ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 193/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NGÀNH THÊU TRỰC THUỘC LIÊN HIỆPHTX TIỂU CÔNG NGHIỆP – THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962; .
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Liện hiệp xã tiểu công nghiệp – thủ côngnghiệp thành phố và Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay cho phépthành lập Liên hiệp xã ngành thêu trực thuộc Liên hiệp xã tiểu công nghiệp- thủcông nghiệp thành phố. Liên hiệp xã ngành thêu là một tổ chức liên hiệp sảnxuất và kinh doanh gồm các hợp tác xã, tổ sản xuất tập thể thuộc ngành thêutoàn thành phố theo nguyên tắc tự tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủnhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, mở rộng nâng caochất lượng mặt hàng thêu xuất khẩu, tăng thu nhập cho xã viên.

Liên hiệp xã ngành thêu có tưcách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quyđịnh của Nhà nước. Vốn hoạt động của Liên hiệp xã ngành thêu các hợp tác xã, tổsản xuất là thành viên của Liên hiệp xã đóng góp lên, nếu thiếu thì được vayngân hàng. Kinh phí cho bộ máy giúp việc của Liên hiệp xã ngành thêu do các hợptác xã, tổ sản xuất thành viên trích nộp.

Điều 2. – Tổ chức hoạtđộng của Liên hiệp xã ngành thêu theo điều lệ tạm thời do đại hội đại biểu cáchợp tác xã, tổ sản xuất ngành thêu thông qua và được Liên hiệp xã tiểu- thủcông nghiệp thành phố phê duyệt. Điều lệ này không trái với chánh sách, nguyêntắc của Nhà nước về quản lý kính tế tập thể xã hội chủ nghĩa.

Điều 3.– Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thànhphố, Chủ nhiệm LHX tiểu- thủ công nghiệp thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công