ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬPSUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ GIAI ĐOẠN 2014 -2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩymạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạtđộng học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộgiai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với những nội dung chính nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của hệ thốngchính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mụcđích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời nhằm xây dựng con người Việt Nam pháttriển toàn diện.

- Tăng cường sự quản lý nhà nướccủa các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt độnggiáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ... tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhândân; đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh các hoạt động họctập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phảiđảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, được thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị;có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của cáccơ quan liên quan, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, các chương trình, mục tiêu có liênquan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

- Tăng cường tổ chức các hoạt độnggiáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm vănhóa - thể thao, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ phù hợp đốitượng người sử dụng ở từng địa phương trong tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi và cungcấp nhiều cơ hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu,vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn đượchọc tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời,góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cảithiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Đối với hệ thống thư viện côngcộng:

- Phấn đấu đến năm 2020:

+ Đầu tư xây dựng mới 04 thư việnhuyện, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho 06 thư viện huyện đảm bảocho việc tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện.

+ Cải tạo, nâng cấp 11 thư viện xãxây dựng Nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định của Chính phủ.

+ Phát triển thêm 10 thư viện xã(đạt 14,3% xã có thư viện).

+ Thư viện tỉnh, 100% thư việnhuyện và 11 thư viện xã thường xuyên tổ chức cung cấp các dịch vụ miễn phí củathư viện để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu họctập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác.

+ Thư viện tỉnh, 40% thư viện cấphuyện, thành phố và 11 thư viện xã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vịliên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứuthông tin, tri thức phù hợp với người sử dụng; cập nhật phổ biến kỹ năng kiếnthức khoa học phổ thông cho người lao động ở địa phương nhất là người dân ởvùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

+ Thu hút lượt người sử dụng thưviện hàng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư việnphục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao trình độ hiểu biết đạt 10- 15%.

+ Tăng cường bổ sung tài liệu(sách in, sách nói, sách chữ nổi, báo, tạp chí...) hàng năm tăng 5 -10% cho hệthống thư viện công cộng tỉnh.

+ Số lượt tài liệu phục vụ bạn đọchàng năm trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh tăng 15-20%; số lần luân chuyểnsách tại cơ sở tăng 10% mỗi năm.

+ Tổ chức các hoạt động Hưởng ứngngày Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4) hàng năm.

- Đối với hệ thống thư viện thuộcngành giáo dục các cấp trong tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; phátđộng phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ vềsách với các hoạt động ngoại khóa.

b) Đối với hệ thống bảo tàng, nhàtruyền thống.

* Đối với Bảo tàng tỉnh:

- Phấn đấu thu hút số lượt kháchtham quan bảo tàng, hàng năm tăng bình quân từ 10% đến 15%, trong đó khuyếnkhích khách tham quan là học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các bảo tàng thườngxuyên xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh phục vụ trưng bày lưu động tạicác địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Hàng năm ký kết với ngành giáodục Lâm Đồng và các địa phương chương trình giáo dục thông qua di sản văn hóa,đồng thời tổ chức học tập về lịch sử, về di sản văn hóa địa phương ngay tại bảotàng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến, quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua Website, Trạm vệ tinh ngânhàng dữ liệu văn hóa phi vật thể tại Bảo tàng tỉnh và các phương tiện thông tinđại chúng...

* Đối với nhà truyền thống:

- Phấn đấu đến 2020, 50% huyện,thành phố có một nhà truyền thống nhằm giới thiệu lịch sử hình thành, pháttriển; các đặc trưng văn hóa, những thành tựu về kinh tế, xã hội của địaphương...

- Phấn đấu 50% các ngành lớn cómột phòng truyền thống, nhằm giới thiệu khái quát quá trình hình thành và pháttriển của ngành cũng như những thành tích đã đạt được góp phần phát triển kinhtế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

- Phối hợp với các địa phương, cácngành tiến hành đầu tư khôi phục, và chỉnh lý trưng bày các nhà truyền thống đãcó, tiến tới hoàn thiện các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt độngnhà truyền thống.

- Xây dựng các bộ sưu tập hiệnvật, hình ảnh có giá trị lịch sử, văn hóa theo từng chuyên đề, nội dung phù hợpđể trưng bày tại các địa phương, trường học.

c) Đối với hệ thống nhà văn hóa,câu lạc bộ:

- Phấn đấu đến năm 2020:

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh có cơ sởvật chất, thiết chế ổn định đủ điều kiện tổ chức tất cả các hoạt động đúng vớichức năng nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh;

+ 80% Trung tâm Văn hóa - Thể thaocác huyện, thành phố có thiết chế ổn định, có hội trường và nhà thi đấu đa năngphục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương;

+ 80% các xã (phường, thị trấn) cónhà văn hóa; 80% các thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tưđầy đủ các trang thiết bị về hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, máy vitính... để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, học tập,vui chơi, giải trí tại địa phương.

- Thu hút 60% số dân vùng đô thịvà 50% số dân vùng nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịchphục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

- Tăng cường các hoạt động đưa vănhóa về cơ sở: Tăng số lượng các buổi biểu diễn nghệ thuật, các buổi tuyêntruyền, triển lãm về các xã, các thôn bản đặc biệt là những vùng sâu, vùng xavùng đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyênmôn nghiệp vụ về tổ chức hoạt động, kỹ năng tổ chức các loại hình câu lạc bộcho cán bộ văn hóa thuộc các trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố,các xã và cán bộ phụ trách nhà sinh hoạt cộng đồng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở hạ tầng, đadạng hóa trang thiết bị và phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụhọc tập phù hợp với từng đối tượng ở từng địa phương

a) Đối với hệ thống thư viện:

- Đổi mới phương thức hoạt độngthư viện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nguồn lựcthông tin điện tử, bộ phận tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn,trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng là người dân tộc thiểu số, ngườikhiếm thị, trẻ em.

- Tăng cường công tác phục vụ lưuđộng, luân chuyển sách báo giữa các thư viện; khuyến khích, tạo điều kiện và hỗtrợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng cùng pháttriển.

b) Đối với Bảo tàng tỉnh:

- Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệthống trưng bày tại bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật,hình ảnh tiêu biểu để tăng cường đi cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưuđộng, trưng bày chuyên đề, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường.

- Quy hoạch và cải tạo cơ sở vậtchất, khu trưng bày ngoài trời tạo không gian hấp dẫn phục vụ khách tham quanvà học sinh, sinh viên.

- Thường xuyên bổ sung và luânchuyển các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, nhằm phát huy tốt các di sản vănhóa.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạtđộng ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên tại bảo tàng như các trò chơi dângian, các hoạt động thao tác nghề truyền thống nhằm khơi dậy khả năng sáng tạocho học sinh sinh viên.

- Hàng năm nhân ngày Di sản vănhóa (23/11) tổ chức các sự kiện để giới thiệu đến khách tham quan về di sản vănhóa truyền thống tại bảo tàng nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt làhọc sinh, sinh viên đến tham quan học tập.

- Đa dạng hóa hoạt động tuyêntruyền, đặc biệt là đối với các công ty du lịch lữ hành để tuyên truyền thu hútkhách trong và ngoài nước đến tham quan.

- Phối hợp, hợp tác với các bảotàng, các nhà sưu tập tổ chức triển lãm chuyên đề các sưu tập hiện vật độc đáovà quý hiếm để tạo được thêm sự mới lạ, nhằm tăng sức hấp dẫn thu hút mọi đốitượng khách tham quan đến với bảo tàng.

- Tổ chức diễn xướng di sản vănhóa phi vật thể của các dân tộc bản địa, thao tác nghề truyền thống...(dân ca,dân vũ, văn hóa ẩm thực, đan lát, dệt thổ cẩm, in tranh dân gian Đông Hồ, làmgốm bằng bàn xoay,...) để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và hưởng thụ vănhóa ngày càng cao của nhân dân và du khách.

- Khuyến khích, hỗ trợ phát triểnmạng lưới bảo tàng ngoài công lập, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia hỗtrợ xây dựng các chương trình giáo dục trong bảo tàng.

c) Đối với nhà truyền thống:

- Phối hợp với các địa phương, cácngành, các cơ quan tiến hành đầu tư khôi phục các nhà truyền thống. Xây dựngmới các phòng truyền thống trong các cơ quan, ban, ngành, các nhà sinh hoạtcộng đồng, nhà văn hóa xã để tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng các bộ sưu tập hiệnvật, hình ảnh có giá trị lịch sử, văn hóa theo từng chuyên đề, nội dung phùhợp, trưng bày tại các địa phương, trường học nhằm tạo điều kiện cho người dânvùng sâu, vùng xa tiếp cận được các sưu tập tư liệu hình ảnh có giá trị như:“Dân ta phải biết sử ta”, “54 dân tộc anh em”; “Các di sản văn hóa tiêu biểucủa Việt Nam và thế giới”...

d) Nhà văn hóa, câu lạc bộ:

Tiến hành quy hoạch đất tại cácđịa phương nhằm hoàn thiện, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh,huyện, thành phố, đặc biệt là cấp xã và thôn, tổ dân phố theo chuẩn hóa về môhình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ côngchức, viên chức.

- Khảo sát, đánh giá thực trạnghiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ từ tỉnh đến huyện, cácxã tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

- Nâng cao chất lượng hoạt độngcủa nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sở thích,phù hợp với từng đối tượng.

- Thường xuyên nắm bắt những thuậnlợi, khó khăn của nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn để có kế hoạch điềuchỉnh hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc điểm dân cư địa phương nhằm nâng caohiệu quả hoạt động.

2. Nâng cao năng lực tổ chứchoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong cácthư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổchức, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình triển khainhiệm vụ học tập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Nâng cao ý thức về tự học, họctập thường xuyên, tìm tòi học hỏi của chính bản thân công chức, viên chức đểmỗi công chức, viên chức thật sự trở thành người cung cấp, hướng dẫn tìm kiếmvà sử dụng thông tin, tri thức đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của mọitầng lớp nhân dân.

3. Đổi mới nội dung, phươngthức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Tăng cường các hoạt động tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên pano, áp phích, tờ rơi,sách báo... về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, xây dựng xãhội học tập để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việchọc tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.

- Khuyến khích, tạo điều kiện chocác đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn tỉnh xây dựng,tổ chức các chương trình nghệ thuật, các tác phẩm về việc học tập suốt đờitrong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

4. Tăng cường quan hệ hợp tácvà đẩy mạnh công tác xã hội hóa

- Tăng cường giao lưu, học hỏikinh nghiệm trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong vàngoài tỉnh. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động trong cộng đồng.

- Huy động các nguồn lực tài chínhhợp pháp và tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật của các cá nhân, tổ chức để triển khaithực hiện kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề ánbao gồm: Nguồn ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) vàcác nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phươngcăn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổnghợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương,gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ năm 2014 đến năm 2015: Cáccấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động học tậpsuốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ xây dựng xã hộihọc tập. Cuối năm 2015 tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch.

2. Từ năm 2016 đến năm 2020: Tiếptục triển khai thực hiện Đề án, hoàn thành các mục tiêu. Cuối năm 2020 tổ chứctổng kết việc thực hiện kế hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ của kế hoạch; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các sở, ban, ngànhliên quan và địa phương xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển cácthiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo quy hoạch đã đượcphê duyệt; trong đó chú trọng bảo đảm nguồn lực để các thiết chế hoạt động cóhiệu quả, bền vững.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh cáchoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Đềán gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng caonhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vaitrò, lợi ích của việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp các sở, ban, ngành liênquan và các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cáctrung tâm học tập cộng đồng, các thư viện trường học; phối hợp chặt chẽ với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình giáo dục phổ thông các cấpthông qua hoạt động thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,câu lạc bộ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu bố trí kinh phí để thựchiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với các sở, ngành liênquan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với hoạt động của kế hoạch;phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch.

4. Sở Tài chính:

Thẩm định và đề xuất kinh phítriển khai thực hiện kế hoạch hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quyđịnh.

5. Sở Nội vụ:

Phối hợp với các sở, ngành liênquan tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng tổ chứccác hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban,ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quảĐề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong đó có nội dung tuyên truyềnvề hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ.

- Định hướng các cơ quan báo chítrên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tậpvà các mô hình hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà vănhóa, câu lạc bộ.

7. Các sở, ngành liên quan: Cótrách nhiệm cung ứng cơ hội học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi để độingũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được họctập suốt đời, trang bị tài liệu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân về lĩnh vựctheo chức năng và nhiệm vụ của từng sở, ngành; phối hợp chặt chẽ với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện cácnhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn tỉnh.

8. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh:

- Tổ chức các hình thức tuyêntruyền phong phú về xây dựng xã hội học tập qua các phong trào gia đình hiếuhọc, dòng họ hiếu học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

- Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xãhội học tập” qua đó vận động người dân thường xuyên, suốt đời, tận dụng cơ hộiđể học tập nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

9. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

- Căn cứ kế hoạch và tình hìnhthực tế của địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và cânđối, bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện tốt công tác truyềnthông, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉđạo Đài Truyền thanh - Truyền hình xây dựng chuyên mục tuyên truyền về đẩy mạnhcác hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà vănhóa, câu lạc bộ trên địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểmtra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báocáo tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
-
TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
LĐ VPUBND tỉnh;
-
Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐoàn Văn Việt