TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1935/2010/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPPHÒNG CÔNG SẢN VÀ TRANG PHỤC THUỘC VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 352/2003/NQ-UBTVQH11 ngày25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Quyết địnhsố 16/2003/QĐ-TCCB ngày 17/02/2003 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyđịnh bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Công sản và trangphục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệmvụ của Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính như sau:

Phòng Công sản và trang phục có Trưởng phòng, cácPhó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức chuyên môn, Phòng Công sản và trangphục có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện chức nănggiúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực sau đây:

a) Xây dựng đề án, kế hoạch mua sắm, sửa chữa,trùng tu tài sản công trong ngành Tòa án nhân dân.

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ đấu thầu mua sắm tài sản;lập sổ sách, biểu mẫu về quản lý tài sản công; tổ chức kiểm kê, kiểm soát tàisản; thực hiện thanh lý; đăng ký tài sản theo Luật Công sản.

c) Thực hiện điều chuyển tài sản trong ngành Tòa ánnhân dân.

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tàisản công trong ngành Tòa án nhân dân.

đ) Xây dựng kế hoạch trang phục và phân bổ trangphục ngành Tòa án nhân dân.

e) Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và các báocáo trong công tác quản lý, sử dụng công sản và trang phục của ngành Tòa ánnhân dân.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ vàVụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Phó Chánh án;
- TAND tối cao;
- Lưu Vụ TCCB.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình