ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH CÂY LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế- xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thểphát triển ngành nông nghiệp đến 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phêduyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 04/4/2014và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 75/KHĐT-TH ngày 22/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án quy hoạch phát triển cây lúa trên địa bàn tỉnh LâmĐồng đến 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Thực trạng ngành sản xuấtlúa gạo của tỉnh đến năm 2013:

Tổng diện tích canh tác lúa trênđịa bàn tỉnh đạt 21.784 ha trải rộng trên địa bàn 10 huyện, thành phố Đà Lạt;trong đó, diện tích lúa 2-3 vụ là 12.211 ha, diện tích lúa 01 vụ là 9.573 ha,có khoảng 4.500 ha lúa chất lượng cao và 300 ha lúa giống.

Vùng trọng điểm về sản xuất lúahàng hóa tập trung tại các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Đơn Dương, DiLinh và Lâm Hà; đối với các địa phương còn lại chủ yếu là canh tác nhỏ lẻ, phụcvụ nhu cầu tại chỗ của dân cư.

Hệ số sử dụng đất trồng lúa bìnhquân đạt 1,52 lần, tổng diện tích gieo trồng đạt khoảng 33.200 ha với cơ cấumùa vụ: lúa mùa 16.080 ha, lúa đông xuân 10.860 ha, lúa hè thu 6.260 ha; năngsuất bình quân đạt 4,9 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 163.000 tấn; có 80% diện tíchgieo trồng sử dụng giống lúa thuộc các dòng có năng suất cao, chất lượng tốtnhư IR, OM, OMCS, MTL, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất, thuhoạch đạt 85% (trong đó có 50% diện tích gieo sạ áp dụng cơ giới hóa).

Tại địa bàn huyện Cát Tiên và ĐạTẻh thường xảy ra tình trạng hạn hán ở vụ đông xuân, các loại sâu bệnh hại trênlúa như rầy nâu, đạo ôn, vàng lùn - lùn xoắn lá, ốc bươu vàng thường xuất hiệntại các khu vực trọng điểm trồng lúa ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúacủa tỉnh.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lúacơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, hiện nay có 75% diện tích lúa chủ động đượcnước tưới, tuy nhiên nhiều công trình thủy lợi bồi lấp, xuống cấp, khả năngcung cấp nước thấp hơn so với công suất thiết kế, nhiều khu vực cần tiếp tụcđầu tư công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới, chuyển đổi từ đất lúa 1vụ sang đất lúa 2 vụ; giao thông nội đồng chủ yếu là đường đất, gây khó khăntrong việc vận chuyển hàng hóa, nhất là trong mùa mưa; các cơ sở chế biến vàbảo quản lúa gạo chưa đáp ứng được nhu cầu, sản phẩm lúa sau thu hoạch chủ yếuđược phơi thủ công, không đạt độ ẩm theo quyđịnh (13-14%), tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch còn cao từ (13-16%), các cơ sở chếbiến lúa gạo có quy mô nhỏ lẻ, công suất thấp, công nghệ lạc hậu, tỷ lệ thu hồigạo thành phẩm thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Thị trường tiêu thụ lúa gạo chủyếu đáp ứng nhu cầu nội tiêu trong tỉnh, một phần bán ra các tỉnh lân cận mộtsố vùng chuyên canh lúa.

2. Mục tiêu của Quy hoạch đến năm 2020:

a) Ổn định diện tích canh tác lúađến năm 2020 đạt khoảng 20.200 ha, trong đó lúa 02 vụ trở lên đạt 15.000 ha;năng suất bình quân đạt 5,4 - 5,5 tấn/ha/vụ, sản lượng lúa khoảng 200.000tấn/năm.

b) Đến năm 2020, có trên 85% diệntích gieo trồng sử dụng giống lúa xác nhận có năng suất, chất lượng và khả năngkháng sâu bệnh cao; có từ 38 - 40% diện tích canh tác lúa chất lượng cao và lúagiống được sản xuất theo quy trình VietGAP.

3. Nội dung quy hoạch phát triển cây lúa đến năm 2020:

a) Quy hoạch sử dụng đất cho câylúa: Khuyến khích đầu tư chiều sâu các giải pháp kỹ thuật để khai thác tối đahiệu quả diện tích đất trồng lúa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồnglúa nước; bảo vệ và nâng cao chất lượng đất trồng lúa, đối với diện tích lúamột vụ chuyển đổi thành lúa 2 vụ hoặc cây hàng năm khác có hiệu quả kinh tế caohơn. Đến năm 2020, tổng diện tích đất trồng lúa đạt khoảng 20.200 ha, chiathành 02 vùng:

- Xây dựng và phát triển vùngchuyên canh lúa hàng hóa tại 06 huyện trọng điểm về trồng lúa: huyện Cát Tiên(4.680 ha), huyện Đạ Tẻh (3.700 ha), huyện Đức Trọng (3.220 ha), huyện Di Linh(2.538 ha), huyện Đơn Dương (2.501 ha) và huyện Lâm Hà (2.072 ha).

- Ổn định vùng sản xuất lúa nhỏ lẻđể cung cấp lương thực, đáp ứng nhu cầu tại chỗ tại thành phố Đà Lạt (19 ha),huyện Lạc Dương (70 ha), huyện Đạ Huoai (300 ha), huyện Đam Rông (1.100 ha).

b) Quy hoạch sản xuất lúa chấtlượng cao, lúa giống: Tập trung chuyển đổi diện tích canh tác lúa thương phẩmsang lúa chất lượng cao, lúa giống. Đến năm 2020, có 7.630 ha sản xuất lúa chấtlượng cao và lúa giống, bao gồm:

- Lúa chất lượng cao 7.150 ha,năng suất bình quân đạt 6 - 6,2 tấn/ha/vụ, sản lượng khoảng 95.000 tấn, phân bốtại huyện Cát Tiên (3.400 ha), huyện Đạ Tẻh (2.200 ha), huyện Đơn Dương (600ha), huyện Di Linh (600 ha), huyện Lâm Hà (300 ha).

- Lúa giống 480 ha sản lượngkhoảng 6.200 tấn, phân bố tại huyện Cát Tiên (420 ha), huyện Đơn Dương (60 ha).

c) Quy hoạch cơ cấu mùa vụ, diệntích gieo trồng lúa: Áp dụng các giải pháp để tăng hệ số sử dụng đất, đến năm2020 hệ số sử dụng đất là 1,83 lần, diện tích gieo trồng đạt 37.000 ha; tăngdiện tích lúa 2-3 vụ từ 12.211 ha lên 15.000 ha (tăng 2.789 ha), giảm diện tíchlúa 01 vụ từ 9.573 ha xuống còn 5.200 ha (giảm 4.373 ha) tập trung tại Đạ Tẻh,Di Linh, Đơn Dương. Cơ cấu mùa vụ: lúa mùa 17.597 ha, lúa đông xuân 13.498 ha,lúa hè thu 5.905 ha.

d) Quy hoạch cơ cấu giống lúa:

- Khuyến khích sử dụng các giốnglúa xác nhận có thời gian sinh trưởng ngắn (90-100 ngày) có năng suất, chấtlượng và khả năng kháng sâu bệnh cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độcanh tác của từng địa phương.

- Xác định cơ cấu giống theo từngvùng, từng mùa vụ cụ thể để các địa phương căn cứ chỉ đạo sản xuất.

Chi tiết tại các Phụ lục: I, II,III, IV.

3. Vốn đầu tư: Tổng nhu cầu vốn khoảng 3.829,4 tỷ đồng; bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước: 201,4 tỷđồng, chiếm 5,25%, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 194,4 tỷđồng, gồm:

+ Hỗ trợ trực tiếp cho nông dânsản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ: 84 tỷđồng (khoảng 14 tỷ/năm)

+ Cấp bù do miễn thu thủy lợi phítheo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 97,2 tỷ (khoảng16,2 tỷ/năm).

+ Trợ giá lúa giống cho đồng bàodân tộc thiểu số theo chương trình trợ giá giống cây trồng: 13,2 tỷ (khoảng 2,2tỷ/năm).

- Ngân sách địa phương: Xây dựngmô hình, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật, phát triển thương hiệu: 07tỷ.

b) Vốn của nhân dân và các thànhphần kinh tế: 3.628 tỷ đồng, chiếm 94,75%.

4. Các giải pháp chủ yếu.

a) Giải pháp về vốn đầu tư:

- Bố trí nguồn vốn ngân sách Nhànước đầu tư qua các chương trình, dự án, tranh thủ nguồn vốn ODA để xây dựng cơsở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn và thủy lợi.

- Huy động nguồn vốn trong dân đầutư chuyển đổi giống mới, thâm canh tăng vụ.

- Phát triển mạng lưới tín dụngnông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụngđể đầu tư sản xuất.

b) Giải pháp về phát triển cơ sởhạ tầng:

- Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa,nâng cấp các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, nâng cao hiệu quảcung cấp nước tưới của các công trình hiện có, ưu tiên đầu tư xây dựng côngtrình thủy lợi vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi lúa 1 vụ sanglúa 2 vụ, phấn đấu đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% đất lúa hai vụ.

- Đầu tư hệ thống giao thông nôngthôn, giao thông nội đồng, phấn đấu đến năm 2020, có 100% số xã đạt tiêu chí vềgiao thông theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Khuyến khích đầu tư xây dựng hệthống sân phơi, kho chứa, cơ sở chế biến lúa gạo tại chỗ.

c) Giải pháp về khoa học công nghệ:

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học côngnghệ trong công tác sản xuất lúa, trong đó tập trung triển khai mô hình “3 tăng 3 giảm” (tăng năng suất, tăng chấtlượng lúa, tăng hiệu quả kinh tế; giảm thuốc trừ sâu, giảm phân đạm và giảm sốlượng giống), mô hình “1 phải 5 giảm” (phải sử dụng giống xác nhận; giảm nướctưới, giảm số lượng giống gieo sạ, giảm phân đạm, giảm thuốc bảo vệ thực vật vàgiảm thất thoát sau thu hoạch).

- Hỗ trợ xây dựng và phát triểncác mô hình sử dụng giống xác nhận, áp dụng quy trình VietGAP để sản xuất lúachất lượng cao, từng bước thực hiện mô hình cánh đồng lớn.

- Khuyến khích sử dụng lúa giốngdo địa phương sản xuất nhằm tạo đầu ra ổn định cho vùng sản xuất lúa giống.

- Tăng cường quản lý hệ sinh tháiđồng ruộng, chỉ đạo sản xuất đồng trà, đồng vụ nhằm hạn chế nguy cơ dịch hại.

- Phát huy vai trò của mạng lướikhuyến nông cơ sở, thực hiện tốt việc chuyển giao quy trình sản xuất lúa giống,phòng chống dịch bệnh, quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (IPM).

- Tăng cường áp dụng cơ giới hóatrong các khâu từ làm đất, canh tác, thu hoạch giảm chi phí nhân công; sử dụnglót bạt khi phơi hoặc sấy chủ động và công nghệ xay xát hiện đại để giảm tỷ lệtổn thất sau thu hoạch còn dưới 5%.

d) Giải pháp về quản lý nhà nước:

- Tăng cường quản lý nhà nước về vậttư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), tập trung quản lý cáccơ sở sản xuất và cung ứng giống lúa trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, giảm chiphí, hạn chế rủi ro trong sản xuất.

- Khuyến cáo, hướng dẫn nông dânthực hiện gieo trồng theo lịch thời vụ, sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, khôngsử dụng lúa thương phẩm làm lúa giống.

- Thực hiện có hiệu quả các chínhsách về hỗ trợ trực tiếp cho nông dân sản xuất lúa, chính sách cấp bù do miễnthu thủy lợi phí.

- Thực hiện chương trình trợ giágiống cây trồng đối với các giống lúa xác nhận, có năng suất, chất lượng tốt.

đ) Giải pháp về tổ chức sản xuấtvà đổi mới quan hệ sản xuất:

- Đổi mới và nhân rộng mô hình cáctổ hợp tác, hợptác xã nông nghiệp kết hợp dịch vụ. Khuyến khích nhân dân dồn điền đổithửa và xây dựng mối liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp theo mô hìnhcánh đồng lớn, mô hình công ty cổ phần nông nghiệp trong đó nông dân tham giacổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất.

- Tạo môi trường thuận lợi để cácdoanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ lúa gạovà cung ứng máy móc, thiết bị, vật tư cho sản xuất lúa tại các vùng trọng điểm.

e) Giải pháp về thị trường: Tăngcường các hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển thương hiệu “Lúa gạo CátTiên” và vùng phụ cận; xây dựng thương hiệu "Gạo Tùng Nghĩa - Đức Trọng".

g) Giải pháp về chính sách:

- Chính sách hỗ trợ cho nông dânsản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

- Chính sách cấp bù do miễn thuthủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ

- Chính sách khuyến khích doanhnghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày19/12/2013 của Chính phủ.

- Chính sách khuyến khích pháttriển hợp tác, liên kết sản xuất gắn vớitiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổnthất sau thu hoạch theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủtướng Chính phủ.

- Chính sách tín dụng phục vụ pháttriển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 củaChính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn là cơ quan chủ trì triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, có tráchnhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm,hướng dẫn các địa phương thực hiện các mục tiêu, nội dung, giải pháp của quyhoạch.

b) Tham mưu, đề xuất cụ thể hóacác cơ chế chính sách và huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

c) Thường xuyên kiểm tra và giámsát, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBNDtỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí ngânsách và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án liên quan, đảm bảo kinh phíthực hiện quy hoạch theo mục tiêu đề ra.

3. Các sở, ngành liên quan căn cứchức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nội dung, giải pháp của quy hoạchtrên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố ĐàLạt quản lý quy hoạch, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lập kế hoạch, lộ trìnhthực hiện các nội dung, giải pháp để đạt được mục tiêu của quy hoạch tại địaphương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môitrường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thủtrưởng các ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- LĐVP, TKCT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

PHỤ LỤC I

QUY HOẠCH DIỆN TÍCHCANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh)

ĐVT:ha

TT

Hạng mục

Năm 2013

Năm 2020

1

Thành phố Đà Lạt

19

19

Lúa 2 v

11

19

Lúa 1 v

8

2

Huyện Đam Rông

1.417

1.100

Lúa 2 v

839

1.100

Lúa 1 v

578

3

Huyện Lạc Dương

163

70

Lúa 2 v

65

70

Lúa 1 v

98

4

Huyện Lâm Hà

2.038

2.072

Lúa 2 v

1.216

2.000

Lúa 1 v

822

72

5

Huyện Đơn Dương

3.195

2.501

Lúa 2 v

928

1.726

Lúa 1 v

2.267

775

6

Huyện Đức Trọng

4.230

3.220

Lúa 2 v

1002

585

Lúa 1 v

3.228

2.635

7

Huyện Di Linh

2.616

2.538

Lúa 2 v

1.105

1.500

Lúa 1 v

1.511

1.038

8

Huyện Đạ Huoai

300

300

Lúa 3 v

60

60

Lúa 2 v

97

240

Lúa 1 v

143

9

Huyện Đạ Tẻh

3.056

3.700

Lúa 3 v

1.874

625

Lúa 2 v

1.182

1575

Lúa 2 v+ 01 vụ bắp

1500

10

Huyện Cát Tiên

4.750

4.680

Lúa 3 v

836

1.605

Lúa 2 v

2.996

2.395

Lúa 1 v

918

680

TOÀN TỈNH

21.784

20.200

Lúa 3 v

2.770

2.290

Lúa 2 v

9.441

11.210

Lúa 2 vụ + 01 vụ bắp

1.500

Lúa 1 v

9.573

5.200

PHỤ LỤC II

QUYHOẠCH CƠ CẤU MÙA VỤ VÀ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾNNĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh)

TT

Hạng mục

ĐVT

Năm 2013

Năm 2020

A

TOÀN TỈNH

1

Diện tích

33.089

37.000

Lúa Đông xuân

Ha

10.833

13.498

Lúa Hè thu

Ha

6.235

5.905

Lúa Mùa

Ha

16.021

17.597

2

Năng suất

4,9

5,4

Lúa Đông xuân

Tấn/ha

5,1

5,6

Lúa Hè thu

Tấn/ha

4,9

5,5

Lúa Mùa

Tấn/ha

4,8

5,3

3

Sản lượng

162.901

201.077

Lúa Đông xuân

Tấn

55.067

75.456

Lúa Hè thu

Tấn

30.619

32.322

Lúa Mùa

Tấn

77.215

93.299

B

PHÂN THEO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1

Đà Lt

1.1

Diện tích

30

38

Lúa Đông xuân

Ha

11

19

Lúa Mùa

Ha

19

19

1.2

Sản lượng

103

147

Lúa Đông xuân

Tấn

25

54

Lúa Mùa

Tấn

78

93

2

Đam Rông

2.1

Diện tích

2.301

2.200

Lúa Đông xuân

Ha

839

1.100

Lúa Mùa

Ha

1.462

1.100

2.2

Sản lượng

8785

9.328

Lúa Đông xuân

Tấn

3.425

4.906

Lúa Mùa

Tấn

5.360

4.422

3

Lạc Dương

3.1

Diện tích

144

140

Lúa Đông xuân

Ha

65

70

Lúa Mùa

Ha

79

70

3.2

Sản lượng

422

484

Lúa Đông xuân

Tấn

198

249

Lúa Mùa

Tấn

224

235

4

Lâm Hà

4.1

Diện tích

2.954

4.072

Lúa Đông xuân

Ha

1.216

2.000

Lúa Mùa

Ha

1.738

2.072

4.2

Sản lượng

13.767

20.710

Lúa Đông xuân

Tấn

5.591

10.060

Lúa mùa

Tấn

8.176

10.650

5

Đơn Dương

5.1

Diện tích

3.918

4.227

Lúa Đông xuân

Ha

928

1.726

Lúa Mùa

Ha

2.990

2.501

5.2

Sản lượng

22.299

26.265

Lúa Đông xuân

Tấn

5.250

10.684

Lúa Mùa

Tấn

17.049

15.581

6

Đức Trọng

6.1

Diện tích

4.514

3.805

Lúa Đông xuân

Ha

1.002

585

Lúa Mùa

Ha

3.512

3.220

6.2

Sản lượng

20.578

19.031

Lúa Đông xuân

Tấn

4.378

2.802

Lúa Mùa

Tấn

16.200

16.229

7

Di Linh

7.1

Diện tích

2.946

4.115

Lúa Đông xuân

Ha

1.105

1.500

Lúa Mùa

Ha

1.841

2.615

7.2

Sản lượng

14.016

21.397

Lúa Đông xuân

Tấn

5.120

7.590

Lúa Mùa

Tấn

8.896

13.807

8

Đa Huoai

8.1

Diện tích

357

590

Lúa Đông xuân

Ha

62

230

Lúa Hè thu

Ha

132

60

Lúa Mùa

Ha

163

300

8.2

Sản lượng

1365

2.623

Lúa Đông xuân

Tấn

215

945

Lúa Hè thu

Tấn

513

268

Lúa Mùa

Tấn

637

1.410

9

ĐTẻh

9.1

Diện tích

7.383

8.025

Lúa Đông xuân

Ha

1.878

2125

Lúa Hè thu

Ha

2.743

2200

Lúa Mùa

Ha

2.762

3700

9.2

Sản lượng

34.153

41.735

Lúa Đông xuân

Tấn

8.579

11.071

Lúa Hè thu

Tấn

12.508

11.132

Lúa Mùa

Tấn

13.066

19.532

10

Cát Tiên

10.1

Diện tích

8.542

9.788

Lúa Đông xuân

Ha

3.727

4.143

Lúa Hè thu

Ha

3.360

3.645

Lúa Mùa

Ha

1.455

2.000

10.2

Sản lượng

47.413

59.357

Lúa Đông xuân

Tấn

22.286

27.095

Lúa Hè thu

Tấn

17.598

20.922

Lúa Mùa

Tấn

7.529

11.340

PHỤ LỤC III

QUYHOẠCH CÁC CHỦNG LOẠI GIỐNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị hành chính

Chủng loại giống

1

Thành phố Đà Lạt

Giống MTL250; VND 9520

2

Huyện Đam Rông

Giống IR64; MTL250

3

Huyện Lạc Dương

Giống IR64; MTL250

4

Huyện Lâm Hà

Giống IR 59606; OM 6162; VND19-20

5

Huyện Đơn Dương

Giống OM 4498; TH41; Hương thơm

6

Huyện Đức Trọng

Giống OM 2158; OMCS 2000; OMCS 96; IR64; MTL250

7

Huyện Di Linh

Giống OMCS 2000; OM 3536; OM 6162; IR 59606

8

Huyện Đạ Huoai

Giống OM 5451; OM 6162; IR56279

9

Huyện Đạ Tẻh

Giống OM 4900; OM 5451; OM 6162; OM 930; IR56279;

10

Huyện Cát Tiên

Giống OM 4900; OM 6162; OM4097; OMCS 2000; OMCS 96; OMCS 97.

Đối với khu vực sản xuất lúa chất lượng cao

1

Huyện Lâm Hà

Giống IR 59606; OM 6162

2

Huyện Đơn Dương

Giống OM 4498; VND 9520

3

Huyện Di Linh

Giống OMCS 2000; OM 3536; OM 6162

4

Huyện Đạ Tẻh

Giống OM 4900; OM 5451; OM 6162; OM 930; IR56279;

5

Huyện Cát Tiên

Giống OM 4900; OM 6162; OM4097; OM4498; VND9520.

Ghi chú: Trong quá trình tổ chức thựchiện, các giống mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, cónăng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực sẽđược xem xét, bổ sung vào quy hoạch.

PHỤ LỤC IV

QUY HOẠCH VÙNG SẢNXUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG, LÚA GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh)

Đơnvị tính: ha

STT

Huyện - Xã

Năm 2020

Tổng số

Lúa CLC

Lúa giống

A

TOÀN TỈNH

7.630

7.150

480

B

CÁC HUYỆN

1

Huyện Đơn Dương

660

600

60

Ka Đơn

330

300

30

P’ Ró

330

300

30

2

Huyện Lâm Hà

350

350

0

Tân Văn

200

200

ĐĐờn

150

150

3

Huyện Di Linh

600

600

0

Gung Ré

300

300

Bảo Thun

150

150

Đinh Lạc

60

60

Gia Hiệp

30

30

Tam Bố

60

60

4

Huyện Đạ Tẻh

2.200

2.200

0

T.Trấn ĐTẻh

830

830

An Nhơn

450

450

Quốc Oai

200

200

Mỹ Đức

150

150

Quảng Trị

50

50

Đạ Lây

150

150

Hương Lâm

75

75

Triu Hải

110

110

Hà Đông

75

75

Đ Kho

110

110

5

Huyện Cát Tiên

3.820

3.400

420

T.Trấn Đồng Nai

700

560

140

Tiên Hoàng

300

300

Phước Cát 2

130

130

Gia Viễn

740

660

80

Nam Ninh

510

510

Mỹ Lâm

110

110

Tư Nghĩa

170

170

Phước Cát 1

440

420

20

Đức Phổ

370

335

35

Phù Mỹ

200

80

120

Quảng Ngãi

150

125

25