ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1938/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phânloại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫnthực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 củaChính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1133/TTr-SNV ngày20/6/2013; Ủy ban nhân dân huyện Long Thành tại Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày25/12/2012; Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch tại tờ trình 10/TTr-UBND ngày08/01/2013; Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày16/01/2013 và Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tại Tờ Trình số 01/TTr-UBND ngày05/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh loạiđơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 05 kể từ ngày Chủ tịchUBND tỉnh ban hành quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 23/5/2007, cụ thể như sau:

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại1:

- Huyện Long Thành: Xã Tân Hiệpvà xã Phước Bình;

- Huyện Nhơn Trạch: Xã Phú Hội,xã Phú Hữu và xã Long Thọ;

- Huyện Trảng Bom: Xã Đồi 61, xãĐông Hòa và xã Tây Hòa;

- Huyện Thống Nhất: Xã XuânThiện.

2. Đơn vị hành chính cấp xã loại2:

- Huyện Long Thành: Xã Suối Trầu.

Điều2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sungcho quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBNDcác huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và thủ trưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHĐinh Quốc Thái