THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình tại văn bản số 1139/UBND-KTTH ngày 03 tháng 10 năm 2013, ý kiếncủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3922/LĐTBXH-BTXH ngày 14tháng 10 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 13700/BTC-NSNN ngày 15 tháng 10năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7864/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuấtcấp (không thu tiền) 5.250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh QuảngBình để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sửdụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh