ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BỔ SUNG VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢNTRÊN ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DONGẬP NƯỚC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN, ĐOẠN QUA XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ HƯƠNGTRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồiđất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 956/STNMT-GPMB ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tổng mứcgiá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và tài sản trên đất cho các hộ giađình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất do ngập nước lòng hồ thủyđiện Hương Điền, đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà với tổng kinh phí bồithường, hỗ trợ là: 1.023.856.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi batriệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 1.003.780.000đồng (Một tỷ, không trăm lẻ ba triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

- Chi phí thực hiện GPMB (2%): 20.076.000đồng (Hai mươi triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 củaQuyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có trách nhiệm côngbố Quyết định phê duyệt chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung; chỉ đạoTrung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chitrả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dânthị xã Hương Trà; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà; Chủtịch Ủy ban nhân dân xã Hương Bình; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cáchộ gia đình, cá nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và PCVP Đ.N Trân;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ