ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1936/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vc Bảo tr xã hi

1

Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật

2

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

3

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

4

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

6

Thủ tục chuyển hồ sơ trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đi nơi khác

7

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật từ nơi khác chuyển đến

8

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

9

Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

10

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi

11

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi

II

Lĩnh vực Người có công

1

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

2

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

3

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

4

Thủ tục giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh

5

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh

6

Thủ tục giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

7

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

8

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

9

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

10

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

11

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

T-LDG-232921-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ không có người nuôi dưỡng, người cao tuổi, người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo" thành "Thủ Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ không có người nuôi dưỡng, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo"

Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động TBXH - Bộ tài chính

II. Lĩnh vực Người có công

1

T-LDG-092225-TT

Đổi tên "Thủ tục cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học" thành "Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

2

T-LDG-092273-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng" thành "Thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

3

T-LDG-092319-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày" thành "Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

4

T-LDG-092344-TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

5

T-LDG-092348-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần" thành "Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

6

T-LDG-092351-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến" thành "Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

7

T-LDG-092389-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng" thành "Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

8

T-LDG-092402-TT

Đổi tên "Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc" thành "Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế"

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

C. Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Người có công

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định nội dung bãi bỏ

1

T-LDG-120934-TT

Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

2

T-LDG-091015-TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết tuất từ trần cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

3

T-LDG-092329-TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

4

T-LDG-092378-TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

5

T-LDG-092397-TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng.

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TBXH

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN