ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc tạm thời quy định mức thu lệ phí kiểm dịch thú y và tiêm phòng cho gia súc

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ hướng dẫn;

Trong khi chờ hướng dẫn pháp lệnh thú y; xét đề nghị của Sở Nông – Lâm nghiệp và Sở tài chính vật giá,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định tạm thời mức thu lệ phí kiểm dịch động thực vật, các sản phẩm động thực vật, lệ phí kiểm soát giết mổ và mức thu tiêm phòng cho một con gia súc như sau (kèm theo bản phụ lục).

Điều 2. Toàn bộ các lệ phí kiểm dịch đều nộp về ngân sách Nhà nước bằng hóa đơn của Tổng cục thuế.

- Để đảm bảo cho việc phát hiện dịch và dập dịch, toàn bộ số tiền thu được do tiêm phòng được phép để lại cho cán bộ huyện, xã, phường trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, giám đốc Sở tài chính vật giá, Cục thuế tỉnh, giám đốc Sở nông – lâm nghiệp, Chi cục thú y và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm