THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nưước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đưược phê duyệt.

2. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hoá công ty nhà nước.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tưư, Nội vụ, Lao động - Thưương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hưướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÀO CAI

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/2005/QĐ-TTg ngày 02/08/2005

của Thủ tướng Chính phủ)

I. Các công ty Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ

1. Trạm Đăng kiểm phương tiện giao thông,

2. Công ty Xổ số kiến thiết Lào Cai,

3. Công ty Khoáng sản Lào Cai,

4. Công ty Cấp thoát nước Lào Cai,

5. Công ty Môi trường đô thị Lào Cai,

6. Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai.

II. Các công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hoá

1. Công ty Xi măng Lào Cai,

2. Công ty Vật tư nông nghiệp tổng hợp.

3. Công ty Thương mại Lào Cai,

4. Công ty Du lịch Lào Cai,

5. Công ty Sách thiết bị trường học Lào Cai,

6. Xí nghiệp In Lào Cai.

III. Tổ chức lại thành công ty cổ phần (Sau khi hết thời hạn liên doanh)

1. Xí nghiệp Liên doanh Đồng.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng