BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 nàn 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:

1. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nêu tại Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT
, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Thế Duy

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC), nhóm TTHC, quy định hành chính nhằm kịp thời phát hiện đsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ những TTHC, quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Bảo đảm sự phù hợp của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, bảo đảm phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan nhiu đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung rà soát, đánh giá (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Cách thức rà soát, đánh giá

Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá TTHC dựa vào các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và các Biểu mẫu tại Phụ lục VII, VIII (Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC) và Phụ lục IX (Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

b) Hoàn thành việc rà soát, đánh giá và tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gi về Văn phòng Bộ trước ngày 01/10/2019 để kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với TTHC. Hsơ bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp về việc rà soát, đánh giá TTHC;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC;

- Các biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC; bảng tính chi phí tuân thủ TTHC.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo đúng yêu cầu của Kế hoạch này;

b) Xem xét, đánh giá chất lượng rà soát TTHC theo quy định.

c) Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá của các đơn vị theo Kế hoạch, trình Bộ trưởng phê duyệt để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2019 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 193/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên/nhóm thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện rà soát

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Nhóm thủ tục về xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế

02/2019

9/2019

2

Nhóm thủ tục về đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế

02/2019

9/2019

3

Nhóm thủ tục về đăng ký sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế

6/2019

9/2019

4

Nhóm thủ tục về đăng ký cơ sở pha chế khí

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế

02/2019

9/2019

5

Nhóm thủ tục về quy hoạch tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Văn phòng Bộ

02/2019

3/2019

6

Nhóm thủ tục về đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Văn phòng Bộ

6/2019

9/2019