ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN LIÊN LẠC CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Liênlạc Chiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình ngày06/9/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Liênlạc Chiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Ban Liên lạc Chiếnsỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Liên lạcChiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhânchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến