UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính

Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

_______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét yêu cầu thực tế công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1.Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố; trừ các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu công nghiệp, Khu chế xuất và các báo cáo đánh giá tác động môi trường được ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Sơn