ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 1941/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện

cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên

______________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 25 tháng 4 năm 2008 Thông tư Liên tịch giữa Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hiện chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, huyện

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này, Danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc Sở Y tế căn cứ trách nhiệm được giao ghi tại Điều 6, Chương II, Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg , ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ đạo đơn vị, hoàn tất các công việc có liên quan, đưa cơ chế một cửa tại đơn vị vào thực hiện theo Quy định.

2. Các Sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng