ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷluật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanhnghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chínhtrên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chếmột cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận,giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận,giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận,giải quyết của UBND thành phố Huế và các huyện.

Điều 2. Căn cứ Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này,UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Huế và cáchuyện:

a) Triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tạiQuyết định số 93/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quanhành chính nhà nước ở địa phương, cụ thể như sau:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả (gọi tắtlà Tổ một cửa) để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thụ lý và giao trả kết quả giảiquyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình;

- Xây dựng Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong việc giảiquyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị (trong đó quyđịnh cụ thể danh mục thủ tục, danh mục các loại hồ sơ và thời hạn giải quyếtcủa từng loại thủ tục theo quy định của pháp luật) trình UBND tỉnh xem xét banhành trong tháng 10/2007;

- Bố trí phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị tối thiểu choTổ một cửa theo quy định của Chính phủ. Thực hiện niêm yết công khai các thủtục hành chính; mức thu phí, lệ phí; danh mục các loại hồ sơ, thời gian giảiquyết cho từng thủ tục hành chính; tên và chức danh của cán bộ tiếp nhận vàgiao trả kết quả tại nơi làm việc của Tổ một cửa.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; UBND các phường xã triểnkhai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngàyngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Rà soát, đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh những thủ tục hànhchính không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức hoặc đề xuất bổ sungnhững thủ tục hành chính cần thiết để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước;báo cáo UBND tỉnh xem xét trước trong tháng 11/2007;

c) Thường xuyên cập nhật để bổ sung, thay thế và hủy bỏ cácthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình theoquy định của Bộ quản lý chuyên ngành, chỉ đạo của Chính phủ. Quá trình thựchiện phải niêm yết, thông báo công khai và tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, UBNDtỉnh (vào tháng 05 và tháng 11 hàng năm) để điều chỉnh danh mục thủ tục hànhchính ban hành kèm theo Quyết định này cho phù hợp.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện cơ chế một cửatrong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyếtcủa UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hướng dẫncác cơ quan, đơn vị xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơchế một cửa tại cơ quan, đơn vị mình để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng10/2007.

b) Tháng 05 và tháng 11 hằng năm, căn cứ báo cáo của các cơquan, đơn vị về việc bổ sung, thay thế và hủy bỏ các thủ tục hành chính; tổnghợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính ban hành kèmtheo Quyết định này.

c) Tổ chức kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBNDtỉnh về việc tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này, Quyết định số30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007, Quyết định 93/2007QĐ-TTg ngày ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu đềxuất UBND tỉnh các nhóm thủ tục hành chính cần thực hiện theo cơ chế một cửaliên thông; báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 10/2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủtịch UBND thành phố Huế và các huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CĐ CCHC Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CCHC tỉnh;
- Các Ban của TU;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, GQVM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế