BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1940/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬPNHÓM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐÀM PHÁN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI VÙNGTRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN TRÊN BIỂN CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Tổ chức, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương,Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địaphương;
Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979(SAR79);
Căn cứ Quyết định 1112/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vậntải về việc thành lập Tổ công tác về vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên biểncủa Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn BộGiao thông vận tải;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm Xây dựng Đề ánnghiên cứu, đề xuất phương án đàm phán xác định ranh giới Vùng trách nhiệm tìmkiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhóm xây dựng Đềán), gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Đỗ Đức Tiến - Phó Cục trưởng,Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng Nhóm;

2. Ông Vũ Thế Quang - Trưởng phòngPháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Trưởng nhóm thường trực;

3. Ông Bùi Thiên Thu - Phó Vụ trưởngVụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải Phó Trưởng nhóm;

4. Ông Phạm Hoàng Giang - Phó Cụctrưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng nhóm;

5. Ông Trần Ngọc Chiến - Phó trưởngphòng Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn,Thành viên;

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởngphòng Kiểm soát môi trường biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tàinguyên và môi trường, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Vũ - Chuyên viênphòng Quản lý tàu cá và cơ sở hạ tầng nghề cá, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợithủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành viên;

8. Ông Trần Xuân Long - Chuyên viênchính, Vụ biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyênviên chính, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLB&TKCN, Bộ Giao thông vậntải, Thành viên;

10. Bà Trần Thị Thanh Thuý - Chuyênviên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó trưởngphòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam, Thành viên;

12. Ông Vũ Khang Cường - Phó Tổnggiám đốc Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam, Thành viên;

13. Ông Phan Nguyễn Hải Hà - Phó trưởngphòng An toàn - An ninh hàng hải, Thành viên Thư ký;

15. Ông Trương Cao Dũng - Chuyênviên Phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam, Thành viên Thư ký;

16. Ông Trịnh Văn Thành - Chuyênviên Phòng khai thác, Công ty Thông tin điện tử hàng hải, Thành viên.

17. Ông Nguyễn Văn Thơ - Chuyênviên, Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên.

18. Lê Việt Phương – Chuyên viên, VụLuật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhóm Xây dựng Đề án có nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

Tổ chức xây dựng Đề án nghiên cứu, đềxuất phương án đàm phán xác định ranh giới Vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạntrên biển của Việt Nam;

Tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng Đềán trình Tổ trưởng Tổ công tác về Vùng trách nhiệm Tìm kiếm cứu nạn trên biển củaViệt Nam (Tổ công tác) phê duyệt;

Đề xuất các kiến nghị, biện pháp giảiquyết vượt thẩm quyền, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện với Tổcông tác để xem xét, quyết định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởngTổ công tác giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Kinh phí nghiên cứu xây dựng Đề ánvà hoạt động của Nhóm Xây dựng Đề án do ngân sách Nhà nước bảo đảm;

Các Bộ, ngành và cơ quan có thànhviên tham gia Nhóm xây dựng Đề án nêu tại Điều 1 và các địa phương liên quan tạođiều kiện thuận lợi giúp Nhóm xây dựng Đề án hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Các Thành viên Nhóm xây dựng Đề ánlàm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Nhóm xâydựng Đề án phân công. Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng Tổ công tác có quyềnbổ sung, thay đổi thành viên của Nhóm Xây dựng Đề án trên cơ sở đề nghị của TrưởngNhóm xây dựng Đề án.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực sau khi Nhóm Xây dựng Đề án hoàn thành nhiệmvụ nêu tại Điều 2.

Các ông: Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chốnglụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và các Vụcó liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàngkhông Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Tấn Viên;
- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN và PTNT;
- Văn phòng UB quốc gia TKCN;
- Trung tâm PHTKCNHH, VISHIPEL;
- Lưu: VT, VP BCĐ PCLB&TKCN (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu