UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hoà giải ở cơ sở, ngày 20 tháng 6năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày04/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện LuậtHoà giải ở cơ sở;

Xét Tờ trình số 869/TTr-STP ngày 12/11/2013của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, ngày 20/6/2013.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trìphối hợp cùng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố tổ chức thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN LUẬT HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-UBND , ngày 02/12/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định 2611/QĐ-BTP ngày04/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện LuậtHoà giải cơ sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiệnLuật Hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả LuậtHoà giải ở cơ sở.

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoà giải ở cơsở; sự phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể trong hoạt động hoà giải ở cơ sở.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cáccơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hoà giải ở cơ sở,tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hoà giải ở cơ sở,góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạmpháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độhoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triểnkhai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

- Các sở, ban ngành đoàn thể có trách nhiệm phốihợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm phápluật hiện hành liên quan đến công tác hoà giải ở cơ sở; kiến nghị, tham mưu sửađổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với LuậtHoà giải ở cơ sở:

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Phòng Phổbiến, giáo dục pháp luật).

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

2. Phổ biến, quán triệt LuậtHoà giải ở cơ sở.

2.1. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nộidung cơ bản của Luật Hoà giải ở cơ sở:

a) Đối với thành viên Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến,giáo dục pháp luật).

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2013.

b) Đối với các cán bộ, công chức tư pháp; báocáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện,thị xã, thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức, thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

2.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến,giới thiệu Luật Hoà giải ở cơ sở:

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp trên cơ sở tàiliệu của Bộ Tư pháp biên soạn, tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến Luật Hoàgiải ở cơ sở phù hợp với địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2013 đếnquý I năm 2014.

2.3. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chươngtrình, tin, bài phổ biến luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổchức thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đạichúng.

a) Cơ quan chủ trì: Báo Vĩnh Long; Đài Phátthanh Truyền hình Vĩnh Long; Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và hàngnăm.

3. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiệncông tác hoà giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở:

3.1. Cơ quan thực hiện:

a) Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng của mình, tiến hành việc củngcố, kiện toàn cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hoà giải ở địaphương; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hoà giải, đội ngũ hoà giải viên; tổ chứcthực hiện có hiệu quả hoạt động hoà giải theo quy định của Luật Hoà giải ở cơsở.

b) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấpdưới của mình phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiệntoàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở; khuyến khích cácthành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hoà giải ở cơ sở.

3.2. Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2014 vàđịnh kỳ hàng năm.

4. Biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hoà giải ở cơ sở:

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp chịu trách nhiệm biên soạn tàiliệu; tổ chức tập huấn và hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phốbồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước, nghiệp vụ hoà giải ởcơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng tàiliệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng thực hiện công tác quản lý nhànước về hoà giải ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợpvới cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiệnquản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở tại địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và định kỳ hàngnăm.

5. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở:

a) Cơ quan thực hiện:

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinhphí cho hoạt động hoà giải ở cơ sở; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sửdụng kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở theo quy định.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp;công chức tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thựchiện văn bản quy phạm pháp luật về hoà giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổchức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hoàgiải ở cơ sở:

6.1. Tổ chức kiểm tra, báo cáo tình hình thựchiện Luật Hoà giải ở cơ sở:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, một số cơ quan, tổ chứcliên quan (Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...).

c) Nội dung: Tổ chức kiểm tra; đánh giá chấtlượng công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật Hoàgiải ở cơ sở.

d) Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6.2. Hướng dẫn thực hiện mẫu Sổ theo dõi hoạtđộng hoà giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơsở phục vụ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sởhàng năm.

a) Hướng dẫn, in, cấp phát Sổ theo dõi hoạt độnghoà giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014 và định kỳhàng năm.

b) Thống kê số liệu, báo cáo tình hình thực hiệnLuật Hoà giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tổng hợp thống kê số liệu; báo cáotình hình thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên toàn tỉnh.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chứcthống kê số liệu; báo cáo tình hình thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở tại địaphương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6.3. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hoàgiải ở cơ sở, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trongcông tác hoà giải ở cơ sở.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dâncấp huyện, cấp xã.

b) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và một số ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngànhđoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kếhoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; chỉ đạo các tổchức thành viên phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức thực hiện Kếhoạch này.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đềnghị các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan chủ động, tích cực phối hợp vớiSở Tư pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đề ra trongKế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từnguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước vànguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhxem xét, quyết định./.