ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Số: 1942/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu

tình nguyện tỉnh Hưng Yên

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh - Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tại Tờ trình số 27/TTr-BCĐ ngày 14/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên, thay bà Nguyễn Thị Kim Loan đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên giữ nguyên theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Khắc Hào căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường