THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1935/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI TAY NGHỀ ASEAN LẦN THỨ X NĂM 2014 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 70/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2013về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại ViệtNam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đán tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm2014 tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích

Tổ chức kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứX năm 2014 tại Việt Nam nhằm:

a) Góp phần thực hiện chủ trương hộinhập quốc tế của Đảng và Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết,hợp tác, hữu nghị giữa các quc gia thành viên ASEAN;

b) Thúc đẩy việc học và dạy nghề, rènluyện kỹ năng nghề nghiệp của giới trẻ cả nước, nhất là trong các cơ sở dạy nghề,các doanh nghiệp;

c) Phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghềquốc gia của mỗi nước thành viên nói riêng và khu vực nói chung tiến tới đạttiêu chuẩn kỹ năng của các nước tiên tiến của thế giới;

d) Thực hiện trách nhiệm luân phiêngiữa các nước thành viên trong cộng đồng ASEAN góp phần nâng cao vai trò, vị thếcủa Việt Nam về lĩnh vực dạy nghề;

đ) Tạo cơ hội cho học sinh Việt Namgiao lưu, gặp gỡ với thí sinh dự thi của các nước trong khu vực nhằm khuyếnkhích, thu hút học sinh phổ thông trung học vào học nghề.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức các hoạt động của kỳ thiphù hp với điều kiện và khả năng của Việt Nam theo thônglệ các kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; bảo đảm kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứX có chương trình và số lượng nghề thi tương đương với các kỳ thi đã được tổ chứctrong khu vực; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầuđề thi của mỗi nghề;

b) Bảo đảm kỳ thi được tổ chức vớigiá trị: “Trung thực, trong sáng, công bằng, hợp tác và sáng tạo”, thể hiện nétđặc trưng văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước,con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế;

c) Tất cả các thiết bị, dụng cụ, vậttư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ thi tay nghề phải được trang bị mới toàn bộvà cung cấp như nhau bảo đảm công bằng, bình đẳng đối với tất cả các vị trí làmbài thi của mỗi thí sinh dự thi ở từng nghề thi;

d) Bảo đảm nguồn tài chính của nướcđăng cai tổ chức kỳ thi theo thông lệ tổ chức kỳ thi tay nghề ASEAN; sử dụngcác nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong việc điều hành và phối hợp triển khai các hoạt động của kỳ thi;

đ) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ,ngành, địa phương liên quan, bảo đảm tổ chức kỳ thi trang trọng, thiết thực, anninh và an toàn.

3. Các hoạt động chính

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm2014 tại Việt Nam có các hoạt động chính sau đây:

a) Tổ chức thi 25 nghề trong đó có 23nghề chính thức và 02 nghề trình diễn phù hợp với thông lệ và theo quy định củakỳ thi;

b) Tổ chức đón, tiễn các đại biểu quốctế và các đoàn dự thi nước ngoài; hướng dẫn và hỗ trợ các đoàn dự thi nướcngoài làm các thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh; tchức vậnchuyển và làm các thủ tục tạm nhập, tái xuất các dụng cụ để làm bài thi của thísinh các đoàn dự thi nước ngoài;

c) Tổ chức các Hội nghị của Ủy ban tổchức, Ủy ban kỹ thuật; chuẩn bị địa điểm thi, phương tiện, máy, thiết bị, dụngcụ, vật tư và các nội dung khác theo yêu cầu của kỳ thi;

d) Tổ chức việc ăn, ở, đi lại, phiêndịch cho các trưởng đoàn; tổ chức việc ăn, đi lại cho các đoàn dự thi và nhữngngười tham gia tổ chức các hoạt động của kỳ thi; chuẩn bị các dịch vụ y tế,thông tin và truyền thông, công nghệ thông tin phục vụ cho các Hội nghị và kỳthi;

đ) Tổ chức đội ngũ liên lạc viên,tình nguyện viên để hỗ trợ các đoàn dự thi nước ngoài tham dự các Hội nghị và kỳthi; tổ chức các hoạt động giao lưu của mỗi đoàn với một trường tiểu học, giaolưu văn hóa, văn nghệ và tham quan, du lịch cho các đoàn dự thi;

e) Thực hiện công tác thông tin,tuyên truyền cho kỳ thi;

g) Tổ chức và thực hiện các hoạt độngvà nhiệm vụ khác phục vụ tổ chức thành công các Hội nghị Ủy ban tổ chức, các Hộinghị Ủy ban kỹ thuật và các hoạt động tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm2014 phù hợp với thông lệ và theo các quy định của kỳ thi.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức các hoạtđộng chính của kỳ thi

a) Hội nghị Ủy ban tổ chức lần thứ nhấtđược tổ chức vào tháng 11 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh;

b) Hội nghị Ủy ban kỹ thuật lần thứnhất diễn ra vào tháng 3 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội;

c) Tổ chức thi, các hội nghị, các cuộchọp liên quan vào tháng 10 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, HàNội.

5. Kinh phí

a) Kinh phí tổ chức thi tay nghềASEAN lần thứ X năm 2014 do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và từ các nguồn huy động, tài trợ hp pháp khác. Trong đó nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các hoạt độngnhư sau:

- Mua thiết bị dạy nghề kèm theo dụngcụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi đối với các nghề thuộc danh mục nghề trọngđiểm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Được bốtrí từ nguồn vốn ngân sách của Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề thuộcChương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

- Mua thiết bị dạy nghề kèm theo dụngcụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi của các nghề không thuộc danh mục nghềtrọng điểm và kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động tổ chứcthi tay nghề: Được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Việc mua sắm thiết bị, dụng cụ, vậttư, nguyên vật liệu phục vụ cho kỳ thi và việc xử lý các thiết bị, dụng cụ, vậttư, nguyên vật liệu (nếu còn) sau khi kỳ thi kết thúc thực hiện theo quy định củapháp luật;

c) Việc lập dự toán, quản lý và quyếttoán kinh phí thực hiện Đán tổ chức thi tay nghề ASEAN lầnthứ X năm 2014 tại Việt Nam theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn luật liên quan;

d) Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án tổ chứcthi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam, bảo đảm kinh phí tổ chức kỳthi được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức thi tay nghề ASEAN lầnthứ X năm 2014; quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động củaBan Chỉ đạo, Ban tổ chức để giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitổ chức triển khai kỳ thi đạt được các mục đích và theo yêu cầu đặt ra.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơquan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đăngcai kỳ thi tổ chức triển khai thực hiện Đán tổ chức thitay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014, bố trí ăn, ở thuận lợi, an toàn cho các đốitượng tham dự các hoạt động của kỳ thi;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhlập dự toán kinh phí tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 theo quy địnhcủa pháp luật về ngân sách nhà nước; phân bổ dự toán kinh phí Chương trình mụctiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề năm 2014; căn cứ phân bổ kinh phí Dự án đi mới và phát triển dạy nghề để mua thiết bị dạy nghề kèm theo dụng cụ,vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi đối với các nghề thuộc danh mục nghề trọngđiểm;

- Chủ trì tổ chức các Hội nghị, các hoạtđộng triển khai thực hiện kỳ thi, tổ chức họp báo để tuyên truyền cho kỳ thitheo quy định;

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí theo quy định;

- Kim tra, giámsát công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị của kỳ thi, các hoạt động tổ chứcthi.

b) Bộ Tài chính:

Bố trí kinh phí thực hiện tổ chức thitay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 theo quy định của pháp luật về ngân sách nhànước bảo đảm triệt để tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộivà thành phố Hồ Chí Minh:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảngbá về kỳ thi tại địa phương trong thời gian diễn ra các hội nghị và tổ chức kỳthi do địa phương đăng cai. Đảm bảo các tuyến phố nơi diễn ra sự kiện của kỳthi do địa phương đăng cai phải có các băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về kỳ thi. Bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thi, liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức các hoạt động của k thi.

d) Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp, hỗ trợ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội triển khai công tác tuyên truyền đốingoại về kỳ thi. Thông báo về sự kiện tại cuộc họp báo thường kỳ của Người phátngôn Bộ Ngoại giao; đăng các thông tin giới thiệu về kỳthi trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao; mời, hướng dẫn và quản lýhoạt động của các phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin tại kỳ thi;

- Phối hợp với Bộ Công an tạo điều kiệnthuận lợi cho các phóng viên nước ngoài, thành viên các đoàn đến Việt Nam thamdự kỳ thi;

- Tham gia công tác lễ tân, đối ngoạicủa kỳ thi.

đ) Bộ Công an:

- Phối hợp với các cơ quan liên quantạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ăn, ở, an ninh antoàn cho các thành viên tham dự các hội nghị chun bị kỳthi và các hoạt động tchức thi;

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và côngan các địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong vàsau kỳ thi.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyêntruyền đầy đủ, kịp thời, chính xác mục tiêu, ý nghĩa và các hoạt động của cuộcthi.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ được phân công trách nhiệmtại Điều 2, Chtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN và Nhi đồng của Quốc hội;
- UB các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trlý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Thiện Nhân