ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1937/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 2 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy địnhquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kếhoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 46/TTr-SKHCN ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mụcvà kế hoạch kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ đợt 2 năm2013 (kèm theo danh mục).

Điều 2.Giao Sở Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết địnhsố 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quảnlý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức và phân bổ dự toán kinhphí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhànước tại tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành có liên quan của cấp có thẩmquyền trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí từ nguồn ngânsách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

DANH MỤC

CÁCNHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 củaUBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu

Nội dung

Sản phẩm

Kinh phí (triệu đồng)

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng Cổng thông tin một cửa điện tử Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng Cổng thông tin một cửa điện tử để kết xuất dữ liệu, thông tin từ máy chủ của các hệ thống một cửa điện tử độc lập tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để nâng cao khả năng quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp; tạo sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc theo dõi, giám sát hồ sơ của mình thông qua Internet

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống một cửa điện tử tại 04 đơn vị;

- Viết phần mềm cổng thông tin điện tử;

- Cài đặt, chạy thử nghiệm phần mềm;

- Xây dựng quy chế hoạt động của Cổng thông tin một cửa.

- Cổng thông tin một cửa hoạt động ổn định trên Internet theo địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn

- Các tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm theo.

- Quy chế hoạt động của Cổng thông tin một cửa Lâm Đồng

70

2013

2

Đăng ký các nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt”, “Trà B’Lao” ra nước ngoài

Phòng Công nghệ và SHTT Sở Khoa học và Công nghệ

Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài

- Tra cứu để đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Rau Đà Lạt tại Singapore và Nhật Bản.

- Tra cứu để đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” tại Singapore và Trung Quốc

Kết quả tra cứu để làm căn cứ nộp đơn bảo hộ

125

2013

3

Mở rộng dự án ứng dụng điện năng lượng mặt trời cho Phân hiệu Trường Tiểu học Đạ Mpô thuộc Trường Tiểu học Đạ Rsal, huyện Đam Rông

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Lâm Đồng

Cung cấp nguồn điện năng lượng mặt trời phục vụ giáo viên và học sinh trong học tập và sinh hoạt tại vùng sâu, xa, dân tộc ít người, chưa có điện lưới.

- Khảo sát nhu cầu, mức độ sử dụng điện; vị trí lắp đặt Pin mặt trời, các thiết bị sử dụng điện …

- Lựa chọn thiết bị.

- Lắp đặt, vận hành, đánh giá hệ thống, bảo trì, hướng dẫn sử dụng …

Hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp cho 100 bóng đèn tiết kiệm điện công suất 18W/bóng, sử dụng ổn định.

170

2013

4

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Techmart

Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ 10 doanh nghiệp tham gia Techmart

Tháng 11/2013 tại Đắk Nông

150

2013

Tổng cộng

515