BỘ TƯ PHÁP
----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2012
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2012;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, gồm các nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.
2. Báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện quy định của Luật Nuôi con nuôi về vấn đề đăng ký con nuôi thực tế và Kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới.
3. Quán triệt kế hoạch thực hiện các Luật vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Quán triệt việc giúp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị
1. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến đa phương tiện.
2. Các điểm cầu Hội nghị được đặt tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 16 tháng 7 năm 2012.
Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị
1. Đại biểu mời dự:
- Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Đại diện Lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan;
- Phóng viên cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương nơi tổ chức điểm cầu.
2. Đại biểu triệu tập:
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: Tổng Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Bộ, Cục Con nuôi, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, các Chuyên gia cao cấp của Bộ Tư pháp;
- Đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tại các thành phố nơi tổ chức điểm cầu.
Tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 250 đại biểu; nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị khoảng 50 người.
3. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
Điều 4. Phân công điều hành và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Hội nghị:
1. Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, điều hành toàn bộ Hội nghị tại các điểm cầu (có Bản phân công điều hành và đại biểu tham dự Hội nghị kèm theo).
2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng Chương trình tổ chức Hội nghị; chuẩn bị các công tác hậu cần phục vụ Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội.
3. Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Cục Thi hành án dân sự đảm bảo các điều kiện về hậu cần phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.
4. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức Hội nghị tại các điểm cầu.
Điều 5.Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đưa lên cổng TTĐT);
- Lưu: VT, LTQHCC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đinh Trung Tụng

BỘ TƯ PHÁP
--------------------
BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH
VÀ ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ SƠ KẾT 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2012 TẠI CÁC ĐIỂM CẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1936 /QĐ-BTP ngày 4 tháng 7 năm 2012)

TT
Điểm cầu
Hội nghị
Người điều hành
Đại biểu tham dự
1
Thành phố Hà Nội (tại trụ sở Bộ Tư pháp)
Thứ trưởng
Đinh Trung Tụng
- Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Đại diện Lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: Tổng Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thanh tra Bộ, Cục Con nuôi, các Chuyên gia cao cấp của Bộ Tư pháp;
- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 27 tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh;
- Đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện thành phố Hà Nội;
- Phóng viên cơ quan thông tấn báo chí.
2
Thành phố Đà Nẵng (tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng)
Thứ trưởng
Nguyễn Thúy Hiền
- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 13 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Ninh Thuận;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng;
- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
3
Thành phố Hồ Chí Minh (tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)
Thứ trưởng
Nguyễn Đức Chính
- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 23 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đắc Nông, Bình Thuận, ĐắkLắk;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.