UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢPQUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày18/6/2012;

Căn cứ Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Laođộng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định vềkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềlao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 143/TTr-SLĐTBXH ngày 14/10/2014 vềviệc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trênđịa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quychế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh YênBái".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhYên Bái ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao độngngười nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban quảnlý các khu Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động – TB&XH;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT&PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNGNGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND , ngày 22/10/2014 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc,nội dung, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong công tácquản lý lao động là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là lao động người nướcngoài) làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Quy định trách nhiệm của các tổchức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng và quản lý lao động nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 2, Nghị định số102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luậtlao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác quảnlý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuậnlợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoàiđang làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật ViệtNam.

2. Công tác phối hợp thực hiện trêncơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luậtquy định.

3. Thường xuyên có sự trao đổi thôngtin về hoạt động quản lý lao động nước ngoài của mỗi ngành và cùng phối hợp đểgiải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình vàtổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao độngnước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làmviệc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự thủ tục cấp mới,cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động,thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đếnquản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luậtlao động.

4. Trao đổi thông tin về lao động nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

5. Rà soát các văn bản quy phạm phápluật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến côngtác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kiến nghị điều chỉnh,bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ, ban hành mới, đảm bảo phù hợp quy định của phápluật và tình hình thực tế địa phương.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh,Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan liên quan trong việcquản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy địnhcủa pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài và hướng dẫntrình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động chocác doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động nước ngoàitrên địa bàn.

3. Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩmđịnh nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việctrong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngoài khucông nghiệp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận. Thôngbáo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài đốivới từng người sử dụng lao động đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

4. Giới thiệu, cung ứng lao động ViệtNam cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

5. Cấp giấy phép lao động, cấp lạigiấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao độngnước ngoài làm việc tại các tổ chức, đơn vị ngoài khu công nghiệp đóng trên địabàn tỉnh.

6. Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợpvới Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan tổchức kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của phápluật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

7. Thu hồi giấy phép lao động theoquy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP .

8. Ứng dụng công nghệ thông tintrong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động chongười lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

9. Định kỳ báo cáo hàng quý trướcngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo sáu tháng trước ngày 15 tháng7 hàng năm, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình người nước ngoài làm việctại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trước ngày 05 hàngtháng thông báo cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép lao động trên địabàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban quản lýcác khu công nghiệp tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan có liênquan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụnglao động nước ngoài và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động,cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao độngnước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm địnhnhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc của các tổchức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, chấp thuận. Thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụngngười lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động được Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh chấp thuận.

3. Cấp giấy phép lao động, cấp lạigiấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho ngườilao động nước ngoài làm việc trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong cáckhu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Lao động- Thươngbinh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc kiểm tra việc thực hiện các quy định củapháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trongcác khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Thu hồi giấy phép lao động theoquy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP .

6. Hàng quý trước ngày 10 tháng đầutiên của quý tiếp theo, sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, hàng năm trướcngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷban nhân dân tỉnh tình hình người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

Trước ngày 01 hàng tháng thông báocho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình cấp giấy phép lao độngtrong các khu công nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền,đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy địnhpháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về nhậpcảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thựchiện cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú, xác nhận tạmtrú, hướng dẫn khai báo tạm trú qua mạng internet cho lao động là người nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Không cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạmtrú cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh khi không có giấy phép laođộng, giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu hoặc không có giấy xác nhận thuộcdiện không phải cấp giấy phép lao động.

3. Thường xuyên phối hợp với các cơquan chức năng kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trên địa bàn. Thực hiện đúng quy trình xử lýngười nước ngoài vi phạm hành chính các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cưtrú tại Việt Nam.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việcxác minh lý lịch tư pháp đối với những trường hợp người lao động nước ngoài đềnghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

5. Áp dụng các hình phạt buộc xuất cảnhhoặc trục xuất đối với người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặcgiấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

6. Hàng quý trước ngày 10 tháng đầutiên của quý tiếp theo, sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, trước ngày 15tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình ngườinước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Định kỳ trước ngày 05 hàng thángtrao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số lượng, tìnhhình người nước ngoài có mặt trên địa bàn tỉnh và tại các đơn vị, doanh nghiệptrên địa bàn.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổbiến cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về các quy định tuyểndụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấpphiếu lý lịch tư pháp cho người lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàntỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếulý lịch tư pháp cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

4. Định kỳ sáu tháng trước ngày 10tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau tổng hợp, báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoàilàm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đồng thời gửi báo cáo về SởLao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạchvà Đầu tư

1. Phối hợp với các đơn vị liên quantrong việc tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép các tổ chức, doanhnghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

2. Trước ngày 25 hàng tháng cung cấpsố liệu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh,thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà người đạidiện pháp luật là người nước ngoài, danh sách các doanh nghiệp mới thành lậptrong tháng trước có yếu tố nước ngoài hoặc sử dụng lao động người nước ngoài đểtổng hợp, theo dõi.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo các cơ sở y tế có đủ điềukiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tổ chức khám sức khỏe cho người lao độngnước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Ytế về việc hướng dẫn khám sức khỏe và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

2. Công bố cụ thể những bệnh viện,cơ sở y tế trên địa bàn đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài theoquy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liênquan quản lý những đối tượng là người nước ngoài đăng ký lao động trong ngànhy, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh xác minh ngườilao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịchvụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đốivới văn phòng đại diện, chi nhánh văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàitheo quy định của pháp luật.

3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung,gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nướcngoài.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quantheo dõi, quản lý, giám sát hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực công nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài.

5. Định kỳ sáu tháng trước ngày 15tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau tổng hợp, báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh vănphòng đại diện của thương nhân nước ngoài, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác lãnh sự đối vớingười lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

2. Tiếp nhận và trả kết quả hợp pháphóa lãnh sự các giấy tờ liên quan của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài làmviệc trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp sửdụng nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về giấy phép laođộng.

4. Đình kỳ báo cáo hàng quý trướcngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, cung cấp danh sách các tổ chức cánhân, tổ chức phi chính phủ có sử dụng lao động là người nước ngoài hoạt độngtrên địa tỉnh Yên Bái.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan thựchiện việc quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các tổ chức, đơn vị, doanhnghiệp hoạt động trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Chỉ đạo phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội, cơ quan Công an, Tư pháp và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luậtlao động về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài, xử lý các vi phạmtrong thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn, đồngthời hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ, cáctổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn có sử dụng laođộng nước ngoài.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáotình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cụm côngnghiệp trên địa bàn quản lý.

Định kỳ sáu tháng trước ngày 25tháng 6, và hàng năm ngày 25 tháng 12 gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ bannhân dân tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan phối hợp, Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm nghiêm túc tổ chức thực hiệnQuy chế này. Trường hợp cần thông tin, tài liệu cung cấp cho công tác quản lý,cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáoỦy Ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nướcngoài nếu làm tốt công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nướcngoài sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành. Trường hợp vi phạm pháp luậtvề tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xửlý theo quy định của pháp luật.

Các vướng mắc phát sinh trong quátrình tổ chức thực hiện, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.