ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh đơn giá và hướng dẫn áp dụng đối với các công trình đào đắp kênh mương, đê, đập bằng xáng cạp, máy đào

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh v/v ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị số 624/CV-SNN ngày 7/5/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v xin phê duyệt hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá các công lính thủy lợi;

Xét đề nghị số 691/SXD-XD ngày 17/7/2007 của Sở Xây dựng và đề nghị số 1004/SNN-XDCB ngày 20/7/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn.giá và hướng dẫn áp dụng đối với các công anh đào đắp kênh mương, đê, đập bằng xáng cạp, máy đào trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Giảm 30% chi phí thi công đào, nạo vét kênh mương bằng máy đào tại mục Trực tiếp phí (ban hành theo công văn số 123/UBND-CN ngày 09/01/2007 của UBND tỉnh).

- Cho phép thực hiện tính toán.bù lún trong việc thiết kế, thi công các công trình đê, đập; trong trường hợp đất đắp chưa thể thi công bằng máy đầm, máy ủi, cho phép sử dụng máy đào để san sửa đê, đập.

Điều 2.Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh v/v ban hành bộ đơn giá xây dựng công rình trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết định này là có hiệu lực kể từ ngày ký, các qui định trước đây trái với quyết định này không còn giá trị.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện cụ thể Quyết định 60/2006/-QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và qui định nêu tại điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân