áp dụng đối với các dự án đầu tư cơ sở kinh doanh du lịch tạikhu vực có bãi biển như: Bãi Rạch Tràm, Gành Dầu, Bãi Thơm, Bãi Đá Chồng, BãiVòng, Vịnh Đầm.

- Nhóm 3: Suất vốn đầu tư tối thiểulà 30 tỷ đồng/ha, áp dụng đối với các dự án đầu tư cơ sở kinh doanh du lịch tạicác khu vực còn lại.

3. Suất vốn đầu tư nêu trên khôngbao gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí sử dụng đất; lãi vaytrong thời gian thực hiện dự án; vốn lưu động ban đầu; chi phí dự phòng; chiphí thuê tư vấn.

Điều 5. Về năng lực tài chính đểthực hiện dự án

Nhà đầu tư phải có vốn thuộc chủ sởhữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư của dự án.

Nhà đầu tư lập hồ sơ kê khai đểchứng minh năng lực tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nộidung đã kê khai.

Điều 6. Về tiến độ thực hiện dựán

1. Tiến độ lập các thủ tục chuẩn bịđầu tư: Không quá 17 tháng đối với dự án đã có đất sạch và dự án chỉ thỏa thuậnquy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng; không quá 02 năm đối với các dự án còn lạikể từ khi chủ trương đầu tư được chấp thuận, trong đó:

a) Tiến độ lập hồ sơ xin cấp Giấychứng nhận đầu tư:

- Đối với dự án không thuộc diệnthẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chủtrương đầu tư được chấp thuận.

- Đối với dự án thuộc diện thẩm tracấp Giấy chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 04 tháng kể từ khi chủ trương đầu tưđược chấp thuận.

b) Tiến độ lập hồ sơ trình, thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch:

- Đối với dự án lập thỏa thuận quyhoạch, quy hoạch tổng mặt bằng: Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chủ trươngđầu tư được chấp thuận.

- Đối với dự án lập quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (bao gồm lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch):Trong thời hạn không quá 09 tháng kể từ khi chủ trương đầu tư được chấp thuận.

2. Tiến độ triển khai đầu tư xâydựng công trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình.

3. Các dự án đã được cấp Giấy chứngnhận đầu tư: Nếu quá trình triển khai không bảo đảm tiến độ do yếu tố kháchquan thì nhà đầu tư phải xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và được Ban Quảnlý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưtheo quy định.

Điều 7. Thực hiện biện pháp bảođảm đầu tư

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án có sửdụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc phải thực hiện biện pháp bảo đảm đầu tư,kể cả các nhà đầu tư đã được phép triển khai dự án nhưng chưa thực hiện chi trảbồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Nhà đầu tư thực hiện dự án theochính sách xã hội hóa; đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấuthầu dự án có sử dụng đất; các dự án của nhà đầu tư thứ cấp; các dự án nhà đầutư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các dự án nhà đầu tư đã nộp đủ tiềnbồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án khác có quy định riêng thì khôngthực hiện biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại Điều này.

3. Thực hiện ký quỹ:

- Mức ký quỹ bảo đảm đầu tư bằng 5%trên tổng vốn đầu tư của dự án theo suất vốn đầu tư, nhưng không quá 20 tỷ đồngcho một dự án. Việc nộp tiền ký quỹ được tiến hành như sau:

+ Trong vòng 05 (năm) ngày làm việckể từ ngày chủ trương đầu tư được chấp thuận, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảoPhú Quốc sẽ thông báo cho nhà đầu tư mức ký quỹ.

+ Trong vòng 35 (ba mươi lăm) ngàylàm việc kể từ ngày Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ban hành thôngbáo, nhà đầu tư phải tiến hành ký quỹ tại một trong các ngân hàng thương mạinhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phối trên địa bàntỉnh Kiên Giang.

+ Quá thời hạn trên, nếu nhà đầu tưchưa thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo PhúQuốc sẽ thực hiện thủ tục thu hồi dự án theo quy định.

- Nhà đầu tư tự quyết định lựa chọnngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chiphối trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quy định này để nộp tiền ký quỹ; trựctiếp nộp tiền và được hưởng lãi suất tiền gửi theo thỏa thuận. Khi thực hiệnhoàn thành việc ký quỹ, nhà đầu tư phải thông báo cho Ban Quản lý đầu tư pháttriển đảo Phú Quốc bằng văn bản kèm theo chứng từ xác nhận của ngân hàng mà nhàđầu tư đã ký quỹ.

4. Hoàn trả tiền ký quỹ:

a) Trường hợp nhà đầu tư tiến hànhtriển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết đầu tư thì số tiền ký quỹ được hoàntrả cho nhà đầu tư như sau:

- Hoàn trả 50% tiền ký quỹ sau khinhà đầu tư hoàn thành thủ tục về đất đai, thiết kế xây dựng và khởi công xâydựng các hạng mục công trình của dự án.

- Hoàn trả hết tiền ký quỹ cho nhàđầu tư sau khi dự án có khối lượng hoàn thành tương đương số tiền ký quỹ cònlại.

- Tiền lãi của số tiền ký quỹ tạingân hàng được trả cho nhà đầu tư cùng với tiền ký quỹ.

b) Nhà đầu tư thông báo kết quảbằng văn bản về tình hình thực hiện tiến độ đầu tư và có văn bản đề nghị hoàntrả tiền ký quỹ (kèm các tài liệu có liên quan chứng minh) đến Ban Quản lý đầutư phát triển đảo Phú Quốc ở từng thời điểm để được xem xét trình Ủy ban nhândân tỉnh Kiên Giang chấp thuận hoàn trả tiền ký quỹ.

5. Không hoàn trả tiền ký quỹ bảođảm đầu tư:

Số tiền ký quỹ bảo đảm đầu tư củanhà đầu tư đương nhiên bị sung vào ngân sách nhà nước và bị thu hồi chủ trươngđầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

- Nhà đầu tư không tiến hành triểnkhai dự án theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩmquyền chấp thuận.

- Chuyển nhượng dự án khi chưa hoànthành dự án theo cam kết.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Quảnlý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

1. Trực tiếp ký cam kết đầu tư vớinhà đầu tư.

2. Thực hiện cấp, gia hạn, thu hồichủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang việc thực hiện biện pháp bảo đảm đầutư, hoàn trả, hoặc không hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm đầu tư của các nhà đầu tưtheo Quy định này.

4. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quá trình tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của nhà đầutư

1. Triển khai thực hiện dự án theođúng quy định của pháp luật, đúng nội dung và tiến độ đã cam kết, thực hiện kýquỹ bảo đảm đầu tư theo Quy định này.

2. Trong cam kết đầu tư, nhà đầu tưphải nêu rõ trường hợp không được hoàn số tiền ký quỹ bảo đảm đầu tư nếu khôngthực hiện hoặc thực hiện không đúng theo cam kết đầu tư.

3. Thực hiện chế độ báo cáo cho BanQuản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi cóyêu cầu về tiến độ thực hiện dự án.

Điều 10. Ngân hàng thực hiện bảođảm đầu tư có trách nhiệm

1. Tổ chức hướng dẫn nhà đầu tưthực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm đầu tư, xác nhận bằng văn bản việc bảo đảmđầu tư cho các nhà đầu tư theo quy định.

2. Quản lý, phong tỏa tài khoảntiền ký quỹ của nhà đầu tư đã nộp; hoàn trả tiền ký quỹ, trả tiền lãi ký quỹcho nhà đầu tư theo thỏa thuận; thu hồi tiền ký quỹ chuyển vào tài khoản củangân sách nhà nước khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Các dự án đã có chủtrương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã hết hạn trước khi Quy định nàyđược ban hành, nhà đầu tư xin gia hạn để tiếp tục thực hiện phải ký quỹ bảo đảmđầu tư theo Quy định này.

Điều 12. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện Quy định này. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan,tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Quản lý đầu tư phát triển đảoPhú Quốc để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.