ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ- UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 479/TTr-SNV ngày 06/08/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Dương giai đoạn2013-2015”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ là Thườngtrực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh chịu tráchnhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủtrưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanvà các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnhBình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP; V,N, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

KẾ HOẠCH

ĐẨYMẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm Quyết định số1935/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng nềncông vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Xác định danh mục vị trí việclàm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh,cấp huyện. Đến hết năm 2013, 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấphuyện triển khai xây dựng và hoàn chỉnh danh mục vị trí việc làm và cơ cấu côngchức theo ngạch, phấn đấu đến năm 2014 được Bộ Nội vụ phê duyệt toàn bộ.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung vàxây dựng các chức danh, tiêu chuẩn công chức theo quy định của Trung ương.

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danhTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụngcông chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức. Thực hiện ứng dụng công nghệtin học vào tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện thí điểm đổi mới việctuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Phòng.

- Tổ chức thực hiện công tác đánhgiá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quảcông vụ.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đàothải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệmvụ, vi phạm kỷ luật...

- Quy định và thực hiện chính sáchthu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạtđộng công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lývà chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

2. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời các chủtrương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức.Thống nhất về nhận thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và thenchốt trong cải cách nền hành chính hiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức phải gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011 - 2020 phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, góp phầnxây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất,thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tìnhhình thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Đẩy mạnh phân cấp quản lý vàhoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ: đẩy mạnh phân cấp trong quản lý cánbộ, công chức. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Giảmquy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinhgiản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Đẩy mạnh thực hiện việc xácđịnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan Nhà nước.

3. Xây dựng và hoàn thiện tiêuchuẩn chức danh công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng vàtương đương trở lên.

4. Nâng cao chất lượng tuyển dụng,thi nâng ngạch công chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ chuyên mônvà năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

5. Từng bước đổi mới chế độ côngvụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thờiquy định sửa đổi về chế độ công chức.

6. Đề cao trách nhiệm trong hoạtđộng thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kếtquả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãingộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

7. Tiếp tục đổi mới công tác đánhgiá cán bộ, đánh giá công chức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quảcông tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, côngtrạng, kết quả công tác của cán bộ, công chức là thước đo chính để đánh giáphẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánhgiá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệmđối với việc đánh giá công chức.

8. Nghiên cứu đề xuất chính sáchđãi ngộ nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo,quản lý.

9. Thực hiện các quy định đổi mớivề phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Phòng.

10. Thực hiện tốt các quy định củaChính phủ và của các Bộ, ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã.

11. Tiếp tục thực hiện chính sáchtinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cánbộ, công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài các nội dung chính nêu trên,để việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đạt được kết quả, cần đẩymạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vàocác hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức; thống kê tổng hợp,quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐẨYMẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục thực hiện các quy địnhvề vị trí việc làm, về tuyển dụng và tiêu chuẩn công chức:

a) Triển khai thực hiện kịp thờiquy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

b) Triển khai thực hiện việc xácđịnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chứccấp tỉnh, cấp huyện.

c) Triển khai thực hiện các quyđịnh về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

d) Tổ chức thực hiện các quy địnhvề chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiệnnhiệm vụ.

2. Chấn chỉnh việc thực hiện chếđộ báo cáo thống kê. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức:

a) Triển khai thực hiện quy địnhchế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Đưa vào sử dụng thống nhất phầnmềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quytrình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lýcán bộ, công chức.

c) Thực hiện việc quản lý thốngnhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểumẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyêncập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chứctheo phân cấp quản lý.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượngthi tuyển, thi nâng ngạch công chức

a) Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển,thi nâng ngạch công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu vềtrình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển vàthi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chấtlượng, thực tài.

c) Thực hiện tốt các quy định vềtổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chế tổ chức kỳthi nâng ngạch và nội quy thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

4. Đổi mới phương thức tuyển chọnlãnh đạo cấp Phòng

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạocấp Phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm củangười đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điềukiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

5. Thực hiện chế độ tiến cử vàchính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tronghoạt động công vụ

a) Triển khai thực hiện quy địnhvề chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệmvào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Tiếp tục ban hành và triển khaithực hiện các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộngười có tài năng trong hoạt động công vụ.

6. Nâng cao chế độ kỷ luật tronghoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệmtrong hoạt động công vụ

a) Thực hiện chế độ sát hạch đốivới công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệmgắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt độngcông vụ.

c) Thực hiện việc miễn nhiệm, từchức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

d) Xây dựng đội ngũ công chứcthanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

7. Thựchiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, côngchức ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Tổ chức thực hiện quy định sửađổi về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện chếđộ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại cấp xã.

c) Nghiên cứu xây dựng và ban hànhcác quy định về việc khoán kinh phí đốivới các chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố.

8) Tiếp tục thực hiện chính sáchtinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉđạo):

- Chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉđạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai vàhướng dẫn các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quảthực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đếntrưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo trung ương (Bộ Nội vụ).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính: cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngânsách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kếhoạch này. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có)để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, SởNội vụ và các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiệnvà xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý công vụ, công chức.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: hỗtrợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vàoviệc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác, nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụđể triển khai ứng dụng công nghệ thông tinvào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạchnày.

- Phốihợp với Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúngthực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức.

e) Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa vàtriển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, tổ chức sơ kết việcthực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) cùng với thờigian báo cáo năm về công tác cải cách hành chính trước ngày 01 tháng 11 hàngnăm.

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạotỉnh để chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinhphí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nướcvà các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh trực tiếp đến Sở Nội vụ đểtổng hợp, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.