ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binhvà Xã hộitại tờ trình số 29/TTr-LĐTBXH ngày10 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số....../TTr-VP ngày tháng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hộitỉnh Đồng Nai.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký; trong đó bãi bỏ 05/57 thủ tục hành chính tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh mục đính kèm). Cácnội dung khác của Quyết định số 3147/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHĐinh Quốc Thái

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày20 tháng 6 năm 2013của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

Thủ tục đăng ký thang bảng lương

Lĩnh vực lao động tiền lương - việc làm

Bãi bỏ theo Bộ Luật Lao động năm 2012 số 10/2012/QH13

2

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Lĩnh vực lao động tiền lương - việc làm

3

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lĩnh vực lao động tiền lương - việc làm

4

Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực lao động tiền lương - việc làm

5

Thủ tục cấp sổ lao động

Lĩnh vực lao động tiền lương - việc làm