ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 193/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ vào quyết định số 270/CP ngày 30-9-1977 của Hội đồng Chánh phủ về việcthành lập Ban Phân vùng kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phân vùng quy hoạch nông, lâmnghiệp thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập BanPhân vùng kinh tế thành phố trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ban Phân vùng kinh tế thành phố làcơ quan giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo và tổng hợp công tác quy hoạchvà phân vùng kinh tế trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng chỉ đạochung của Ủy ban Phân vùng kinh tế trung ương.

Điều 2. Ban Phân vùng kinhtế thành phố có nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1) Tham gia vào công tác phân vùngkinh tế của trung ương đối với những vấn đề có liên quan đến thành phố, đồngthời phát biểu ý kiến của thành phố đối với công tác quy hoạch của các ngànhtrung ương có liên quan đến thành phố.

2) Chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡcác ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện xây dựng quy hoạch phát triểnngành và quy hoạch quận, huyện theo hướng chỉ đạo chung của Ủy ban Phân vùngkinh tế trung ương, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt các quy hoạch ngànhvà quy hoạch quận, huyện.

3) Theo sự hướng dẫn chung của Ủyban Phân vùng kinh tế trung ương, nghiên cứu xây dựng dự án quy hoạch của thànhphố và phương án phân vùng kinh tế trên địa bàn thành phố, trình Ủy ban Nhândân thành phố xem xét, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Phân vùng kinh tế trimhương để trình Chính phủ phê duyệt.

4) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiệncác chính sách, chế độ và phương pháp về quy hoạch và phân vùng kinh tế của Nhànước trong địa bàn thành phố, đồng thời kiến nghị với Ủy ban Phân vùng kinh tếtrung ương những vấn đề trong quá trình thực hiện các chính sách, chế độ vàphương pháp nói trên.

Điều 3. Thành phần của BanPhân vùng kinh tế gồm có:

Trưởng Ban: Đồng chí Vũ Đình Liệu,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

Phó trưởng Ban: Đồng chí Võ ThànhCông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

Phó trưởng Ban: Đồng chí Phan MinhTánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp

Phó trưởng Ban thường trực: Đồngchí PhanVăn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố

Một Ủy viên thường trực (chuyên trách,phụ trách điều khiển bộ phận cán bộ thường trực giúp việc của Ban).

Các Ủy viên:

- Đồng chí Lê Chi Tiết, Phó Giámđốc Sở Công nghiệp

- Đồng chí Nguyễn Văn Nhi, Giám đốcSở Xây dựng

- Đồng chí Nguyễn Hồng Bỉnh, Giámđốc Sở Thủy lợi

- Đồng chí Võ Thới Trung, Phó Giámđốc Sở Giao thông vận tải

- Đồng chí Phạm Tự Do, Trưởng TyLâm nghiệp

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Giámđốc Sở Thủy sản

- Đồng chí Lê Văn Nam, Viện trưởngViện Quy hoạch tổng hợp thành phố

- Đồng chí Tư Lệnh phó Bộ Chỉ huyquân sự thành phố

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Vănhóa và thông tin

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục

- Đồng chí Phó Ban Khoa học – kỹthuật thành phố

Các thành viên chưa nêu tên sẽ cóvăn bản chỉ định sau.

Ngoài ra, tùy theo tính chất côngviệc, đồng chí Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố sẽ mời đại diện các sở,cơ quan cấp thành phố tham dự các cuộc họp cần thiết để bàn những công việc cóliên quan đến các ngành đó.

Điều 4. Ban Phân vùng kinhtế thành phố có bộ phận thường trực để giúp việc bao gồm các chuyên viên, cánbộ nghiên cứu về công tác quy hoạch, phân vùng và phân bố lực lượng sản xuất,đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kế hoạch thành phố và các sở chuyênngành nhằm bảo đảm cho công tác này được tiến hành có hiệu quả thiết thực. Sốcán bộ này sẽ được rút ở các ngành chuyên môn có liên quan trong to và đượctính vào biên chế của Ban Phân vùng kinh tế thành phố.

Ban Phân vùng kinh tế thành phố đượcsử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

Điều 5. Kể từ nay về sau,các ngành của thành phố chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch của ngành mình trongphạm vi toàn thành phố, các quận, huyện chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch củaquận, huyện mình gởi về Ban Phân vùng kinh tế thành phố để nghiên cứu, tổng hợpthành quy hoạch chung của thành phố.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 1978,Ban Phân vùng kinh tế thành phố tiếp tục hoàn thành các quy hoạch quận, huyện,quy hoạch hợp tác xã, quy hoạch nông trường. Sau đó, bàn giao lại cho Sở Nôngnghiệp quy hoạch nông trường, quy hoạch hoạch hợp tác xã, bàn giao cho Ủy banNhân dân các huyện quy hoạch huyện và quy hoạch các hợp tác xã trong các huyệnấy.

Chuyển toàn bộ bộ máy giúp việc (cánbộ, công nhân viên), kinh phí, tài sản, thiết bị, dụng cụ, tài liệu và kế hoạchcủa Ban Chỉ đạo Phân vùng quy hoạch nông lâm nghiệp thành phố cho Ban Phân vùngkinh tế thành phố. Sau khi bàn giao xong, Ban Chỉ đạo phân vùng quy hoạch nông– lâm nghiệp thành phố hết nhiệm vụ.

Điều 6. Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủyban Nhân dân các quận, huyện; đồng chí Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố,Trưởng Ban Chỉ đạo Phân vùng quy hoạch nông – lâm nghiệp thành phố và các đồngchí thành viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu