ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 547/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La gồm các thành phần sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban.

2. Các Phó Trưởng ban

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc Sở Công thương.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế;

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường trực Sở Công thương;

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trực thuộc Sở Y tế;

4. Mời lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La;

- Hội Nông dân tỉnh Sơn La;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sơn La;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động

a) Nhiệm vụ

- Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp về an toàn thực phẩm tại địa phương;

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn thực phẩm hàng năm và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động liên ngành. Trường hợp công tác an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh biện pháp xử lý;

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện chương trình, kế hoạch dài hạn về an toàn thực phẩm; tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

b) Chế độ hoạt động

- Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế.

- Thủ trưởng các cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công, đăng ký danh sách người tham gia gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên.

- Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạothực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng NC, TH, KT, KGVX;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh