UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1943/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 36 Luật Thanhtra ngày 15/11/2010;

Xét Tờ trình số 32/TTr-TTr ngày 26/11/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc xin phê duyệt Chương trìnhcông tác năm 2014 của cơ quan Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt chương trình công tác năm 2014 của cơ quan Thanh tra tỉnh(kèm theo Chương trình số 20/CTr-TTr ngày 26/11/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và tổchức triển khai thực hiện đúng thời gian, nội dung và yêu cầu chương trình đãđược phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủtrưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

UBND TỈNH VĨNH LONG
THANH TRA TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CTr-TTr

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNGTÁC THANH TRA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND , ngày 03/12/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Công văn số 2399/TTCP-KHTCTH ngày 21/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xâydựng kế hoạch thanh tra năm 2014.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng uỷThanh tra tỉnh Vĩnh Long về phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm2014.

Cơ quan Thanh tra tỉnh xây dựngchương trình công tác năm 2014, tập trung thực hiện các công việc cụ thể nhưsau:

I. MỤC TIÊU CHUNG:

1. Triển khai thực hiện có hiệuquả các qui định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dungthanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật của các cấp, các ngành,gắn với mục tiêu giải pháp về phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và các nămtiếp theo. Hoạt động thanh tra hướng mạnh vào việc phát hiện, chấn chỉnh, kiếnnghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời cácvi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước,công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

2. Thực hiện nghiêm túc, cóhiệu quả nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cáccấp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó triển khaithực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành;tiếp tục rà soát và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thựchiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời trên 90% số vụviệc mới phát sinh, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Triển khai có hiệu quảchương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Tập trungtuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộcác giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, phát hiện, xử lýtham nhũng; kiên quyết thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi thamnhũng.

4. Tăng cường thanh tra tráchnhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách,nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng;thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vềthanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, nhằm nângcao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng, chống tham nhũng.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ:

1. Đối với công tác thanh tra:Thực hiện 10 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực và nội dung cụ thể nhưsau:

* Lĩnh vực thanh tra kinh tế xãhội: 06 cuộc.

1. Thanh tra việc chấp hànhchính sách pháp luật trong quản lý thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản,mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ niên độ thanh tra là03 năm, kể từ năm 2011 đến hết năm 2013.

2. Thanh tra việc chấp hànhchính sách pháp luật trong quản lý thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản,mua sắm trang thiết bị tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Vĩnh Long niên độ thanh tra là 03 năm, kể từ năm 2011 đến hết năm2013.

3. Thanh tra việc chấp hànhchính sách pháp luật trong quản lý thu chi tài chính đối với Trường Cao đẳng Sưphạm tỉnh Vĩnh Long giai đoạn là 03 năm, kể từ năm 2011 đến hết năm 2013.

4. Thanh tra việc chấp hànhchính sách pháp luật trong quản lý thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản,mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hoá Thể thaovà Du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn là 03 năm, kể từ năm 2011 đến hết năm 2013.

5. Thanh tra việc chấp hànhchính sách pháp luật trong việc quản lý tài chính kế toán và thực hiện nghĩa vụthuế đối với Công ty Cổ phần Cảng Vĩnh Long giai đoạn là 03 năm, kể từ năm 2011đến hết năm 2013.

6. Thanh tra diện rộng theo sựchỉ đạo của Thanh tra Chính phủ năm 2014 (có hướng dẫn sau).

- Cùng với việc triển khai cáccuộc thanh tra theo các nội dung trên, Thanh tra tỉnh sẽ chủ động lực lượng đểtiến hành thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷban nhân dân tỉnh.

* Lĩnh vực thanh tra tráchnhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo: 02 cuộc.

1. Thanh tra trách nhiệm trongthực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Mang Thít và các đơn vị trực thuộc.

2. Thanh tra trách nhiệm trongthực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Tam Bình và các đơn vị trực thuộc.

* Lĩnh vực thanh tra công tácphòng chống tham nhũng: 02 cuộc.

1. Thanh tra việc thực hiện cácqui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Uỷ ban nhân dân thị xãBình Minh và các đơn vị trực thuộc.

2. Thanh tra việc thực hiện cácqui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh Vĩnh Long và các đơn vị trực thuộc.

2. Đối với công tác pháp chếtuyên truyền:

- Nâng cao chất lượng xây dựngvà hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chốngtham nhũng. Tập trung vào Luật Tiếp công dân; các nghị định quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); các thông tưhướng dẫn quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục tăng cường công tácphổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thựchiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đểnâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã,phường, thị trấn), nhất là những điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, LuậtPhòng chống tham nhũng (sửa đổi bổ sung) và các nghị định hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện kết luận, kiến nghị qua thanh tra nhằm thu hồi các khoản thấtthoát về tài chính và tài sản nộp ngân sách nhà nước theo qui định, xử lýnghiêm minh đối với người vi phạm nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật.

3. Đối với công tác giải quyếtkhiếu nại tố cáo:

- Tiếp tục thực hiện các giảipháp tại Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Nghịquyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thựchiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dânđối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung giải quyết có chấtlượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao và những vụ việc mới phát sinhnhất là các điểm nóng phức tạp, vượt cấp; xử lý kịp thời số vụ việc khiếu kiệnđông người. Phấn đấu giải quyết đạt tỉ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phátsinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết địnhxử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát,giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thườngxuyên của ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 90%.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Đổimới công tác tiếp công dân theo Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủtướng Chính phủ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra,hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác phổbiến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luậtvề khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thịtrấn).

4. Công tác đấu tranh phòng,chống tham nhũng:

Thực hiện đồng bộ các giải phápphòng chống tham nhũng theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luậnsố 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về công tác phòng, chốngtham nhũng, lãng phí, ban hành tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 củaChính phủ, cụ thể:

- Đẩy mạnh thực hiện công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, giáo dục chính trị,tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; cóchiến lược truyền thông đúng đắn về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chốngtham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thôngtin cho các cơ quan báo chí để thông tin kịp thời những thành tích về những nỗlực công tác, không để đưa thông tin sai sự thật, gây dư luận không tốt và hiểukhông đúng về tình hình và những nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhànước.

- Tiếp tục nâng cao chất lượnghiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào cáclĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: Đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngânhàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công, công tác cán bộ …

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra,hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằmthúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

5. Về xây dựng lực lượng và mộtsố công tác khác:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàntổ chức, bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, nâng bậc, thựchiện công tác chính sách đối với cán bộ toàn ngành, nâng cao chất lượng hoạtđộng giữ gìn phát luật, kỷ luật của các cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiệntriển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng: Xây dựng tổ chức bộ máy đểthực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong côngtác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Quantâm xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hoá thanhtra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm,chính, chí công vô tư.

- Chú trọng thực hiện cải cáchhành chính trong hoạt động chuyên môn. Ứng dụng công nghệ thông tin để khaithác, xử lý kịp thời các thông tin cần thiết, hỗ trợ nghiệp vụ để nâng cao chấtlượng công tác chuyên môn. Tổ chức vận hành tốt trang thông tin điện tử của cơquan lên mạng diện rộng của tỉnh; thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượngtheo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động ở cơ quan.

- Đảm bảo nguồn kinh phí theođịnh mức dự toán đã được phê duyệt và theo qui định về khoán chi phí hành chínhtrong hoạt động của cơ quan, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu công tác chuyên môn, đảmbảo chi tiêu đúng nguyên tắc tài chính kế toán và tiết kiệm, đáp ứng kịp thờicác công tác thường xuyên, đột xuất của cơ quan.

- Các phòng và từng cán bộ côngchức phải thực hiện nghiêm Qui chế làm việc, các qui định của cơ quan, qui chếđoàn thanh tra, 05 điều kỷ luật của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặcbiệt tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh vềviệc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành côngvụ của cán bộ, công chức, viên chức. Gắn kết quả công tác chuyên môn với việcthực hiện các phong trào thi đua do cơ quan phát động.

- Ban lãnh đạo cơ quan chỉ đạovà phân công tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác như: Phối hợp chặt chẽ với chínhquyền địa phương giữ vững an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan, thực hiệnnghiêm các qui định về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng gian bảo mật, bảovệ tài sản và an toàn lao động cơ quan….

- Thường xuyên nắm bắt thôngtin về tình hình hoạt động của ngành, kịp thời xây dựng các báo cáo định kỳ vàđột xuất đúng theo Qui định về chế độ thông tin báo cáo ban hành kèm theo Thôngtư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy địnhchế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chốngtham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để hoàn thành đạt kết quả cácnhiệm vụ trong năm 2014, cần tổ chức thực hiện tốt các công việc như sau:

- Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạocác phòng và từng cá nhân cán bộ công chức bám sát vào chương trình công tácnăm 2014 và các nhiệm vụ được giao, quá trình tổ chức thực hiện phải có chương trìnhkế hoạch của bộ phận mình phụ trách và xây dựng lịch công tác tuần, tháng, químột cách sát hợp để làm cơ sở tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốcviệc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các phòng và từng cá nhân,sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kịp thời phát huy những mặt đạt được và cógiải pháp chấn chỉnh những mặt hạn chế, yếu kém, nhằm nâng cao hiệu quả chấtlượng từng mặt công tác. Đánh giá xếp loại công chức hàng tháng để làm cơ sởxét thi đua khen thưởng theo qui định.

- Giao Văn phòng tham mưu choBan lãnh đạo kiểm tra đôn đốc các phòng thực hiện Chương trình công tác này,hàng tháng báo cáo kết quả cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo dõi chỉ đạo./.

CHÁNH THANH TRA
Lê Việt Hoà