ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 193/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN BAN CHỦ NHIỆM LIÊN HIỆP XÃ TIỂU CÔNG NGHIỆP THỦ CÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-06-1983 ;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử của Đại Hội đại biểu xã viên ngành Tiểu công nghiệp– Thủ công nghiệp thành phố (tờ trình số 120/BCN-TC ngày 18-4-1984) đã được Liênhiệp xã Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp Trung ương chuẩn y tại Quyết định số 774/BCN-TC ngày 05-5-1984 ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Công nhận BanChủ nhiệm Liên hiệp xã Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp thành phố do Đại hộiđại biểu xã viên ngành Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp bầu ra theo tờ trìnhsố 120/LHX /TC ngày 18-4-1984 với các thành viên như sau:

1-

Nguyễn Thái Bảo

Chủ nhiệm

2-

Trương Bá Hạp

Phó Chủ nhiệm

3-

Trần Thiện Tứ (7 Thiện)

//

4-

Nguyễn Thị Tràm (8 Thư)

//

5-

Bùi Văn Sáu

Ủy viên Thường trực

6-

Huỳnh Hoà Nhã

//

7-

Đào Đức Long

//

8-

Nguyễn Hiếu Thuận

//

9-

Trang Minh Thu

//

10-

Châu Văn Đối

Ủy viên

11-

Nguyễn Vũ Hùng

//

12-

Lê Minh Vương

//

13-

Nguyễn Chấn Hưng

//

14-

Nguyễn Vĩnh Phúc

//

15-

Trần Trung Nghĩa

Ủy viên

16-

Nguyễn Văn Sẹt

//

17-

Phạm Bình

//

18-

Huỳnh Tấn Thanh

//

19-

Cao Duy Tuấn

//

20-

Hà Xuân Cảnh

//

21-

Nguyễn Văn Mão

//

22-

Lê Thanh Nhàn

//

23-

Huỳnh Quang Phán

//

24-

Phan Văn Rong

//

25-

Nguyễn Văn Khách

//

26-

Phạm Văn Sim

//

27-

Đỗ Khắc Nghi

//

28-

Võ Sáu

//

29-

Lê Quang Lên

//

30-

Đỗ Bình

//

31-

Nguyễn Thị Hường

//

32-

Nguyễn Đình Thế

//

33-

Lê Văn Ban

//

34-

Hồ Khẩn

//

35-

Trần Thị Son

//

36-

Trần Văn Đẩu

//

37-

Trần Kim Hảo

//

38-

Nguyễn Châu

//

39-

Đoàn Văn Hiên

//

40-

Trần Ngọc Thành

//

41-

Ngô Văn Cò

//

42-

Nguyễn Văn Sáu

//

43-

Quản Hữu Hạnh

//

Điều 2: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Ban Chủnhiệm Liên hiệp xã Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải